Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszy­ła trze­cia odsło­na akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­daw­ca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzię­ki niej już teraz wie­lu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­je­go zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­cze­go. Inny­mi sło­wy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnio­ną pracę 🙂


Z tej oka­zji por­tal Niestatystyczny.pl wraz z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL i pro­du­cen­tem czyt­ni­ków e‑booków Pocket­Bo­ok ogła­sza­ją konkurs:

Czy­tel­ni­cze Suc­cess Story

Zada­nie: opo­wiedz nam histo­rię o tym, jak książ­ka pomo­gła Ci zdo­być zatrud­nie­nie lub napisz o tym, jak czy­ta­nie może pomóc zdo­być wyma­rzo­ną pra­cę. Odpo­wie­dzi wpi­suj­cie w komentarzach.

Trzy naj­cie­kaw­sze wpi­sy zosta­ną nagro­dzo­ne naj­now­szy­mi 6‑calowymi czyt­ni­ka­mi Pocket­Bo­ok Touch HD, które:
– umoż­li­wia­ją lek­tu­rę e‑booków na nie­mę­czą­cym oczu e‑papierze E Ink Car­ta naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści (300 ppi!),
– pozwa­la­ją na czy­ta­nie ksią­żek zarów­no w peł­nym słoń­cu, jak i w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach (dzię­ki pod­świe­tla­ne­mu ekranowi),
– dają moż­li­wość odsłu­chi­wa­nia e‑booków (dzię­ki funk­cji Text-to-Speech),
– oraz odtwa­rza­nia audio­bo­oków (dzię­ki obsłu­dze pli­ków mp3),
– obsłu­gu­je bez kon­wer­sji 18 typów pli­ków tekstowych.

Odpo­wie­dzi moż­na zamiesz­czać do 30 listo­pa­da do godz. 23:59. Kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnię­ty 5 grud­nia. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na stro­nie TUTAJ

Czy­taj PL” to naj­więk­sza akcja pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two na świe­cie. W jej ramach w 16 pol­skich mia­stach poja­wi­ło się ponad 600 nośni­ków (city­li­gh­ty i pla­ka­ty) z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie 12 dar­mo­wych e‑booków i audio­bo­oków. Do dys­try­bu­cji kodów zachę­ca­ni są wszy­scy ci, któ­rzy kocha­ją książ­ki. Za pomo­cą apli­ka­cji kod moż­na wysłać do pię­cior­ga zna­jo­mych, moż­na tak­że wydru­ko­wać pla­kat z kodem i powie­sić go w swo­im miej­scu zamiesz­ka­nia, w pra­cy, czy zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie. Tym samym sieć wypo­ży­czal­ni „Czy­taj PL” codzien­nie powięk­sza się o nowe miejsca.

* Cer­ty­fi­kat Pra­co­daw­cy Przy­ja­zne­go Czy­ta­ją­cym zdo­by­ły  już takie fir­my, jak: Ago­ra, Answear.com, Comarch, El Padre, Fre­sh­ma­il, Hand Made, Idea Bank, Interia.pl, Medi­ci­ne, MJCC, My Works, Sale­sma­na­go, Twojemeble.pl, Wal­ra­ven i Wawel.

fb_poprawiony_2-1

Czas na zwycięzców!

Czytniki otrzymują:

Dagmara Adamczyk
Paweł Dudziński
oraz Małgorzata
Gratulacje!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy