Konkursy

KONKURS! Wygraj czytnik na noc e‑booków! (rozwiązany)

Noc z czwart­ku na pią­tek będzie wyjąt­ko­wa. O godz. 18:00 kon­ste­la­cje i pla­ne­ty znaj­dą się w koniunk­cji akty­wu­ją­cej na por­ta­lu Woblink.com Noc E‑booków. Noc, pod­czas któ­rej każ­dy będzie mógł kupić do 5 wybra­nych best­sel­le­ro­wych e‑booków za jedy­ne 10,90 zł każ­dy. Kie­dy jed­nak noc się roz­pocz­nie, nale­ży się spie­szyć, bo sprzy­ja­ją­cy układ pla­net zmie­ni się na nie­ko­rzyst­ny już o godz. 6:00 rano kolej­ne­go dnia.

Z tej oka­zji por­tal Nie­sta­ty­stycz­ny wraz z Woblin­kiemPocket­Bo­okiem ogła­sza­ją kon­kurs. Do wygra­nia czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch HD wypo­sa­żo­ny w ekran E‑Ink Car­ta 300 ppi, na któ­rym moż­na nie tyl­ko czy­tać książ­ki we wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku for­ma­tach e‑bookowych, ale słu­chać audio­bo­oków, muzy­ki, a nawet… e‑booków (dzię­ki opcji text-to-speech).

Co zro­bić, żeby kolej­ną Noc E‑booków spę­dzić w towa­rzy­stwie tak pięk­ne­go urzą­dze­nia? Wystar­czy odpo­wie­dzieć na jed­no pro­ste pytanie:

Dla­cze­go czyt­nik Pocket­bo­ok Touch HD powi­nien spę­dzić Noc E‑booków wła­śnie z Tobą?

Wygry­wa oso­ba, któ­rej odpo­wiedź będzie naj­cie­kaw­sza naszym zdaniem.

Odpo­wie­dzi zgła­szaj­cie w komen­ta­rzach do 25 maja, do godz. 12:00. Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne tego same­go dnia o godzi­nie 18:00.

AKTUALIZACJA: Połą­czo­ne umy­sły Nie­sta­ty­stycz­ne­go, Woblin­ka i Pocket­bo­oka wybra­ły zwy­cięz­cę! Czyt­nik otrzy­ma Sła­wek Sztejmiec!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy