Aktualności Konkursy

Wygraj zaproszenie na ekskluzywne spotkanie z Lee Childem! Poznaj osobiście autora książek o Jacku Reacherze i wypij z nim kawę (zakończony)

Tyl­ko na Nie­sta­ty­stycz­nym może­cie zdo­być jed­no z 20 podwój­nych zapro­szeń na wyjąt­ko­we, kame­ral­ne spo­tka­nie z auto­rem best­sel­le­ro­wej serii ksią­żek o Jac­ku Reache­rze, któ­ry po raz pierw­szy odwie­dza nasz kraj.

Eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie z Lee Chil­dem orga­ni­zu­je­my we współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Alba­trosGre­en Caf­fe Nero. Odbę­dzie się ono 26 kwiet­nia o godz. 18.00, w kawiar­ni Gre­en Caf­fe Nero w War­sza­wie. Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia będą mie­li moż­li­wość oso­bi­ste­go pozna­nia pisa­rza, wypi­cia z nim kawy oraz wyko­na­nia pamiąt­ko­wej wspól­nej foto­gra­fii i otrzy­ma­nia oso­bi­stej dedy­ka­cji. Ponad­to każ­dy uczest­nik spo­tka­nia otrzy­ma nie­spo­dzian­ko­wy pakiet VIP od orga­ni­za­to­rów spotkania.

Lee Child to bry­tyj­ski pisarz miesz­ka­ją­cy na sta­łe w USA, autor jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych cykli powie­ści sen­sa­cyj­nych na świe­cie. Jego boha­te­rem jest Jack Reacher, były major ame­ry­kań­skiej żan­dar­me­rii woj­sko­wej i waga­bun­da. Child przy­zna­je, że na jego twór­czość mie­li wpływ auto­rzy tacy jak John D. Mac­Do­nald, Enid Bly­ton, W. E. Johns i Ali­sta­ir Mac­Le­an. W 2009 roku został pre­ze­sem orga­ni­za­cji Myste­ry Wri­ters of America.

Pierw­szą powieść o Jac­ku Reache­rze zaty­tu­ło­wa­ną “Poziom śmier­ci” Child opu­bli­ko­wał w 1997 roku. Za naj­lep­szy debiut powie­ścio­wy otrzy­mał dwie naro­dy: Antho­ny Award oraz Bar­ry Award. W 1999 roku otrzy­mał też WH Smith Thum­ping Good Read Award, w 2005 roku – The Bob Kel­logg Good Citi­zen Award za wybit­ne zasłu­gi dla piszą­cej spo­łecz­no­ści Inter­ne­tu, a w 2011 roku – The­ak­stons Old Pecu­lier Cri­me Novel of the Year Award za powieść “61 godzin”. W 2011 roku został ponad­to ozna­czo­ny hono­ro­wym stop­niem nauko­wym dok­to­ra lite­ra­tu­ry Hono­ra­ry Doctor of Let­ters przy­zna­ny przez De Mont­fort Uni­ver­si­ty w Leicester.

Łącz­nie Lee Child ma na kon­cie 23 powie­ści oraz zbiór opo­wia­dań. Powsta­ły dwa fil­my na pod­sta­wie jego twór­czo­ści – “Jack Reacher” (2012) oraz “Jack Reacher. Nigdy nie wra­caj” (2016), w obu w postać tytu­ło­wą wcie­lił się Tom Cru­ise, zaś sam Lee Child poja­wił się na ekra­nie w epi­zo­dycz­nej roli poli­cjan­ta dyżurnego.

4 kwiet­nia w Pol­sce uka­za­ła się naj­now­sza powieść Lee Chil­da – “Noc­na run­da”. Jack Reacher po roz­sta­niu z Michel­le Chang posta­na­wia opu­ścić Mil­wau­kee i podró­żu­je bez celu. Gdy na jed­nym z przy­stan­ków wysia­da, by roz­pro­sto­wać kości, na wysta­wie lom­bar­du widzi zna­jo­mo wyglą­da­ją­cy sygnet. Takie nosi­li kade­ci West Point, kie­dy tam stu­dio­wał. Chęć odkry­cia skąd się tu wziął, to wystar­cza­ją­cy powód, by nie wsia­dać z powro­tem do auto­bu­su. Jack pozna histo­rię wła­ści­ciel­ki sygne­tu, nawet jeśli będzie musiał sta­nąć sam prze­ciw­ko ban­dzie har­ley­ow­ców, spa­cy­fi­ko­wać miej­sco­we­go mafio­sa, sprzy­mie­rzyć się z dziw­nym czło­wiecz­kiem w gar­ni­tu­rze i prze­mie­rzać dzi­kie pust­ko­wia Wyoming.

Otwar­te spo­tka­nie z Lee Chil­dem odbę­dzie się dzień wcze­śniej, 25 kwiet­nia na sce­nie przed Empi­kiem Arka­dia, rów­nież w War­sza­wie. Start o godz. 18:00. Spo­tka­nie popro­wa­dzi zna­ny dzien­ni­karz i wiel­ki fan twór­czo­ści Lee Chil­da – Bar­tosz Węglarczyk.

 

 

KONKURS – Wygraj zapro­sze­nie na eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie z Lee Childem!

Co trze­ba zro­bić? W komen­ta­rzach na stro­nie odpo­wiedz­cie na poniż­sze pyta­nie:

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

My wybie­rze­my DWADZIEŚCIA odpo­wie­dzi i nagro­dzi­my podwój­nym zapro­sze­niem na eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie z auto­rem przy­gód o Jac­ku Reacherze.

Na komen­ta­rze cze­ka­my do 20 kwiet­nia. Spo­tka­nie odbę­dzie się w War­sza­wie. Dojazd we wła­snym zakresie.

Aktu­ali­za­cja! Kon­kurs został zakoń­czo­ny, a oso­by któ­re otrzy­ma­ją zapro­sze­nia sko­men­to­wa­ne. Wszyst­kie odpo­wie­dzi wraz z naszy­mi są widocz­ne poni­żej w sek­cji komentarze.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy