Konkursy

Konkurs – Wygraj książkę Ojciec. Opowiadania (zakończony))

Kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książ­ki “Ojciec”.

Książ­ka “Ojciec” jest zbio­rem dosko­na­łych lite­rac­ko i bar­dzo poru­sza­ją­cych opo­wie­ści o trud­nej rela­cji mię­dzy ojcem a synem. Naj­lep­si współ­cze­śni pol­scy auto­rzy w odmien­nych kon­wen­cjach, od oso­bi­ste­go wspo­mnie­nia po realizm magicz­ny, opo­wia­da­ją o bli­sko­ści i kon­flik­tach, pra­gnie­niu naśla­do­wa­nia i potrze­bie bun­tu, miło­ści i nie­na­wi­ści, poczu­ciu zdra­dy i wdzięcz­no­ści. W emo­cjo­nal­nych, intym­nych i nie­kie­dy auto­bio­gra­ficz­nych histo­riach każ­dy z auto­rów zapre­zen­to­wał swój nie­po­wta­rzal­ny styl w mistrzow­skiej formie.

Chce­cie otrzy­mać jeden z trzech egzem­pla­rzy? Odpo­wiedz­cie na pyta­nie i zamie­ście tę odpo­wiedź w komen­ta­rzu pod kon­kur­sem na stro­nie niestatystyczny.pl
My wybie­rze­my trzy oso­by i nagro­dzi­my. Na komen­ta­rze cze­ka­my do 12 listopada.

Pyta­nie dla Was: Histo­rię któ­re­go z auto­rów chce­cie poznać i dlaczego?:)

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my poni­żej w komentarzach.

Książ­kę może­cie zaku­pić TUTAJ

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy