Konkursy

Wygraj torbę podróżniczą wraz z książką Savage Season i serialem na DVD! (Rozwiązany)

Mam dla Was kon­kurs z super­na­gro­da­mi! Do wygra­nia są dwa pakie­ty, na każ­dy skła­da się duża tor­ba podróż­ni­cza, książ­ka “Sava­ge Season” (angiel­skie wyda­nie “Sezo­nu na sza­leń­ców” autor­stwa Joe Lans­da­le­’a oraz DVD z pierw­szym odcin­kiem seria­lu “Hap i Leonard” będą­ce­go ekra­ni­za­cją tej powieści.

Zapra­sza­my tak­że do mara­to­nu seria­lu “Hap i Leonard” w sobo­tę, 15 paź­dzier­ni­ka od 21:00 na kana­le AMC (sześć odcinków).

Hap i Leonard” opo­wia­da o dwóch naj­lep­szych kum­plach, fem­me fata­le, gru­pie prze­gra­nych rewo­lu­cjo­ni­stów, parze psy­cho­pa­tów-zabój­ców, zagu­bio­nej for­sie i gli­nach. Opar­ta na powie­ściach Joe Lansdale’a sze­ścio­od­cin­ko­wa histo­ria przed­sta­wia Hapa Col­lin­sa, bia­łe­go chło­pa­ka ze wschod­nie­go Tek­sa­su ze sła­bo­ścią do kobiet z Połu­dnia, oraz Leonar­da Pine’a, czar­no­skó­re­go geja i wete­ra­na woj­ny wiet­nam­skiej o gorą­cym tem­pe­ra­men­cie. Kie­dy ponęt­na była żona Hapa, Tru­dy, poja­wia się z ofer­tą nie do odrzu­ce­nia, pro­sty plan na szyb­kie wzbo­ga­ce­nie się pro­wa­dzi do krwa­we­go cha­osu. Pełen eks­cen­trycz­nych boha­te­rów serial „Hap i Leonard” to wyśmie­ni­te połą­cze­nie abur­dal­ne­go humo­ru, sen­sa­cji i kla­sycz­ne­go dreszczowca.

Joe R. Lans­da­le opu­bli­ko­wał pierw­szą z serii ksią­żek, któ­rych boha­te­ra­mi byli Hap i Leonard,  w 1990 roku. Książ­ki, miej­sca­mi mrocz­ne i iro­nicz­ne, opo­wia­da­ją o Hapie Col­lin­sie, który 
w latach 60. był akty­wi­stą i pro­te­sto­wał prze­ciw­ko woj­nie w Wiet­na­mie, oraz o Leonar­dzie Pine, czar­no­skó­rym wete­ra­nie woj­ny w Wiet­na­mie, otwar­cie przy­zna­ją­cym się do homo­sek­su­ali­zmu. Hap i Leonard są twar­dzi, spryt­ni i zabaw­ni. Książ­ki opi­su­ją ich nie­zwy­kłe, a miej­sca­mi ryzy­kow­ne przy­go­dy, roz­gry­wa­ją­ce się we wschod­nim Teksasie 
w latach 80.

Aby wygrać jeden z dwóch pakie­tów, musi­cie w komen­ta­rzu pod tym kon­kur­sem odpo­wie­dzieć na jed­no pytanie.

Pyta­nie: Serial “Hap i Leonard” opo­wia­da o przy­go­dach kum­pli. Gdy­by­ście mie­li zostać boha­te­ra­mi takiej histo­rii, któ­re­go z tych dwóch boha­te­rów zabra­li­by­ście ze sobą i dlaczego?

Na odpo­wie­dzi cze­ka­my do 20 października.

nagrody_hl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy