Konkursy

Konkurs – wygraj Dwór mgieł i furii. Saga Dwór cierni i róż (rozwiązany)

Sarah J. Maas pod­bi­ja świat lite­rac­ki, nie­daw­no do księ­garń tra­fi­ła książ­ka Dwór mgieł i furii, a my mamy dla Was jej trzy egzem­pla­rze! Nowa, jesz­cze mrocz­niej­sza i bar­dziej zmy­sło­wa odsło­na best­sel­le­ro­wej serii Dwór cier­ni i róż! Po tym, jak Fey­ra oca­li­ła Pry­thian, mogło­by się wyda­wać, że baśń dobie­ga koń­ca. Dziew­czy­na, bez­piecz­na i oto­czo­na luk­su­sem, przy­go­to­wu­je się do poślu­bie­nia uko­cha­ne­go Tam­li­na. Przed nią dłu­gie i szczę­śli­we życie.

Sęk w tym, że Fey­ra nigdy nie chcia­ła być księż­nicz­ką z baj­ki. Zresz­tą zupeł­nie nie nada­je się do tej roli. W snach wciąż powra­ca­ją do niej wymyśl­ne tor­tu­ry Ama­ran­thy i zbrod­nia, któ­rą popeł­ni­ła, by się od nich uwol­nić. Pra­gną­cy zapew­nić jej bez­pie­czeń­stwo Tam­lin pró­bu­je zamknąć Fey­rę w zło­tej klat­ce. W jej nowym nie­śmier­tel­nym cie­le drze­mią moce, któ­rych dziew­czy­na nie umie opa­no­wać. W dodat­ku o spła­tę swo­je­go dłu­gu upo­mi­na się naj­więk­szy wróg Tam­li­na – Rhy­sand, Ksią­żę Dwo­ru Nocy. Zwa­bio­ną pod­stę­pem Fey­rę raz w mie­sią­cu okry­wa mrok jego nie­bez­piecz­ne­go kró­le­stwa. To pew­ne, że wład­ca ciem­no­ści będzie chciał wyko­rzy­stać ją do swo­ich celów. Chy­ba że… to nie Rhy­sand jest tym, kogo Fey­ra powin­na się oba­wiać. Na Dwo­rze Wio­sny rów­nież bowiem nie jest bez­piecz­nie, a sam Tam­lin ma przed uko­cha­ną coraz wię­cej tajem­nic. Czy rze­czy­wi­ście tyl­ko po to, by ją chronić?

Gdy nad Pry­thian i kra­inę ludzi nad­cią­ga wid­mo woj­ny tak groź­nej jak żad­na dotąd, Fey­ra musi zde­cy­do­wać, komu może ufać. Staw­ką jest życie jej rodzi­ny i losy całe­go świa­ta. A w magicz­nym świe­cie fae przy­ja­cie­le potra­fią być bar­dziej nie­bez­piecz­ni niż wrogowie.

Jeśli pra­gnie­cie otrzy­mać jeden z trzech egzem­pla­rzy musi­cie zosta­wić komen­tarz w któ­rym infor­mu­je­cie nas, że chce­cie otrzy­mać książ­kę (zawsze moż­na to zro­bić jakoś zabaw­nie). Na komen­ta­rze cze­ka­my do 28 lute­go 😉 Trzy oso­by zosta­ną potem sko­men­to­wa­ne i nagro­dzo­ne książką. 

Oczy­wi­ście komen­ta­rze pod tym tek­stem na stro­nie www.

Książ­ki tra­fią do:

Oli Paw­lak, Pau­li­ny oraz Domi­ni­ki But­ton. Gratulujemy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy