Konkursy

Konkurs mikołajkowo-urodzinowy Woblinka (rozwiązany)

Wła­śnie dziś, 6 grud­nia, w miko­łaj­ki, Woblink obcho­dzi swo­je 6 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji Niestatystyczny.pl wraz z e‑księgarnią ogła­sza Miko­łaj­ko­wo-Uro­dzi­no­wy kon­kurs! Do wygra­nia jest czyt­nik Kin­dle Paperwhite!

Zadanie: Napisz krótki wierszyk (do 8 wersów) o tym, dlaczego warto czytać e‑booki.

Wasze dzie­ła zapi­suj­cie w komen­ta­rzach pod kon­kur­sem. Autor lub autor­ka naj­cie­kaw­sze­go (naszym zda­niem) z nich otrzyma….
czyt­nik Kin­dle Paper­whi­te 2!

Wier­szy­ki moż­na publi­ko­wać do piąt­ku, 9 grud­nia. Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne 12 grudnia.

Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny jest tutaj.

kindle-paperwhite-2

WYNIKI! Czyt­nik otrzy­mu­je Kin­ga Łuczak za:

Chy­ba nie za dobrze rymuję,
ale dla wyma­rzo­ne­go czyt­ni­ka spróbuję ?

E‑book, e‑book w czyt­ni­ku mieszka,
choć nie ma kar­tek ten nasz koleżka,
uczy i bawi o każ­dej porze,
i w nud­nych chwi­lach zawsze pomoże.
Wszy­scy się dzi­wią że w tak małym pliku
znaj­dziesz cie­ka­wych tre­ści bez liku.
E‑book jest tani, e‑book wspaniały
i jako pre­zent jest doskonały.

Tak rymu­ję że zaraz zeświruję
koń­czę więc wypo­ci­ny moje
i ruszam dalej na e‑book’owe podboje ?

Gra­tu­lu­je­my!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy