Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet książek Marty Kisiel! (zakończony)

Mar­ta Kisiel pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków już bły­sko­tli­wym debiu­tem i choć póź­niej dłu­go kaza­ła cze­kać na kolej­ne powie­ści, jak już je napi­sa­ła, to z hukiem. Jeśli jed­nak nie mie­li­ście wcze­śniej oka­zji zapo­znać się z jej twór­czo­ścią, pora ku temu naj­wyż­sza, a i oka­zja zna­ko­mi­ta. Mam dla Was bowiem trzy pakie­ty ksią­żek autor­stwa Mar­ty Kisiel – każ­dy pakiet zawie­ra “Doży­wo­cie”, “Nomen Omen” oraz “Siłę niż­szą”. Zapra­szam do udzia­łu w konkursie!

Sza­nuj anio­ła swe­go, bo możesz dostać gor­sze­go! Kon­ty­nu­acja kul­to­we­go Doży­wo­cia. Wymę­czo­ny codzien­ną ruty­ną, za to oswo­jo­ny z nie­co­dzien­ny­mi zja­wi­ska­mi Kon­rad Romań­czuk odkry­wa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anio­ła stró­ża, a dwie takie isto­ty pod jed­nym dachem to dopie­ro począ­tek kłopotów.

Co trze­ba zro­bić? Napisz­cie w komen­ta­rzach na stro­nie dla­cze­go chce­cie prze­czy­tać książ­ki Mar­ty Kisiel, trzy oso­by zosta­ną wybra­ne i nagro­dzo­ne książ­ka­mi! Na Wasze komen­ta­rze cze­ka­my do 19 stycznia.

 

 

 

Chwi­la cier­pli­wo­ści i jest! Trzy pakie­ty tra­fią do:

Karo­li­ny Rajczyk

Adr­tu­rza

Kar Ly

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy