Ciekawostki

Silne kobiety w literaturze young adult

W lite­ra­tu­rze young adult coraz czę­ściej zaczy­na­ją domi­no­wać posta­ci kobie­ce, któ­re miast wzo­rem księż­nicz­ki z baj­ki ocze­ki­wać ryce­rza na bia­łym ruma­ku same bio­rą spra­wy w swo­je ręce i posta­na­wia­ją na wła­sną rękę wykuć sobie los. Jako że waka­cje to chwi­la odde­chu i naj­lep­sza pora, aby się zre­lak­so­wać, przy­go­to­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków nie boją­cych się łat­ki young adult kil­ka­na­ście lek­tur (tak­że ambit­nych), w któ­rych boha­ter­ki sprze­ci­wia­ją się nie­spra­wie­dli­wym podzia­łom, zasa­dom czy posta­no­wie­niom, i pra­gną wziąć spra­wy w swo­je ręce, żeby napra­wić i ura­to­wać, co się da. Oprócz wybo­ru tytu­łów zamiesz­cza­my rów­nież opis wydaw­cy, któ­ry być może oka­że się bar­dziej zachę­ca­ją­cy do lek­tu­ry i zary­su­je, o czym wła­ści­wie jest kon­kret­na pozycja.

Moja lady Jane – Cyn­thia Hand, Jodi Meadows, Bro­di Ashton

Szes­na­sto­let­nia Lady Jane Grey, mają­ca nie­ba­wem wyjść za zupeł­nie obce­go męż­czy­znę, wplą­tu­je się w kon­spi­ra­cję, celem któ­rej jest oba­le­nie jej kuzy­na, kró­la Edwar­da. Ale Jane nie zawra­ca sobie gło­wy taki­mi bła­host­ka­mi, sko­ro ma nie­ba­wem zostać kró­lo­wą Anglii.


Zło­dziej­ka ksią­żek – Mar­kus Zusak

Lie­sel Memin­ger swo­ją pierw­szą książ­kę krad­nie pod­czas pogrze­bu młod­sze­go bra­ta. To dzię­ki „Pod­ręcz­ni­ko­wi gra­ba­rza” uczy się czy­tać i odkry­wa moc słów. Póź­niej przyj­dzie czas na kolej­ne książ­ki: pło­ną­ce na sto­sach nazi­stów, ukry­te w biblio­tecz­ce żony bur­mi­strza i wresz­cie te wła­sno­ręcz­nie napi­sa­ne… Ale Lie­sel żyje w nie­bez­piecz­nych cza­sach. Kie­dy jej przy­bra­na rodzi­na udzie­la schro­nie­nia Żydo­wi, świat dziew­czyn­ki zmie­nia się na zawsze…


Szu­ka­jąc Ala­ski – John Green

Powieść o wraż­li­wych i zbun­to­wa­nych mło­dych ludziach szu­ka­ją­cych wra­żeń i odpo­wie­dzi na drę­czą­ce ich pyta­nia: o przy­jaźń na całe życie i miłość, któ­ra zmie­nia cały dotych­cza­so­wy świat. Nie­za­po­mnia­na histo­ria Mile­sa, któ­ry zako­chał się bez pamię­ci w sza­lo­nej Ala­sce i dzię­ki któ­rej odna­lazł wiel­kie Być Może, czy­li naj­bar­dziej praw­dzi­we i naj­bar­dziej inten­syw­ne doświad­cze­nie rzeczywistości.


Dwór cier­ni i róż – Sarah J. Maas

Dzie­więt­na­sto­let­nia Fey­re jest łow­czy­nią – musi polo­wać, by wykar­mić i utrzy­mać rodzi­nę. Pod­czas sro­giej zimy zapusz­cza się w poszu­ki­wa­niu zwie­rzy­ny coraz dalej, w pobli­że muru, któ­ry oddzie­la ludz­kie zie­mie od Pry­thian – kra­iny zamiesz­ka­nej przez cza­ro­dziej­skie isto­ty. To rasa obda­rzo­nych magią i śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nych stwo­rzeń, któ­ra przed wie­ka­mi pano­wa­ła nad światem.

Kie­dy pod­czas polo­wa­nia Fey­re zabi­ja ogrom­ne­go wil­ka, nie wie, że tak napraw­dę strze­la do faerie. Wkrót­ce w drzwiach jej cha­ty sta­je pocho­dzą­cy z Wyso­kie­go Rodu Tam­lin, w posta­ci zło­wro­giej bestii, żąda­jąc zadość­uczy­nie­nia za ten czyn. Fey­re musi wybrać – albo zgi­nie w nie­rów­nej wal­ce, albo uda się razem z Tam­li­nem do Pry­thian i spę­dzi tam resz­tę swo­ich dni.

Pozor­nie dzie­li ich wszyst­ko – wiek, pocho­dze­nie, ale przede wszyst­kim nie­na­wiść, któ­ra przez wie­ki naro­sła mię­dzy ich rasa­mi. Jed­nak tak napraw­dę są do sie­bie podob­ni o wie­le bar­dziej, niż im się wyda­je. Czy Fey­re będzie w sta­nie poko­nać swój strach i uprzedzenia?


Gwiazd naszych wina – John Green

Hazel cho­ru­je na raka i mimo cudow­nej tera­pii dają­cej per­spek­ty­wę kil­ku lat wię­cej, wyda­je się, że ostat­ni roz­dział jej życia został spi­sa­ny już pod­czas sta­wia­nia dia­gno­zy. Lecz gdy na spo­tka­niu gru­py wspar­cia boha­ter­ka powie­ści pozna­je nie­zwy­kłe­go mło­dzień­ca Augu­stu­sa Water­sa, nastę­pu­je nagły zwrot akcji i oka­zu­je się, że jej histo­ria być może zosta­nie napi­sa­na cał­ko­wi­cie na nowo.


Pięk­ne isto­ty – Kami Gar­cia, Mar­ga­ret Stohl

Ethan, boha­ter powie­ści, miesz­ka w Gatlin – małym, nud­nym mia­stecz­ku w Połu­dnio­wej Karo­li­nie. Jest nasto­lat­kiem, któ­ry gra w kosza i uma­wia się z dziew­czy­na­mi. Uwiel­bia czy­tać i marzy o podró­żach po całym świe­cie. Zwy­czaj­na histo­ria? Zapew­ne tak, gdy­by nie fakt, że Etan ma swo­ją tajem­ni­cę. Od mie­się­cy śni mu się ten sam sen. Widzi w nim tę samą dziew­czy­nę, któ­rej nigdy nie spotkał.

Pew­ne­go dnia do jego kla­sy dołą­cza nowa uczen­ni­ca. Oka­zu­je się ona… Dziew­czy­ną ze snu. Lena zamiesz­ku­je u swo­je­go wuja Maco­na. Nie pasu­je jed­nak do miesz­kań­ców Gatlin. Ina­czej wyglą­da, mówi, poru­sza się. Jest bar­dziej mrocz­na. Ma też swo­ją tajem­ni­cę. Nad jej rodzi­ną od poko­leń cią­ży strasz­li­wa klą­twa, przez któ­rą Lena nie może żyć jak zwy­czaj­na nastolatka.

Ethan zako­chu­je się w dziew­czy­nie, a ona odwza­jem­nia uczu­cie. Zdra­dza chło­pa­ko­wi swo­ją tajem­ni­cę. Aby ura­to­wać Lenę i ich miłość, Ethan pró­bu­je zna­leźć spo­sób na unik­nię­cie tra­gicz­ne­go losu.


Mia­sto kości – Cas­san­dra Clare

Tysią­ce lat temu, Anioł Razjel zmie­szał swo­ją krew z krwią męż­czyzn i stwo­rzył rasę Nephi­lim, pół ludzi, pół anio­łów. Mie­szań­cy czło­wie­ka i anio­ła prze­by­wa­ją wśród nas, ukry­ci, ale wciąż obec­ni, są naszą nie­wi­dzial­ną ochro­ną. Nazy­wa­ją ich Noc­ny­mi Łow­ca­mi. Noc­ni Łow­cy prze­strze­ga­ją praw usta­no­wio­nych w Sza­rej Księ­dze, nada­nych im przez Razjela.

Ich zada­niem jest chro­nić nasz świat przed paso­ży­ta­mi, zwa­ny­mi demo­na­mi, któ­re podró­żu­ją mię­dzy świa­ta­mi, nisz­cząc wszyst­ko na swej dro­dze. Ich zada­niem jest rów­nież utrzy­ma­nie poko­ju mię­dzy wal­czą­cy­mi miesz­kań­ca­mi pod­ziem­ne­go świa­ta, krzy­żów­ka­mi czło­wie­ka i demo­na, zna­ny­mi jako wil­ko­ła­ki, wam­pi­ry, cza­ro­dzie­je i wróż­ki. W swo­ich obo­wiąz­kach są wspo­ma­ga­ni przez tajem­ni­czych Cichych Bra­ci. Cisi Bra­cia mają zaszy­te oczy i usta i rzą­dzą Mia­stem Kości, nekro­po­lią znaj­du­ją­cą się pod uli­ca­mi Man­hat­ta­nu, w któ­rej leżą zmar­li Łow­cy. Cisi Bra­cia pro­wa­dzą archi­wa wszyst­kich Łow­ców Cie­ni, jacy kie­dy­kol­wiek żyli. Strze­gą rów­nież trzech boskich przed­mio­tów, któ­re anioł Razjel powie­rzył swo­im dzie­ciom. Jed­nym z nich jest Miecz. Dru­gim Lustro. Trze­cim Kielich.

Od tysię­cy lat Cisi Bra­cia strze­gli boskich przed­mio­tów. I było tak aż do Powsta­nia, woj­ny domo­wej, pod przy­wódz­twem zbun­to­wa­ne­go Łow­cy, Valentine’a, któ­ry nie­mal na zawsze znisz­czył tajem­ny świat Łow­ców. I mimo że od śmier­ci Valentine’a minę­ło wie­le lat, rany, jakie zosta­wił, nigdy się nie zabliź­ni­ły. Od Powsta­nia minę­ło pięt­na­ście lat. Jest upal­ny sier­pień w tęt­nią­cym życiem Nowym Jor­ku. W pod­ziem­nym świe­cie sze­rzy się wieść, że Valen­ti­ne powró­cił na cze­le armii wyklę­tych. A Kie­lich zaginął…


Igrzy­ska śmier­ci – Suzan­ne Collins

Boha­ter­ką, a jed­no­cze­śnie nar­ra­tor­ką książ­ki jest szes­na­sto­let­nia Kat­niss Ever­de­en, któ­ra miesz­ka z mat­ką i młod­szą sio­strą w jed­nym z naj­bied­niej­szych dys­tryk­tów nowe­go pań­stwa. Kat­niss po śmier­ci ojca jest gło­wą rodzi­ny – musi trosz­czyć się, by zapew­nić byt młod­szej sio­strze i cho­rej mat­ce, a już to zasłu­gu­je na mia­no praw­dzi­wej wal­ki o przetrwanie…


Fałd­ka Cza­su – Made­le­ine L’Engle

Meg Mur­ry i jej mały, nie­zwy­kły bra­ci­szek Char­les Wal­la­ce nie przy­pusz­cza­li, że wypra­wa do opusz­czo­ne­go domu w lesie sta­nie się począt­kiem nie­sa­mo­wi­tej, peł­nej zdu­mie­wa­ją­cych, choć czę­sto nie­bez­piecz­nych przy­gód, wypra­wy w bez­miar kosmo­su, któ­ra mia­ła dopro­wa­dzić do roz­wi­kła­nia tajem­ni­cy znik­nię­cia ich ojca. Jaką rolą w tym wszyst­kim ode­gra­ły trzy dzi­wacz­ne, na pozór zabaw­ne, star­sze damy? O tym czy­tel­ni­cy dowie­dzą się z tej fascy­nu­ją­cej książki.


Rywal­ki – Kie­ra Cass

Dla trzy­dzie­stu pię­ciu dziew­cząt Eli­mi­na­cje są szan­są ich życia. To dzię­ki nim mają szan­sę uciec z ponu­rej rze­czy­wi­sto­ści. Ze świa­ta, w któ­rym panu­ją kasto­we podzia­ły wprost do pała­cu, w któ­rym będą speł­nia­ne ich życze­nia. Z miej­sca, gdzie głód i cho­ro­by są na porząd­ku dzien­nym do kra­iny jedwa­bi i klej­no­tów. Celem Eli­mi­na­cji jest wyło­nie­nie żony dla cza­ru­ją­ce­go i przy­stoj­ne­go księ­cia Maxona.

Każ­da dziew­czy­na marzy o tym, by zostać Wybra­ną. Każ­da poza Ame­ri­cą Singer.

Dla Ame­ri­ki Eli­mi­na­cje to kosz­mar. Ozna­cza koniecz­ność roz­sta­nia z Aspe­nem – jej sekret­ną miło­ścią i opusz­cze­nie domu. A wszyst­ko tyl­ko po to, by wziąć udział w mor­der­czym wyści­gu o koro­nę, któ­rej wca­le nie pragnie.

Jed­nak gdy spo­ty­ka Maxo­na, któ­ry napraw­dę przy­po­mi­na księ­cia z baj­ki, Ame­ri­ca zaczy­na zada­wać sobie pyta­nie, czy napraw­dę chce za wszel­ką cenę opu­ścić pałac. Być może życie o jakim marzy­ła wca­le nie jest lep­sze niż to, któ­re­go nawet nie chcia­ła sobie wyobrazić…


Impe­rium burz – Sarah J. Maas

Dro­ga do tro­nu Ter­ra­se­nu dopie­ro się roz­po­czę­ła. I choć mło­da kró­lo­wa z każ­dym dniem coraz lepiej pozna­je potę­gę swo­jej magii, to wie, że nie wygra woj­ny z Era­wa­nem w poje­dyn­kę. Nad­szedł czas szu­ka­nia sojusz­ni­ków. Kto odpo­wie na jej wezwa­nie? I jaką cenę będzie skłon­na zapła­cić za zwy­cię­stwo z siła­mi ciemności?

Impe­rium burz to pią­ty tom best­sel­le­ro­wej serii Szkla­ny tron, któ­ra pod­bi­ła ser­ca milio­nów czy­tel­ni­ków na całym świecie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy