Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet Wisłocka. Czyli jak to ze sztuką kochania było/Siostrzyczka musi umrzeć (rozwiązany)

Mamy dla Was do wygra­nia trzy pakie­ty książ­ko­we skła­da­ją­ce się z ksią­żek Wisłoc­ka. Czy­li jak to ze sztu­ką kocha­nia byłoSio­strzycz­ka musi umrzeć od Wydaw­nic­twa Świat Książ­ki. Chce­cie otrzy­mać jeden z pakie­tów? Zapra­sza­my do udzia­łu w konkursie!

Powieść Wisłoc­ka. Czy­li jak to ze sztu­ką kocha­nia było Kon­ra­da Szo­łaj­skie­go, choć opar­ta na fak­tach, jest fan­ta­zją auto­ra na temat Micha­li­ny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książ­ki. Autor ubie­ra tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyj­ną for­mę kry­mi­nal­no-szpie­gow­ską osa­dzo­ną w Pol­sce cza­sów Gier­ka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­ją­ca histo­ria życia kobie­ty, któ­ra potra­fi­ła doświad­cze­nia wła­sne­go, nie­uda­ne­go mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­ni­ku dla par. Sztu­ka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tyl­ko w łóż­ku, ale rów­nież w miłości.

Tutaj  może­cie prze­czy­tać frag­ment książki!

Sio­strzycz­ka musi umrzeć to dresz­czo­wiec, któ­ry spra­wi, że każ­da mat­ka zacznie się lękać o swo­ją cór­kę –i każ­da cór­ka o swo­ją matkę.

Nor­we­gia, Ber­gen. Meret­te Schul­man uwiel­bia swój zawód psy­cho­lo­ga – do momen­tu, kie­dy spo­ty­ka mło­dzień­ca o wyraź­nie socjo­pa­tycz­nym zabu­rze­niu oso­bo­wo­ści. Aksel nie tyl­ko wyzna­je jej, że już jako czter­na­sto­la­tek zabił swo­ją przy­bra­ną sio­strę, ale wyglą­da też na to, że zaczy­na krę­cić się przy cór­ce Meret­te, Julii. Gdy zni­ka bez śla­du przy­ja­ciół­ka Julii, Marie, a Meret­te dowia­du­je się o zagad­ko­wych wypad­kach uto­nięć mło­dych kobiet, ogar­nia ją panika …
Chce­cie otrzy­mać jeden z pakie­tów książ­ko­wych? Napisz­cie w komen­ta­rzu pod kon­kur­sem (czy­li na stro­nie www) dla­cze­go lubi­cie czy­tać książki. 
Trzy oso­by zosta­ną wybra­ne i nagro­dzo­ne książ­ka­mi Wisłoc­ka. Czy­li jak to ze sztu­ką kocha­nia było i Sio­strzycz­ka musi umrzeć.
Na komen­to­wa­nie macie czas do 1 marca.
Pakie­ty tra­fią do: Domi­ni­ki But­ton, Kasi Leja oraz Enig­ma Tyczna 🙂

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy