Konkursy

Konkurs – wygraj przedpremierowo książkę Stephena Kinga Pudełko z guzikami Gwendy (rozwiązany)

Mamy dla Was trzy przed­pre­mie­ro­we egzem­pla­rze książ­ki Ste­phe­na Kin­ga i Richar­da Chi­zma­ra Pudeł­ko z guzi­ka­mi Gwen­dy od wydaw­nic­twa Albatros.

Ist­nie­ją trzy dro­gi pro­wa­dzą­ce do Castle View z mia­stecz­ka Castle Rock: Tra­sa 117, Ple­asant Road i Scho­dy samo­bój­ców. Każ­de­go dnia latem 1974 roku dwu­na­sto­let­nia Gwen­dy Peter­son wybie­ra­ła scho­dy pod­trzy­my­wa­ne na moc­nych, żela­znych śru­bach nad kli­fem. Na szczy­cie scho­dów Gwen­dy łapa­ła oddech, sły­sza­ła krzy­ki bawią­cych się dzie­ci. Z odda­li sły­chać ude­rze­nie kija bejs­bo­lo­we­go, to ćwi­czą­cy człon­ko­wie Ligi senio­rów przed cha­ry­ta­tyw­nym meczem z oka­zji Świę­ta Pra­cy.Pew­ne­go dnia ktoś obcy zawo­łał do Gwen­dy: „Hej dziew­czyn­ko! Podejdź tu, poga­da­my sobie”. Na ław­ce sie­dział męż­czy­zna w czar­nych dżin­sach, czar­nym płasz­czu i bia­łej koszu­li roz­pię­tej pod szy­ją. Na gło­wie miał mały czar­ny kape­lusz. Nadej­dzie czas, gdy ten kape­lusz zacznie poja­wiać się w kosz­ma­rach Gwendy…

Chce­cie otrzy­mać jeden z trzech egzem­pla­rzy? Odpo­wiedz­cie na pyta­nie i zamie­ście tę odpo­wiedź w komen­ta­rzu pod tym kon­kur­sem na stro­nie niestatystyczny.pl

My wybie­rze­my trzy oso­by i nagro­dzi­my. Na komen­ta­rze cze­ka­my do 17 listopada.

Pyta­nie dla Was: któ­ra książ­ka Ste­phe­na Kin­ga (według Was) jest naj­lep­sza i dlaczego?

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy