Sprawdzasz tag

sarah j. maas

Aktualności

Czerwona ziemia i Smocza Straż – Grupa Wydawnicza Foksal o bestsellerach 2022

Jakie książ­ki sprze­da­wa­ły się naj­le­piej w 2022 roku? Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal, do któ­rej nale­żą m.in. W.A.B., Wil­ga czy Uro­bo­ros, pod­su­mo­wa­ła minio­ny rok. Wśród hitów zna­la­zły się m.in. „Czer­wo­na zie­mia” Mar­ci­na Mel­le­ra, „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze” Justy­ny Suchec­kiej czy „Smo­cza Straż” Bran­do­na Mul­la. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Sarah J. Maas pracuje nad scenariuszem serialowej adaptacji jej Dworu cierni i róż

Sarah J. Maas, autor­ka popu­lar­nych mło­dzie­żo­wych powie­ści fan­ta­sy, ujaw­ni­ła ma Insta­gra­mie, że trwa­ją wła­śnie pra­ce nad prze­nie­sie­niem jej twór­czo­ści na małe ekra­ny. Jest duża szan­sa, że za jakiś czas fani pisar­ki będą mogli oglą­dać seria­lo­wą adap­ta­cję Dwo­ru cier­ni i róż. Do napi­sa­nia sce­na­riu­sza zaan­ga­żo­wa­na zosta­ła sama Sarah J. Maas, w zada­niu poma­ga jej twór­ca seria­lu Outlan­der – Ron Moore. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zenith – przeczytaj fragment powieści Sashy Alsberg i Lindsay Cummings

Zapra­sza­my Was do lek­tu­ry frag­men­tu książ­ki “Zenith” autor­stwa Sashy Als­berg i Lind­say Cum­mings. Tłu­ma­czy­ła Agniesz­ka Bro­dzik. Zacznij nie­po­wta­rzal­ną, kosmicz­ną przy­go­dę razem z pierw­szym tomem serii Androma.

Więk­szość zna Andro­mę Racel­lę jako Krwa­wą Baro­no­wą, potęż­ną najem­nicz­kę, któ­rej bez­li­to­sne rzą­dy roz­cią­ga­ją się na całą Galak­ty­kę Mira­bel. Dla zało­gi jej szkla­ne­go stat­ku Marau­der jest po pro­stu Andi – ich przy­ja­ciół­ką i nie­ustra­szo­ną przy­wód­czy­nią kosmicz­nych pira­tów. Kie­dy kolej­na ruty­no­wa misja nie prze­bie­ga zgod­nie z pla­nem, cała zało­ga Marau­de­ra tra­fia w ręce okrut­ne­go łow­cy nagród. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Baśń wiecznie żywa – o zakochaniu współczesnej literatury w “Pięknej i Bestii”

Jed­na z naj­słyn­niej­szych baśni w histo­rii lite­ra­tu­ry po raz kolej­ny powra­ca na ekra­ny kin ze zna­ną z roli Her­mio­ny Emmą Wat­son jako Bel­lą. War­to w takim razie w dniu pre­mie­ry przyj­rzeć się współ­cze­snym powie­ściom, któ­re z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­ją motyw nie­śmier­tel­nej miło­ści „Pięk­nej i Bestii”. Czy­taj dalej

-->