Konkursy

Konkurs – wygraj czytniki, bony na zakupy i gadżety książkowe! (rozwiązany)

Jesz­cze tyl­ko 5 dni moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dostęp do 12 dar­mo­wych e‑bestsellerów w ramach akcji Czy­taj PL. Każ­da oso­ba, któ­ra zeska­nu­je kod za pomo­cą apli­ka­cji Woblink, otrzy­ma dar­mo­wy peł­ny dostęp do 12 e‑booków i 6 audio­bo­oków (w tym jed­nej super­pro­duk­cji). Dostęp będzie aktyw­ny do 7 grud­nia. Z takie­go dobra nie tyl­ko war­to sko­rzy­stać, ale też trze­ba dzie­lić się nim z inny­mi. I wła­śnie z tego powo­du wystar­to­wał kon­kurs „Sza­fu­ję e‑inkunabułami” w któ­rym każ­da oso­ba, któ­ra w poniż­szy spo­sób pomo­że wypro­mo­wać akcję w jej ostat­nich dniach, może wygrać m.in. czyt­nik Pocket­Bo­ok wraz z bona­mi na e‑booki!

Co zro­bić, żeby wygrać?

1. Pobierz jed­ną z poniż­szych grafik:

2. Umieść ją na swo­jej face­bo­oko­wej tabli­cy (lub fanpage’u, jeśli taki pro­wa­dzisz) i oznacz fan­pa­ge „Czytaj.PL”. Pamię­taj, by wpis był publicz­ny (widocz­ny dla każdego)!

3. W pomy­sło­wy i ory­gi­nal­ny spo­sób zachęć Waszych zna­jo­mych do sko­rzy­sta­nia z akcji (oce­nia­my opis i zawar­tą w nim argumentację).

4. Wklej w komen­ta­rzu tej stro­ny link do gra­fi­ki Czy­taj PL na Two­jej face­bo­oko­wej tablicy.

Nagro­dy:

I miej­sce: czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Aqua 2 oraz bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 150 PLN

II miej­sce: czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Basic Lux oraz bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 100 PLN

III miej­sce: czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Basic Lux oraz bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 50 PLN

Dodat­ko­wo Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we przy­zna wyróż­nie­nia mak­sy­mal­nie 40 oso­bom, któ­re otrzy­ma­ją koszul­kę akcji Czy­taj PL oraz „gadże­ty con­ra­dow­skie” (w skład któ­rych wcho­dzą ple­cak, skar­pet­ki, kubek, papie­ro­wy sta­te­czek, prze­wod­nik lite­rac­ki po Kra­ko­wie, pla­kat w tubie i zmy­wal­ny tatu­aż). Są to spe­cjal­ne gadże­ty Kra­ko­wa Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO wypro­du­ko­wa­ne przez Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we z oka­zji obcho­dów Roku Con­ra­da (przy dofi­nan­so­wa­niu MKiDN).

Lin­ki w komen­ta­rzu moż­na zamiesz­czać do 30 listo­pa­da do godz. 23:59. Kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnię­ty 10 grud­nia. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na TEJ STRONIE .

Czy­taj PL to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce. W tym roku w jej ramach w ponad 500 pol­skich mia­stach poja­wi­ło się ponad 7 tyś. nośni­ków z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie za dar­mo 12 best­sel­le­ro­wych e‑booków i 6 audio­bo­oków.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Woblink. Spon­so­rem kon­kur­su jest Pocket­Bo­ok, Woblink i Kra­kow­skie Biu­ro Festiwalowe.

Orga­ni­za­to­rem akcji Czy­taj PL jest Woblink i Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we. Part­ne­rem stra­te­gicz­nym jest Insty­tut Książ­ki, orga­ni­za­tor akcji „Upo­luj swo­ją książkę”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy