Konkursy

Wygraj książkę Nagroda pocieszenia autorstwa Adama Langa (rozwiązany)

Dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książ­ki Nagro­da pocie­sze­nia. Jest to nowa powieść Ada­ma Lan­ga, któ­re­go debiut lite­rac­ki Klu­cze w ubie­głym roku był nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Pol­skiej Sek­cji IBBY „Książ­ka Roku” i tra­fił na Listę Skar­bów Muzeum Książ­ki Dziecięcej.

Wybie­la­cie cza­sa­mi swo­je wspo­mnie­nia? A kto tego nie robi? Potem oka­zu­je się, że do naszej kla­sy cho­dzi­ły same kró­lo­we stud­nió­wek i kapi­ta­no­wie dru­żyn spor­to­wych, bogi­nie miło­ści i Dio­ni­zo­si. Nie­udacz­ni­ków, kujo­nów i innych dzi­wa­deł brak. Kuba „Kubeł” Beł­ski to co inne­go. On nie jest Wybie­la­czem. Mówił szcze­rze, nie szczę­dził wspo­mnień kom­pro­mi­tu­ją­cych, a skom­pro­mi­to­wał się nie raz… To dla­te­go Adam Lang opi­sał wła­śnie jego historię.

To, na kogo tra­fisz w pierw­szych dniach w nowej szko­le, decy­du­je o two­im sta­tu­sie i popu­lar­no­ści. Kuba, dotych­czas raczej kujon, miał szczę­ście, bo wpadł w oko Tro­ty­lo­wi i został „Kubłem”. A Tro­tyl – wia­do­mo – kapi­tan dru­ży­ny koszy­ków­ki, kocha­ny przez dziew­czy­ny, po pro­stu samiec alfa. To było jak zauro­cze­nie, pierw­sza praw­dzi­wa męska przy­jaźń. Jeśli przy­jaźń to żela­zne zasa­dy, na przy­kład: „Nie rusza­my dziew­czyn kum­pli”. I tu jest pies pogrze­ba­ny… Bo jak tu nie ruszać, sko­ro każ­dy cen­ty­metr cia­ła wrzesz­czy, że to dziew­czy­na twe­go życia! Potem zosta­je tyl­ko nędz­na nagro­da pocieszenia…

Podo­ba się Wam opis książ­ki? No to zapra­sza­my do udzia­łu w konkursie!

Do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze powie­ści Nagro­da pocie­sze­nia.

Napisz­cie w komen­ta­rzu dla­cze­go lubi­cie czy­tać książ­ki jesie­nią, trzy odpo­wie­dzi zosta­ną wybra­ne i nagrodzone. 

Na komen­ta­rze cze­ka­my do 14 października.

nagrodapocieszenia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy