Konkursy

Konkurs – do wygrania czytniki, bony i koszulki czytelnicze! (Rozwiązany – wyniki)

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca listo­pa­da moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Dla­te­go razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki! Zwy­cię­skie hasła mają szan­sę tra­fić na dar­mo­we gadże­ty pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two.

Co nale­ży zro­bić? W komen­ta­rzu do poniż­sze­go arty­ku­łu nale­ży napi­sać chwy­tli­we hasło, któ­re spra­wi, że jak naj­wię­cej osób z przy­jem­no­ścią chwy­ci za książ­kę.

UWAGA: W TYM ROKU NAGRODZIMY AŻ 50 OSÓB!

Nagrody:

I miejsce:

– czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4

– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 200 zł

– koszul­ka akcji Czy­taj PL

II miejsce:

– czyt­nik Pocket­Bo­ok Basic Lux 2

– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 150 zł

– koszul­ka akcji Czy­taj PL

III miejsce:

– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 100 zł

– koszul­ka akcji Czy­taj PL

Miejsca IV-L:

– koszul­ka akcji Czy­taj PL

Pra­ce kon­kur­so­we w komen­ta­rzach moż­na zosta­wiać do 30 listo­pa­da do godz. 23:59. Kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnię­ty naj­póź­niej 10 grud­nia. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na TEJ STRONIE .

Czy­taj PL to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na tego typu w Pol­sce. W tym roku w jej ramach w ponad 500 pol­skich (i nie tyl­ko!) mia­stach poja­wi­ło się 7 tyś. nośni­ków z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie za dar­mo 12 best­sel­le­ro­wych e-booków i 10 audio­bo­oków.

Akcja Czy­taj PL już po raz szó­sty orga­ni­zo­wa­na jest przez Mia­sto Kra­ków, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we – ope­ra­to­ra pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO – oraz plat­for­mę Woblink.com. Part­ne­rem stra­te­gicz­nym jest Insty­tut Książ­ki.

AKTUALIZACJA:

Dzię­ku­je­my za licz­ne zgło­sze­nia. Chwi­lę nam to zaję­ło, ale zde­cy­do­wa­li­śmy!

Pierw­sze miej­sce, czy­li
– czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4
– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 200 zł
– koszul­ka akcji Czy­taj PL

zdo­by­wa hasło:
Czy­ta­nie, wać­pa­nie, jest lep­sze niż spa­nie.

Dru­gie miej­sce, czy­li:
– czyt­nik Pocket­Bo­ok Basic Lux 2
– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 150 zł
– koszul­ka akcji Czy­taj PL

zdo­by­wa hasło:

Bądź czy­tel­ny!

Trze­cie miej­sce, czy­li:
– bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 100 zł
– koszul­ka akcji Czy­taj PL

zdo­by­wa hasło:

Zamień inter­ne­ty na książ­ko­we wer­se­ty:)

Pro­si­my wszyst­kich o wysła­nie maila na adres: czytajpl@woblink.com wraz z dany­mi do wysył­ki oraz roz­mia­rem koszul­ki.

Wszyst­kie komen­ta­rze nagro­dzo­ne koszul­ka­mi:

Kasia Zabłot­na
Czy­ta­nie, wać­pa­nie, jest lep­sze niż spa­nie.

Mar­ta Raf­ka
Bądź czy­tel­ny!

Mar­ta Jeliń­ska
Zamień inter­ne­ty na książ­ko­we wer­se­ty:)

User_59c16d0b6e161
Wolisz emo­cje bez­cen­ne czy tanie?
Te dru­gie da wino, te pierw­sze – czy­ta­nie.
Paweł Jóź­wiak

Syl­wia w Kra­inie Kolo­rów
Nie ufam ludziom, któ­rzy nie lubią ksią­żek

Bogu­mi­ła Niem­czyk
Jeśli chcesz uciec od swo­ich wła­snych pro­ble­mów poczy­taj o cudzych.

Jacek Anto­nik
Byłeś kie­dyś znu­dzo­ny czy­ta­niem? Ja też nie.

sy
Dołącz do book­nię­tych na punk­cie lite­ra­tu­ry!

Patry­cja
Chwyć książ­kę za rogi!
Tyl­ko ich nie poza­gi­naj 😉

Focz­ka

Oprócz cia­ła tre­nuj mózg. Dziś bez książ­ki ani rusz!

Tomasz Żyle­wicz
Książ­ka – to brzmi dum­nie. Czy­tał będę nawet w trum­nie!

Mał­go­sia Brze­ska
Czy­tam codzien­nie sama, szu­kam kom­pa­na …

Jacek Kamys
Widzia­łem ten film 2 lata przed pre­mie­rą, zna­czy czy­ta­łem

Krzy­siek Gie
Czy­ta­nie – hory­zon­tów posze­rza­nie.

ania_jukej
4) Mowa jest sre­brem, mil­cze­nie zło­tem, czy­ta­nie dia­men­tem.

Patry­cja
Roz­czy­taj mnie w sobie!

Beata H.
Tej zimy odpo­czy­waj w jako­ści 4K – książ­ki, kawa, kocyk, kot (no osta­tecz­nie kalo­ry­fer;))

agnieszka_kondraciuk
Kto czy­ta, nie błą­dzi.
Kto czy­ta, ten rzą­dzi!

Luiza Mig­dał 5 dni temu
Czy­ta­nie jest lep­sze niż balo­wa­nie 😉

Mag­da­le­na Lewoń
A gdy­by tak rzu­cić wszyst­ko i prze­czy­tać kolej­ną książ­kę?

Kiwa­czek
Tablet­kę na ból zęba kupisz w apte­ce,
książ­kę na smut­ki znaj­dziesz w każ­dej biblio­te­ce.

Łukasz Pli­sec­ki
Nie wiesz, co zro­bić z wol­nym cza­sem?
Włóż go mię­dzy kart­ki ksią­żek!

Król Marek
“Jed­no nigdy się nie zmienia,książki łączą poko­le­nia”.
“Czy się stoi,czy się leży,dobra książ­ka się nale­ży”.

Adrian Ost
W roz­wo­ju trwa­nie zapew­nia ksią­żek czy­ta­nie!

Kam­po
Świat ma swo­je gra­ni­ce, wyobraź­nia nie – czy­taj, posze­rzaj hory­zon­ty!

Syl­wia w Kra­inie Kolo­rów
Czy­ta­nie jest jak sen, każ­dy go potrze­bu­je

Gosia­czek
LAJKOWANIE ZA CZYTANIE!

Emi­lia Dele­ska
Czy­ta­nie nie boli – roz­ko­szuj się nim do woli!

Aga­ta Fili­piak
Książ­ką Cię nie ugry­zie, książ­ka Cię wcią­gnie!

Książ­ki lubię!
Czy­taj- nie pozwól, by drze­wa umie­ra­ły na dar­mo.

Dawid Jabłoń­ski
Książ­ki dia­bli nie bio­rą!

Joan­na M.
Weź nie pytaj…
Weź poczy­taj…

patry­ha
Wolisz wer­sje reży­ser­ską? Czy może chcesz zro­bić wła­sną? Bierz książ­ke do ręki-niech sama stwo­rzy w Two­jej glo­wie naj­lep­szą adap­ta­cje!

Mag­da­le­na Jan­kow­ska
Nie bądź lama, czy­taj z rana!

Domi­ni­ka Gór­ska
Jestem czy­tel­na bo czy­tam książ­ki
ema­il: rehaporadnictwo@gmail.com

Moni­ka Gon­czar
Zamiast snuć opo­wie­ści, zacznij czy­tać powie­ści!

Odpo­wie­dzHen­ryk Fran­kow­ski
Zostań oby­wa­te­lem wszech­świa­ta – książ­ka to uni­wer­sal­ny pasz­port.

Wero­ni­ka Olszew­ska
Uwierz lepiej mieć kaca książ­ko­we­go niż zwy­kłe­go – czy­taj książ­ki !!!

Kam­po
Jeśli lubisz halu­cy­na­cje, a nie lubisz nar­ko­ty­ków – bierz się za książ­ki!

justy­na chy­trow­ska
Czy­tam książ­ki bo dbam o mój hory­zont myślo­wy!

Alek­san­dra
Książ­ki nie mają ogra­ni­czeń. Ogra­ni­cze­nia mają ludzie, któ­rzy nie czy­ta­ją.

Moni­ka
Książ­ka się nie roz­ła­du­je, za to Ty wie­dzą się nała­du­jesz !

Bogu­mi­ła Niem­czyk
Czy­ta­nie ksią­żek to jak oglą­da­nie fil­mu, ale ty wybie­rasz akto­rów.

Kasia Konar­ska
Zain­we­stuj w książ­kę – ona nigdy nie wyj­dzie z mody.

Anka De
Czy­ta­nie – Twój lep­szy świat na zawo­ła­nie

Agniesz­ka Pomia­nek
Życzę wszyst­kim tej inten­syw­no­ści, któ­ra się poja­wia w momen­cie otwo­rze­nia książ­ki.

Mariusz Kosow­ski

- Jutro nie mogę, bo czy­tam książ­kę.

Joan­na Cho­ro­mań­ska
nie w for­mie lecz w tre­ści sens czy­ta­nia się mie­ści

Jakub Jerzy Karaś­kie­wicz
Sexa­pe­al < Booka­pe­al

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy