Konkursy

Wygraj książki na cały rok – edycja 2019 (rozwiązany)

Jakie jest naj­więk­sze marze­nie każ­de­go książ­ko­ho­li­ka? Co mie­siąc otrzy­my­wać zapas naj­cie­kaw­szych, sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych ksią­żek. I my po raz kolej­ny je speł­nia­my, ofe­ru­jąc Wam moż­li­wość otrzy­my­wa­nia przez rok ksią­żek.Do wygra­nia są rocz­ne zapa­sy wydaw­ni­czych nowo­ści, a do tego czyt­nik e‑booków:

Miej­sce I: nagro­da spe­cjal­na, czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4 od Pocket­Bo­ok i bon o war­to­ści 100 zł na ebo­oki od Woblin­ku

Miej­sca II-VI: pięć ksią­żek, co mie­siąc, przez cały rok

Miej­sce VII-IX: zestaw: skar­pet­ki czy­tel­ni­cze + 3 zakład­ki magne­tycz­ne od Molom.pl

Cała akcja odby­wa się dzię­ki Wydaw­nic­twu SQN, Wydaw­nic­twu Pró­szyń­ski i s‑ka, Wydaw­nic­twu Lite­rac­kie, Wydaw­nic­twu Fabry­ka Słów, Wydaw­nic­twu Alba­tros oraz skle­po­wi z gadże­ta­mi książ­ko­wy­mi Molom.pl

Podzię­ko­wa­nia tak­że dla Pocket­Bo­ok i za dostar­cze­nie czyt­ni­ka i Woblin­ka za doła­do­wa­nie go bonem na ebooki.

Co zro­bić, by zna­leźć się w gro­nie szczę­śliw­ców? Wystar­czy odpo­wie­dzieć w komen­ta­rzu na pro­ste pytanie:

Dla­cze­go lubisz czytać?

For­ma dowol­na! Może­cie napi­sać wiersz, prze­słać zdję­cie, mem, gif, stwo­rzyć budzą­ce gro­zę opo­wia­da­nie lub nawet nagrać swo­ją wypo­wiedź. Sky is the limit. Zasa­da jest jed­na – muszą to być Wasze wła­sne, autor­skie pomy­sły. Wszyst­kie odpo­wie­dzi zamiesz­cza­my w komen­ta­rzach na stronie 🙂

Nasza Redak­cja nagro­dzi 9 naj­cie­kaw­szych (naszym zda­niem) i naj­bar­dziej kre­atyw­nych odpowiedzi.
Na doda­nie zgło­szeń macie aż trzy tygo­dnie, cze­ka­my do 8 lute­go. Czas start?

Odpo­wie­dzi zamiesz­cza­my w komen­ta­rzach pod kon­kur­sem na stro­nie www.niestatystyczny.pl


Czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4 od Pocket­Bo­ok.


Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze od Molom.pl


REGULAMIN KONKURSU

1. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su „WYGRAJ KSIĄŻKI NA CAŁY ROK 2019” (dalej: „Kon­kurs”) jest por­tal Niestatystyczny.pl zwa­ny dalej „Orga­ni­za­to­rem”.
2. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest na tere­nie Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej.
3. Kon­kurs trwa od dnia 18 stycz­nia 2019 r. do dnia 8 lute­go 2019 r. (dalej: „Okres Trwa­nia Konkursu”).
4. W Kon­kur­sie mogą brać udział wszyst­kie oso­by fizycz­ne działające jako kon­su­men­ci, któ­re są oso­ba­mi peł­no­let­ni­mi lub są oso­ba­mi powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ogra­ni­czo­ną zdolność do czynności praw­nych, oraz posiadającymi zgo­dę przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go na udział w Konkursie.
5. Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su nie mogą być pra­cow­ni­cy i przed­sta­wi­cie­le Orga­ni­za­to­ra. W przy­pad­ku, gdy Orga­ni­za­tor stwier­dzi, że w rywa­li­za­cji kon­kur­so­wej bra­ła udział oso­ba nie­speł­nia­ją­ca warun­ków uczest­nic­twa, zosta­nie ona wyklu­czo­na z Kon­kur­su oraz pozba­wio­na ewen­tu­al­nej nagro­dy w Konkursie.
6. Udział w Kon­kur­sie jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ny oraz darmowy.
7. Aby wziąć udział w Kon­kur­sie, Uczest­nik musi odpo­wie­dzieć na zada­ne pyta­nie: dla­cze­go lubisz czy­tać? (dalej: „Pra­ca Konkursowa”).
8. Każ­dy z Uczest­ni­ków ma pra­wo zgło­sić do Kon­kur­su jed­ną Pra­cę Konkursową.
9. Pra­ce Kon­kur­so­we nie mogą być wcze­śniej publi­ko­wa­ne ani nagradzane.
10. Nade­sła­nie Pra­cy Kon­kur­so­wej jest rów­no­znacz­ne z dekla­ra­cją, że Uczest­nik wyko­nał ją samo­dziel­nie i dys­po­nu­je peł­nią praw autorskich.
11. Lau­re­aci Kon­kur­su nie mają pra­wa do wymia­ny Nagro­dy (miej­sce I: nagro­da spe­cjal­na, czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4 od Pocket­bo­ok i Woblink, miej­sca II-VI: pięć ksią­żek co mie­siąc do koń­ca roku 2019 od momen­tu roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su, miej­sca VII-IX – skar­pe­tek i zakła­dek magne­tycz­nych) na nagro­dę inne­go rodza­ju, ani żąda­nia wypła­ce­nia ekwi­wa­len­tu pie­nięż­ne­go Nagrody.
12. Lau­re­at Kon­kur­su nie ma pra­wa do prze­nie­sie­nia pra­wa do Nagro­dy na oso­by trzecie.
13. Jed­ne­mu Uczest­ni­ko­wi może zostać przy­zna­na nie wię­cej niż jed­na Nagroda.
14. Zwy­cięz­cę wybie­ra redak­cja por­ta­lu Niestatystyczny.pl i decy­zja ta jest osta­tecz­na, a jedy­ne odwo­ła­nia mogą doty­czyć zła­ma­nia punk­tów 5. oraz 10.
15. Wszy­scy Uczest­ni­cy, któ­rym przy­słu­gu­je Nagro­da (dalej: „Lau­re­aci”), zosta­ną powia­do­mie­ni o wygra­nej do dnia 17 lute­go 2019 r. za pomo­cą sto­sow­nej wia­do­mo­ści pod komen­ta­rzem na stro­nie www.niestatystyczny.pl
16. Nagro­dy zosta­ną wysła­ne Lau­re­atom w for­mie prze­sył­ki na adres poda­ny w nade­sła­nej wia­do­mo­ści email.
17. W przy­pad­ku, gdy prze­sył­ka z Nagro­dą powró­ci do Orga­ni­za­to­ra jako nie­ode­bra­na przez Uczest­ni­ka (pomi­mo dwu­krot­ne­go awi­zo­wa­nia), Uczest­nik tra­ci pra­wo do Nagrody.
18. Rekla­ma­cje co do prze­bie­gu Kon­kur­su mogą być zgła­sza­ne pisem­nie na adres niestatystyczny@o2.pl.
19. Pra­wo zło­że­nia rekla­ma­cji przy­słu­gu­je jedy­nie Uczest­ni­kom Konkursu.
20. Pisem­na rekla­ma­cja powin­na być wysła­na z dopi­skiem „Kon­kurs” oraz zawie­rać: imię, nazwi­sko, dokład­ny adres Uczest­ni­ka jak rów­nież dokład­ny opis i wska­za­nie przy­czy­ny reklamacji.
21. Rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne są przez Komi­sję w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia Koordynatorowi.
22. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Uczest­ni­ków Kon­kur­su jest Organizator.
23. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celach zwią­za­nych przed­mio­to­wo z Kon­kur­sem, tj. w celach zwią­za­nych z orga­ni­za­cją i prze­pro­wa­dze­niem Kon­kur­su, w celu zamiesz­cze­nia listy lau­re­atów Kon­kur­su na Stro­nie Kon­kur­so­wych oraz w celu spra­woz­daw­czo­ści księ­go­wej i finan­so­wej, zgod­nie z odręb­ny­mi przepisami.
24. Uczest­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do danych i ich popra­wia­nia oraz żąda­nia usu­nię­cia. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne dla uzy­ska­nia Nagród oraz roz­pa­trze­nia ewen­tu­al­nych reklamacji.
25. Dane Uczest­ni­ków Kon­kur­su będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
26. Uczest­nik Kon­kur­su, w momen­cie nade­sła­nia Pra­cy Kon­kur­so­wej, udzie­la nie­wy­łącz­nej licen­cji na publi­ka­cję Pra­cy Kon­kur­so­wej na por­ta­lu Niestatystyczny.pl, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc peł­nię praw autor­skich oso­bi­stych oraz majątkowych.
27. Każ­dy Uczest­nik, wraz z doko­na­niem Zgło­sze­nia, upo­waż­nia Orga­ni­za­to­ra – z pra­wem udzie­la­nia dal­szych upo­waż­nień – do wyko­rzy­sta­nia wszel­kich Prac Kon­kur­so­wych, w szcze­gól­no­ści do wpro­wa­dza­nia ich do pamię­ci kom­pu­te­ra lub inne­go urzą­dze­nia, prze­twa­rza­nia oraz ich publi­ka­cji i roz­po­wszech­nia­nia w związ­ku z Kon­kur­sem w okre­sie jego trwa­nia i w cią­gu roku po jego zakończeniu.
28. Orga­ni­za­tor upo­waż­nia Komi­sję nad­zo­ru­ją­cą pra­wi­dło­wy prze­bieg Kon­kur­su, do podej­mo­wa­nia decy­zji w spra­wie wyklu­cza­nia Uczest­ni­ków Kon­kur­su jeże­li decy­zje te będą nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu Kon­kur­su oraz wyło­nie­nia naj­lep­szych Prac Konkursowych.
29. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny niniej­sze­go Regu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie bez poda­nia przy­czy­ny, jeże­li nie będzie mia­ło to wpły­wu na pra­wa naby­te Uczestników.
30. W trak­cie trwa­nia Kon­kur­su treść Regu­la­mi­nu Kon­kur­su będzie dostęp­na do wglą­du na por­ta­lu Niestatystyczny.pl.

Wydaw­cy wspie­ra­ją­cy akcję:

 

AKTUALIZACJA

Wyni­ki:

Czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4 od Pocket­Bo­ok i bon o war­to­ści 100 zł na ebo­oki od Woblin­ku tra­fia do:

Kadzia Sowa.

 

Pięć ksią­żek, co mie­siąc, przez cały rok otrzyma:

fu nita

Nata­lia

N.

Micha­sia Dowal

Win­gar­dium­Le­vio­sa

 

Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze + 3 zakład­ki magne­tycz­ne tra­fią do:

Szy­mon Sothoth

Ewe­li­na Kozak

Moni­ka Meliani

Gra­tu­lu­je­my!

Wszyst­kie zwy­cię­skie odpo­wie­dzi zosta­ły skomentowane.

 

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy