Aktualności

Czerwona ziemia i Smocza Straż – Grupa Wydawnicza Foksal o bestsellerach 2022

Jakie książ­ki sprze­da­wa­ły się naj­le­piej w 2022 roku? Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal, do któ­rej nale­żą m.in. W.A.B., Wil­ga czy Uro­bo­ros, pod­su­mo­wa­ła minio­ny rok. Wśród hitów zna­la­zły się m.in. „Czer­wo­na zie­mia” Mar­ci­na Mel­le­ra, „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze” Justy­ny Suchec­kiej czy „Smo­cza Straż” Bran­do­na Mulla.

2022 dla Gru­py Wydaw­ni­czej Fok­sal obfi­to­wał w duże pre­mie­ry, któ­re do dziś utrzy­mu­ją się na listach best­sel­le­rów i świet­nie pra­cu­ją na bac­kli­ście – infor­mu­je Maciej Mar­cisz, dyrek­tor Dzia­łu Pro­mo­cji i PR GWF. – Przy­glą­da­my się naj­po­pu­lar­niej­szym tytu­łom GWF wyda­nym w 2022 w kate­go­riach kry­mi­nał i thril­ler, lite­ra­tu­ra fak­tu, lite­ra­tu­ra pięk­na, porad­nik i roz­wój oso­bi­sty, książ­ki dla dzie­ci oraz książ­ki fan­ta­sy i YA.

Best­sel­le­ro­we kry­mi­na­ły i thriller

Zde­cy­do­wa­nym lide­rem kate­go­rii w 2022 była „Czer­wo­na zie­mia” Mar­ci­na Mel­le­ra – już wkrót­ce łącz­na sprze­daż tytu­łu we wszyst­kich nośni­kach prze­kro­czy sto tysię­cy sprze­da­nych egzem­pla­rzy, tytuł świet­nie zacho­wał się rów­nież jako audio­bo­ok, co zna­la­zło potwier­dze­nie w przy­zna­niu mu tytu­łu Best­sel­le­ra Empi­ku w kate­go­rii audio. Mimo, że zagra­nicz­ne thril­le­ry i kry­mi­na­ły glo­bal­nie tra­cą wobec tytu­łów pol­skich auto­rek i auto­rów, na podium zna­la­zły się rów­nież kli­ma­tycz­ny thril­ler „Uko­cha­ne dziec­ko” oraz „Pozo­rant­ka”. „Uśpio­na” Ali­cji Sinic­kiej to pierw­sza książ­ka autor­ki, któ­ra uka­za­ła się w Gru­pie Wydaw­ni­czej Fok­sal. „Niech to usły­szą” Woj­cie­cha Chmie­la­rza i Jaku­ba Ćwie­ka to efekt stra­te­gicz­nej współ­pra­cy Radia Zet, Empik Go i Gru­py Wydaw­ni­czej Fok­sal, któ­rej efek­tem był mul­ti­me­dial­ny pro­jekt obej­mu­ją­cy słu­cho­wi­sko radio­we, serial audio oraz książkę.

1. Mar­cin Mel­ler, „Czer­wo­na zie­mia”
2. Romy Hau­sman, „Uko­cha­ne dziec­ko”
3. Ali­cja Sinic­ka, „Uśpio­na”
4. Ale­xan­dra Andrews, „Pozo­rant­ka”
5. Woj­ciech Chmie­larz i Jakub Ćwiek, „Niech to usły­szą”

Best­sel­le­ro­wa lite­ra­tu­ra faktuLite­ra­tu­ra fak­tu w 2022 mia­ła swój zde­cy­do­wa­ny moment w sezo­nie pre­zen­to­wym: czte­ry z pię­ciu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się pre­mier uka­za­ło się mię­dzy paź­dzier­ni­kiem a listo­pa­dem. Nie­ocze­ki­wa­nym best­sel­le­rem oka­za­ło się nowe wyda­nie książ­ki „Wło­si”. Odświe­żo­na okład­ka i zupeł­nie nowa kam­pa­nia dopro­wa­dzi­ły do sprze­da­nia ponad 25 tys. egzem­pla­rzy tytu­łu w 2022 roku, tytuł pre­mie­ro­wał w czerw­cu. Staw­kę zamy­ka „Gdy­nia obie­ca­na” Grze­go­rza Piąt­ka, doce­nio­na w stycz­niu Pasz­por­tem Poli­ty­ki. Naj­po­pu­lar­niej­szym tytu­łem roku była wyda­na w 2016 roku bio­gra­fia Puti­na autor­stwa Kry­sty­ny Kur­czab-Redlich „Wowa, Woło­dia, Wła­di­mir. Tajem­ni­ce Rosji Puti­na”, prze­kra­cza­jąc sto tysię­cy sprze­da­nych egzemplarzy.

1. Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska, „Co chcesz powie­dzieć świa­tu”
2. Mat­thew Per­ry, „Przy­ja­cie­le, kochan­ko­wie i ta Wiel­ka Strasz­na Rzecz”
3. Jens Ander­sen, „Histo­ria LEGO. Opo­wieść o rodzi­nie, któ­ra stwo­rzy­ła naj­słyn­niej­szą zabaw­kę na świe­cie”
4. John Hooper, „Wło­si”
5. Grze­gorz Pią­tek, „Gdy­nia obie­ca­na”

Best­sel­le­ro­wa lite­ra­tu­ra piękna

Lite­ra­tu­ra pięk­na w 2022 była rokiem dużych nazwisk: nowe książ­ki zapre­zen­to­wa­li m.in. Sal­ly Rooney, Michel Houel­le­ecq i Zyta Rudz­ka. Nie­zwy­kłym osią­gnię­ciem jest poja­wie­nie się w top5 naj­po­pu­lar­niej­szych tytu­łów epic­kiej i ponad tysiąc­stro­ni­co­wej powie­ści Davi­da Foste­ra Wallace’a w prze­kła­dzie Jolan­ty Kozak. Nowym nazwi­skiem na pol­skim ryn­ku w topo­wej piąt­ce jest Ste­fa­nia Auci, autor­ka wło­skie­go feno­me­nu wydaw­ni­cze­go „Sycy­lij­skie lwy” – powieść sta­ła się ucie­le­śnie­niem idei dosko­na­łe­go waka­cyj­ne­go czy­ta­dła z ambi­cja­mi.

1. Sal­ly Rooney, „Gdzie jesteś, pięk­ny świe­cie”
2. Ste­fa­nia Auci, „Sycy­lij­skie lwy”
3. Michel Houel­le­be­cq, „Uni­ce­stwia­nie”
4. Zyta Rudz­ka, „Ten się śmie­je, kto ma zęby”
5. David Foster Wal­la­ce, „Nie­wy­czer­pa­ny żart”

Best­sel­le­ro­wy porad­nik i roz­wój osobisty2022 rok był zde­cy­do­wa­nie rokiem zdro­wia psy­chicz­ne­go . Do tej kate­go­rii moż­na by zali­czyć dwa topo­we tytu­ły w kate­go­rii porad­ni­ków i roz­wo­ju oso­bi­ste­go: „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze” Justy­ny Suchec­kiej oraz „Prze­wod­nik po emo­cjach” Anny Cykliń­skiej. Ze wzglę­du na dłuż­szy cykl życia porad­ni­ków wśród topo­wych tytu­łów w tej kate­go­rii zna­la­zło się spo­ro star­szych tytu­łów, takich jak „Robię wło­sing”, „Obse­sja pięk­na”, „Ona ma siłę” czy „Słu­cha­jąc psa”.

1. Justy­na Suchec­ka, „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze”
2. Anna Cykliń­ska, „Prze­wod­nik po emo­cjach”
3. „SEXEDPL. Dora­sta­nie w miło­ści, bez­pie­czeń­stwie i zro­zu­mie­niu. Prze­wod­nik dla rodzi­ców”
4. Bar­tek Kie­żun, „Ate­ny do zje­dze­nia”
5. Rod­ney Habib i Karen Bec­ker, „Zdro­wy pies”

Best­sel­le­ro­we serie dla dzieci

W 2022 roku zde­cy­do­wa­nym fawo­ry­tem czy­tel­ni­ków wśród serii Wydaw­nic­twa Wil­ga zosta­ła Smo­cza Straż, seria fan­ta­sty dla czy­tel­ni­ków 9–12 lat. Książ­ki Bran­do­na Mul­la pod­bi­ja­ły listy best­sel­le­rów, a war­to dodać, że w 2022 roku uka­zał się już fina­ło­wy tom Smo­czej Stra­ży, któ­re­go akcja zosta­ła osa­dzo­na w Pol­sce. Star­si czy­tel­ni­cy doce­ni­li rów­nież popu­lar­no­nau­ko­wy debiut Agniesz­ki Grac­lik, czy­li „Dzi­ki porad­nik prze­trwa­nia”, a tak­że peł­ne humo­ru opo­wia­da­nia best­sel­le­ro­wej autor­ki Agniesz­ki Stel­ma­szyk, czy­li serię „Mazur­scy w podró­ży”. Wśród top 10 Wydaw­nic­twa Wil­ga zna­la­zły się rów­nież dwa tytu­ły dla począt­ku­ją­cych czy­tel­ni­ków – seria o uro­czym pie­sku „Mop­sik” oraz „Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn”. Wil­ga wyróż­ni­ła się rów­nież świet­ną repre­zen­ta­cją tytu­łów dla młod­szych dzie­ci, takich jak boga­to ilu­stro­wa­na seria z cie­ka­wost­ka­mi „Wiel­ka księ­ga”, sen­so­rycz­ne książ­ki z serii „Miś Pra­cuś” i „Uwa­ga”, seria ksią­żek z wycię­ty­mi ele­men­ta­mi „Jak to dzia­ła” oraz akty­wi­zu­ją­ce wyda­nia do malo­wa­nia wodą „Fla­ma­ster wod­ny”.

1. Bran­don Mull, seria „Smo­cza Straż”
2. Agniesz­ka Stel­ma­szyk, seria „Mazur­scy w podró­ży”
3. Bel­la Swift, seria „Mop­sik”
4. Agniesz­ka Grac­lik, „Dzi­ki porad­nik prze­trwa­nia”
5. Seria „Miś Pra­cuś”
6. Seria „Jak to dzia­ła”
7. Agniesz­ka Mie­lech, seria „Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn”
8. Seria „Wiel­ka księ­ga…” (Roba­li, Kwia­tów, Ssa­ków, Pta­ków, Życia, Mor­skich zwie­rząt)
9. „Fla­ma­ster Wod­ny”, seria ksią­żek do czy­ta­nia, oglą­da­nia i malo­wa­nia ze spe­cjal­nym pisa­kiem dla dzie­ci w wie­ku 3–5 lat
10. Seria „Uwa­ga!”

Best­sel­le­ro­we książ­ki fan­ta­syYoung Adult


Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rek na ryn­ku fan­ta­sy pozo­sta­je wyda­wa­na przez Uro­bo­ro­sa Sarah J. Maas, autor­ka best­sel­le­ro­wych cykli „Szkla­ny tron”, „Dwo­ry” i „Księ­ży­co­we mia­sto”. Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek zna­la­zła się rów­nież debiu­tanc­ka powieść Nata­lii Kle­wicz a tak­że „Zaksiąż­kow­nik” Zuzan­ny Gru­py i Toli Gru­py, jed­na z pierw­szych ksią­żek ini­cju­ją­cych mar­kę Neo­ny skie­ro­wa­ną do mło­dzie­ży w Wydaw­nic­twie W.A.B.

1. Sarah J. Maas, „Dom Nie­ba i odde­chu. Księ­ży­co­we Mia­sto. Tom 2”
2. Nata­lia Kle­wicz, „Czy to sen?”
3. Katee Robert, „Neon Gods”
4. Zuzan­na Gru­pa i Tola Gru­pa, „Zaksiąż­kow­nik”
5. Neal Shu­ster­man, „Roxy”

Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal to jeden z naj­więk­szych wydaw­ców na pol­skim ryn­ku, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Empik S.A.. W port­fo­lio sku­pia reno­mo­wa­ne ofi­cy­ny wydaw­ni­cze obec­ne na ryn­ku od ponad 20 lat: W.A.B., Buch­mann oraz Wil­gę, a tak­że bran­dy Fox Games, Uro­bo­ros, Neo­ny i Wil­ga Play.

źró­dło Foksal

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy