Konkursy

Konkurs – wygraj książkę Wróć za mną (rozwiązany)

Do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książ­ki “Wróć za mną” od wydaw­nic­twa YA!

Aubrey Dun­can zawio­dła się na miło­ści. Co powin­na teraz zro­bić? Posłu­chać ser­ca, któ­re ją zdra­dzi­ło, czy ser­ca, któ­re pod­po­wia­da jej by po pro­stu odpu­ścić? Uza­leż­nie­nie pra­wie poko­na­ło i znisz­czy­ło Maxxa Deme­lo. Zruj­no­wa­ło jego życie i jedy­ną rzecz, na któ­rej napraw­dę mu zale­ża­ło – zwią­zek z uko­cha­ną dziew­czy­ną. Pra­gnął zasłu­żyć na zwią­zek z Aubrey Dun­can, nawet jeśli musiał­by pod­jąć się nie­moż­li­we­go. Dla­te­go zgło­sił się na odwyk. Aubrey stra­ci­ła wszyst­ko ponie­waż poszła za gło­sem ser­ca. Obie­ca­ła, że tym razem będzie myśleć przede wszyst­kim o sobie, zadba o sie­bie z dala od Maxxa i jego demo­nów. Lecz gdy tyl­ko zacznie dzia­łać, Maxx skoń­czy odwyk i poja­wi się w życiu Aubrey, chcąc jej udo­wod­nić, jak bar­dzo sie­bie potrze­bu­ją. Cha­os wedrze się w ich życie ze zdwo­jo­ną siłą. Nie­waż­ne jak bar­dzo zła­ma­ne – ser­ce nie daje o sobie zapomnieć…

Chce­cie otrzy­mać jeden z trzech egzem­pla­rzy? Odpo­wiedz­cie na pyta­nie i zamie­ście tę odpo­wiedź w komen­ta­rzu pod kon­kur­sem na stro­nie niestatystyczny.pl
My wybie­rze­my trzy oso­by i nagro­dzi­my. Na komen­ta­rze cze­ka­my do 14 sierpnia.

Pyta­nie dla Was: dla­cze­go lubi­cie czy­tać latem?
Na wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my poni­żej w komentarzach.

Aubrey Dun­can zawio­dła się na miło­ści. Co powin­na teraz zro­bić? Posłu­chać ser­ca, któ­re ją zdra­dzi­ło, czy ser­ca, któ­re pod­po­wia­da jej by po pro­stu odpu­ścić? Uza­leż­nie­nie pra­wie poko­na­ło i znisz­czy­ło Maxxa Deme­lo. Zruj­no­wa­ło jego życie i jedy­ną rzecz, na któ­rej napraw­dę mu zale­ża­ło – zwią­zek z uko­cha­ną dziew­czy­ną. Pra­gnął zasłu­żyć na zwią­zek z Aubrey Dun­can, nawet jeśli musiał­by pod­jąć się nie­moż­li­we­go. Dla­te­go zgło­sił się na odwyk. Aubrey stra­ci­ła wszyst­ko ponie­waż poszła za gło­sem ser­ca. Obie­ca­ła, że tym razem będzie myśleć przede wszyst­kim o sobie, zadba o sie­bie z dala od Maxxa i jego demo­nów. Lecz gdy tyl­ko zacznie dzia­łać, Maxx skoń­czy odwyk i poja­wi się w życiu Aubrey, chcąc jej udo­wod­nić, jak bar­dzo sie­bie potrze­bu­ją. Cha­os wedrze się w ich życie ze zdwo­jo­ną siłą. Nie­waż­ne jak bar­dzo zła­ma­ne – ser­ce nie daje o sobie zapo­mnieć… #ya #milosc #emo­cje #uczu­cia #ksiaz­ka #lite­ra­tu­ra #book­sta­gram #nie­sta­ty­stycz­ny #fok­sal

Post udo­stęp­nio­ny przez Nie­sta­ty­stycz­ny (@niestatystyczny)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy