Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Stro­na Niestatystyczny.pl ruszy­ła! Z tej oka­zji mam dla Was kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książ­ki Śla­dy Jaku­ba Małec­kie­go od wydaw­nic­twa SQN.

Kon­kurs potrwa do ponie­dział­ku (3 paź­dzier­ni­ka), a na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my w komen­ta­rzach! Szcze­gó­ły poniżej 😉

Teraz czas na parę słów o nagrodzie:

Śla­dy” Jaku­ba Małec­kie­go to wie­lo­barw­ny i zaska­ku­ją­cy kalej­do­skop ludz­kich życiorysów.

Koniec świa­ta za każ­dym razem wyglą­da ina­czej. Jest pędzą­cą kulą, bły­skiem szkła, odgło­sem puka­nia do drzwi. Cza­sa­mi nad­cho­dzi w huku. Cza­sa­mi cicho krą­ży wokół stołu.

Tade­usz Mar­kie­wicz ginie na woj­nie, ale nie umie­ra cały. Pada na zie­mię z rower­wa­ną gło­wą, aby od tej pory trwać w życiach innych. Jego dale­ka krew­na, Boże­na Czer­ska, zosta­je po woj­nie świa­to­wej sła­wy model­ką i ucie­ka­jąc przed samą sobą, odci­ska ślad na każ­dym, kogo spo­tka. Jej ojciec, Ludwik, każ­de­go dnia budzi się, nie wie­dząc kim jest, a jed­nak pró­bu­je być kimś. Kolej­ne życio­ry­sy prze­pla­ta­ją się coraz gęściej, two­rząc nie­po­ko­ją­cą mozai­kę rado­ści, tęsk­no­ty i strachu.

Woj­na, miłość, sza­leń­stwo i wspo­mnie­nia. Mor­der­cy, kochan­ko­wie, ofia­ry i sza­leń­cy. Kry­mi­na­li­ści, muzy­kan­ci, żoł­nie­rze oraz gwiaz­dy ekra­nu. Ludzie z wiel­ki­mi marze­nia­mi i prze­szło­ścią, o któ­rej chcie­li­by zapo­mnieć. Ci, któ­rzy żyją tyl­ko w poło­wie i ci, któ­rzy chcą żyć wie­le razy.

A pośród nich coś, o czym żaden z nich nie ma pojęcia.

 

Zasa­dy konkursu:

W komen­ta­rzu pod tym tek­stem napisz­cie dla­cze­go chce­cie otrzy­mać tę książ­kę, trzy odpo­wie­dzi zosta­ną wybra­ne i nagrodzone.
Na komen­ta­rze macie czas do 3 października.

Książ­ka uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa SQN

Zwy­cię­skie komen­ta­rze zosta­ną sko­men­to­wa­ne przez nas z proś­bą o adres w cią­gu 7 dni od zakoń­cze­nia zabawy 🙂

 

slady-front_1500px

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy