Konkursy

Konkurs: wygraj książki na cały rok 2017 (rozwiązany)

Cało­rocz­na dosta­wa ksią­żek! Tak, tyl­ko dzię­ki niestatystyczny.pl

To nie pomył­ka. W tym wyjąt­ko­wym kon­kur­sie,  zwy­cięz­cy zosta­ną nagro­dze­ni książ­ka­mi przez cały naj­bliż­szy rok!!! Pię­ciu wydaw­ców w każ­dym mie­sią­cu będzie wysy­łać szczę­śliw­com nowo­ści lite­rac­kie! Dodat­ko­wo jed­na oso­ba otrzy­ma czyt­nik Kin­dle Paper­whi­te II od fir­my Woblink.com

Zdo­byw­ca pierw­sze­go miej­sca będzie otrzy­my­wać PIĘĆ ksią­żek miesięcznie.

Zdo­byw­ca dru­gie­go miej­sca będzie otrzy­my­wać TRZY książ­ki miesięcznie.

Zdo­byw­ca trze­cie­go miej­sca będzie otrzy­my­wać DWIE książ­ki miesięcznie.

Nagro­dą spe­cjal­ną jest czyt­nik Kin­dle Paper­whi­te II od Woblink.com

Ozna­cza to, że łącz­nie do troj­ga zwy­cięz­ców tra­fi aż 120 ksią­żek. Czwar­ta oso­ba otrzy­ma czyt­nik! Praw­da, że warto?

Książ­ka­mi ura­czą Was wydaw­cy: Pró­szyń­ski i S‑ka, Bel­lo­na, Świat Książ­ki, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, SQN i Woblink.com

Aby wziąć udział w tym kon­kur­sie, musi­cie się tro­chę posta­rać. Napisz­cie w komen­ta­rzu, dla­cze­go to wła­śnie Wasze księ­go­zbio­ry powin­ny się wzbo­ga­cać co mie­siąc o te wszyst­kie książ­ki. Dla­cze­go to wła­śnie Wy powin­ni­ście roz­ko­szo­wać się tymi książkami

Wasze odpo­wie­dzi umiesz­czaj­cie w komen­ta­rzach w dowol­nej for­mie: pro­zą, wier­szem, malun­kiem, pła­sko­rzeź­bą, pre­zen­ta­cją, pio­sen­ką, mem, zdję­ciem na insta­gra­mie, fil­mi­kiem itd … Tech­ni­ka jest dowol­na, waż­ne jest to by to była Wasza twórczość.

Liczy się siła per­swa­zji i moc argumentów.

Do boju zatem! Na odpo­wie­dzi cze­kam do 16 stycz­nia w komen­ta­rzach na stronie.

AKTUALIZACJA:

PIĘĆ ksią­żek mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie Karo­li­na Ubych

TRZY książ­ki mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie Maciej Mala­czew­ski

DWIE książ­ki mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie  użyt­kow­nik dexter

Nagro­dą spe­cjal­ną jest czyt­nik Kin­dle Paper­whi­te II od Woblink.com tra­fi do Agniesz­ki Sadowskiej

Gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za udział 🙂 Wybrać było cięż­ko, ale się udało!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy