Aktualności

Czesław Miłosz znika z podstawy programowej do liceum?

W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej dla liceum nie ma nazwi­ska Cze­sła­wa Miło­sza. Choć znaj­do­wa­ło się ono w pier­wot­nej wer­sji doku­men­tu, to znik­nę­ło z rzą­do­wych stron. Wia­do­mość ujaw­ni­ło TOK FM po tele­fo­nie od chcą­ce­go zacho­wać ano­ni­mo­wość nauczy­cie­la z wie­lo­let­nim sta­żem pracy.

- Jak tak moż­na? Kto jak kto, ale Miłosz? Może doszu­ka­li się jego anty­pol­skie­go obli­cza? A może razi ich to, że miał takie a nie inne poglą­dy na temat komu­ni­zmu? Ale to prze­cież pol­ski Nobli­sta… – roz­wa­żał męż­czy­zna w cza­sie zgła­sza­nia sprawy.

Na pier­wot­nej liście znaj­do­wa­ły się wybra­ne wier­sze z tomu “Oca­le­nie” oraz frag­men­ty “Trak­tat moral­ny”. Teraz znik­nę­ły. Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej nie usto­sun­ko­wa­ło się jesz­cze do spra­wy. W sie­ci tym­cza­sem przy­by­wa obu­rzo­nych i zszo­ko­wa­nych polonistów.

Aktu­ali­za­cja: Jak infor­mu­je ser­wis NaTemat.pl Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej zare­ago­wa­ło na obu­rze­nie wywo­ły­wa­ne bra­kiem twór­czo­ści Cze­sła­wa Miło­sza. Poin­for­mo­wa­li oni, że twór­czość poety tra­fi do osta­tecz­nej wer­sji pro­jek­tu pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych. MEN nie wytłu­ma­czył jed­nak dla­cze­go sytu­acja mia­ła teraz miejsce.

źró­dło tok.fm/natemat.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy