Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książ­ki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świa­ta. Lubi­cie książ­ki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wia­ny przez milio­ny. Przez milio­ny hejtowany.

Nie jest typem spor­tow­ca, któ­re­go łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swo­im bogac­twem: kabi­ną prysz­ni­co­wą wyło­żo­ną skó­rą ali­ga­to­ra, kolek­cją zegar­ków war­tą wię­cej niż jego luk­su­so­wa posia­dłość poło­żo­na na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wie­ka, któ­ry w cią­gu jed­ne­go wie­czo­ru zaro­bił ponad 200 milio­nów, moż­na wyma­gać skromności?

Na swo­je bogac­two Floyd May­we­ather Jr. cięż­ko zapra­co­wał. Na zawo­do­wych rin­gach nie prze­grał żad­ne­go poje­dyn­ku, tytu­ły zdo­by­wał czę­ściej, niż kupo­wał eks­klu­zyw­ne samo­cho­dy, a mistrzo­stwa świa­ta wszyst­kich fede­ra­cji zdo­by­wa­ne w aż sze­ściu kate­go­riach wago­wych zapew­ni­ły mu sta­łe miej­sce wśród naj­więk­szych legend boksu.

Ta książ­ka nie tyl­ko odsła­nia kuli­sy wiel­kiej karie­ry „Pret­ty Boya”. Jest tak­że pró­bą zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie, któ­ry May­we­ather jest praw­dzi­wy: ten uzna­ją­cy 12 milio­nów dola­rów za„niewolnicze wyna­gro­dze­nie” czy ten z wła­snej woli finan­su­ją­cy pogrzeb zmar­łe­go na raka pię­ścia­rza, któ­re­go poko­nał w swo­jej pierw­szej wal­ce o mistrzostwo…

Pytanie dla Was! Floyd Mayweather Jr. zdobył medal Olimpijski. W jakiej kategorii wagowej i na której olimpiadzie?

Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! Z prawidłowo zamieszczonych wybierzemy 3 i nagrodzimy książką o słynnym bokserze.

Na komentowanie macie czas do 9 października!

floyd-1

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy