Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Roman Kostrzewski. Głos z ciemności

Dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książ­ki Roman Kostrzew­ski. Głos z ciem­no­ści. Jeśli lubi­cie bio­gra­fie muzy­ków to kon­kurs dla Was!

Roman Kostrzew­ski – dia­beł wcie­lo­ny czy po pro­stu nie­tu­zin­ko­wy arty­sta? Głos z ciem­no­ści to nie tyl­ko dzie­je zespo­łu Kat i jego cha­ry­zma­tycz­ne­go woka­li­sty, ale przede wszyst­kim histo­ria czło­wie­ka, któ­ry od naj­młod­szych lat musiał się mie­rzyć z kon­se­kwen­cja­mi prze­szło­ści rodzin­nej. Kostrzew­ski opo­wia­da o dzie­ciń­stwie spę­dzo­nym w domu dziec­ka i o doj­rze­wa­niu w PRL‑u, ujaw­nia też kuli­sy pra­cy gór­ni­ka i straj­ku w kopal­ni Roz­bark po wpro­wa­dze­niu sta­nu wojen­ne­go. Wspo­mi­na począt­ki Kata i jego dro­gę – z naj­istot­niej­szym przy­stan­kiem w Jaro­ci­nie – na meta­lo­wy szczyt. Oma­wia­jąc nie­któ­re swo­je tek­sty, komen­tu­je zacho­wa­nia spo­łecz­ne i bez­li­to­śnie roz­pra­wia się ze ste­reo­ty­pem „sata­ni­sty”.

Głos z ciem­no­ści to nie bilet do pie­kła ani rela­cja z czar­nej mszy. To zapro­sze­nie do trud­nej, chwi­la­mi dra­ma­tycz­nej, czę­sto weso­łej wędrów­ki z nie­zwy­kłym czło­wie­kiem. „Do dzi­kich borów idę, dzi­kich gór”…

***

Dozna­łem obja­wie­nia – wyla­zły rze­czy, o któ­rych nie mia­łem poję­cia. Zupeł­nie zmie­ni­łem spoj­rze­nie na moje­go frien­da z branży.
Titus, Acid Drinkers

Mia­łam wra­że­nie, jak­by ten fascy­nu­ją­cy gadu­ła Roman sie­dział tuż obok.
Anja Orthodox
„Śpie­wa­ją­co” opo­wia­da swo­ją histo­rię i mimo znacz­ne­go cię­ża­ru gatun­ko­we­go same­go tema­tu jego opo­wieść jest lek­ka i nazna­czo­na pew­ną dozą romantyzmu.
Woj­ciech Hof­f­mann, Turbo

Po prze­czy­ta­niu tej książ­ki czu­ję jesz­cze więk­szy sza­cu­nek dla Rom­ka. Stal uszla­chet­nio­na w ogniu jest najdoskonalsza.
Peter, Vader

Romek opo­wia­da w swo­im sty­lu: gęsto, kolo­ro­wo i arcy­cie­ka­wie. Polecam!
Adam Ner­gal Dar­ski, Behemoth

Zapra­sza­my do udzia­łu, do wygra­nia trzy egzem­pla­rze książ­ki Roman Kostrzew­ski. Głos z ciemności.

Pyta­nie do Was: bio­gra­fię jakie­go twór­cy chcie­li­by­ście prze­czy­tać i dlaczego?

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my w komen­ta­rzach! Z pra­wi­dło­wo zamiesz­czo­nych wybie­rze­my trzy i nagro­dzi­my książ­ką o Roma­nie Kostrzewskim!

Na komen­to­wa­nie macie czas do 16 listopada.

kostrzewski

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy