Aktualności

Zdetronizowała Mroza. Weronika Anna Marczak sprzedaje najwięcej książek

Na dzie­sięć naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w Pol­sce ksią­żek, aż pięć jest jej autor­stwa. Pisar­ka z Wat­t­pa­da pod­bi­ła rynek ksią­żek young adult.

Wero­ni­ka Anna Mar­czak ma 27 lat,  stu­dio­wa­ła dzien­ni­kar­stwo i komu­ni­ka­cję spo­łecz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, miesz­ka­ła w Hisz­pa­nii oraz w Austrii. Naj­pierw zawo­jo­wa­ła Wat­t­pa­da. To por­tal, na któ­rym każ­da oso­ba mają­ca co naj­mniej 13 lat, może publi­ko­wać swo­ją twór­czość. Co mie­siąc ponad 90 milio­nów osób spę­dza ponad 23 miliar­dy minut na czy­ta­niu wybra­nych przez sie­bie tek­stów. A jest z cze­go wybie­rać, ponie­waż tych uka­za­ło się już ponad 400 milio­nów. Oko­ło 90% osób korzy­sta­ją­cych z Wat­t­pa­da wywo­dzi się z poko­le­nia Z lub milenialsów.

Na Wat­t­pa­dzie „Rodzi­na Monet. Skarb” oka­za­ła się jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści – docze­ka­ła się 4,8 milio­na odsłon. Czwar­ty tom cyklu – aż 7,2 milio­na. W paź­dzier­ni­ku 2022 roku „Rodzi­na Monet. Skarb” uka­za­ła się w wer­sji papie­ro­wej, nakła­dem wydaw­nic­twa You&YA. W ple­bi­scy­cie „Best­sel­le­ry Empi­ku” Wero­ni­ka Anna Mar­czak otrzy­ma­ła tytuł „Pisar­ki Roku 2022”. A w 2023 roku na rynek księ­gar­ski tra­fi­ło pięć kolej­nych tomów cyklu: „Rodzi­na Monet. Kró­lew­na, cz. I”, „Rodzi­na Monet. Kró­lew­na, cz. II”, „Rodzi­na Monet. Pereł­ka, cz. I”, „Rodzi­na Monet. Pereł­ka, cz. II” oraz „Rodzi­na Monet. Dia­ment, cz. I”. I aż pięć powie­ści Wero­ni­ki Anny Mar­czak zna­la­zło się na liście naj­le­piej sprze­da­ją­cych się powie­ści 2023 roku!

Wbrew pozo­rom tytuł „Rodzi­na Monet” nie nawią­zu­je do jed­ne­go z czo­ło­wych przed­sta­wi­cie­li impre­sjo­ni­zmu. Głów­ną boha­ter­ką cyklu jest nasto­let­nia Hailie Monet. Jej mama i bab­cia giną w wypad­ku samo­cho­do­wym, a nowym praw­nym opie­ku­nem zosta­je star­szy przy­rod­ni brat Vin­cent, o któ­re­go ist­nie­niu nie mia­ła poję­cia. Hailie prze­pro­wa­dza się z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie pozna­je jesz­cze czte­rech braci. 

To jest abso­lut­ne sza­leń­stwo. Choć Wero­ni­ka Mar­czak zade­biu­to­wa­ła pod koniec 2022 roku, to już w kolej­nym sprze­da­ła wię­cej egzem­pla­rzy niż Remi­giusz Mróz – oświad­czył mówił Renek Men­druń z Nie­lsen Book­Scan cyto­wa­ny przez Woj­cie­cha Szo­ta z „Gaze­ty Wybor­czej” [ ], auto­ra blo­ga „Zda­niem Szota”.

 

Ser­wis Book­Scan dzia­ła w Pol­sce od 2019 roku. Zaj­mu­je się pomia­rem sprze­da­ży deta­licz­nej ksią­żek na pod­sta­wie danych zbie­ra­nych z kas fiskal­nych. Jak czy­ta­my na stro­nie pro­jek­tu: „W prze­cięt­nym tygo­dniu śle­dzo­na jest sprze­daż ponad 80 000 poje­dyn­czych tytu­łów (nume­rów ISBN). Wyni­ko­wy pomiar ryn­ku ujaw­nia dłu­go- i krót­ko­ter­mi­no­we tren­dy kon­su­menc­kie”. Book­Scan cały czas się roz­wi­ja, obec­nie obej­mu­je swo­im moni­to­rin­giem oko­ło 40% ryn­ku księ­gar­skie­go w Pol­sce. W bada­niu nie bie­rze udzia­łu Empik. To na pod­sta­wie Book­Scan Szy­mon Kra­wiec co roku publi­ku­je na łamach tygo­dni­ka „Wprost” rapor­ty, któ­rzy z pisa­rek i pisa­rzy zaro­bi­li naj­wię­cej. W 2022 roku Remi­giusz Mróz sprze­dał 874 654 ksią­żek [ https://niestatystyczny.pl/2023/02/14/pucio-i-kicia-kocia-przynosza-miliony-ale-nikt-nie-pobije-mroza-lista-najbogatszych-pisarzy-i-pisarek-w-polsce/ ], co mia­ło prze­ło­żyć się na zaro­bek oko­ło 3 098 042 zł (oczy­wi­ście kwo­ta ta nie uwzględ­nia przy­cho­dów ze sprze­da­ży praw do ekra­ni­za­cji czy hono­ra­riów za spo­tka­nia autor­skie). A jak wyni­ka z wypo­wie­dzi Men­dru­nia, w 2023 roku Wero­ni­ka Anna Mar­czak sprze­da­ła jesz­cze wię­cej niż dotych­cza­so­wy rekordzista…

Łącz­nie w Pol­sce sprze­da­no w 2023 roku 46 milio­nów ksią­żek o war­to­ści prze­kar­cza­ją­cej miliard złotych.

Tak pre­zen­tu­je się lista 10 ksią­żek naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w roku 2023:

1. Wero­ni­ka Anna Marczak

Rodzi­na Monet. Skarb”

Wydaw­nic­two You&YA

 

2. Wero­ni­ka Anna Marczak

Rodzi­na Monet. Kró­lew­na, cz. I”

Wydaw­nic­two You&YA

 

3. Joan­na Kuciel-Frydryszak

Chłop­ki. Opo­wieść o naszych babkach”

Wydaw­nic­two Marginesy

 

4. Wero­ni­ka Anna Marczak

Rodzi­na Monet. Kró­lew­na, cz. II”

Wydaw­nic­two You&YA

 

5. Delia Owens

Gdzie śpie­wa­ją raki”

Wydaw­nic­two Świat Książki

(prze­kład: Boh­dan Maliborski)

 

6. Ksią­żę Harry

Ten dru­gi

Wydaw­nic­two Marginesy

(prze­kład: Miłosz Bie­drzyc­ki, Anna Dzierz­gow­ska, Jan Dzierz­gow­ski, Mariusz Gądek i Agniesz­ka Wyszogrodzka-Gaik)

 

7. Wero­ni­ka Anna Marczak

Rodzi­na Monet. Pereł­ka, cz. I”

Wydaw­nic­two You&YA

 

8. Kel­sey Hartwell

11 papie­ro­wych serc”

Wydaw­nic­two Young

(prze­kład: Moni­ka Wiśniewska)

 

9. James Clear

Ato­mo­we nawyki”

Wydaw­nic­two Galaktyka

(prze­kład: Piotr Cieślak)

 

10. Wero­ni­ka Anna Marczak

Rodzi­na Monet. Pereł­ka, cz. II”

Wydaw­nic­two You&YA

Wero­ni­ka Anna Mar­czak nie jest jedy­ną autor­ką, któ­ra roz­po­czę­ła swo­ją karie­rę na Wat­t­pa­dzie. P.S. Hery­tie­ra [Pizgacz], czy­li Kata­rzy­na Bar­liń­ska wyda­ła nie­daw­no siód­mą powieść o Vic­to­rii Jose­li­ne Clark, a Mar­ta Łabędz­ka i Wero­ni­ka Schmidt opu­bli­ko­wa­ły po pięć ksią­żek. Sądzi­cie, że ten trend będzie się utrzymywać?

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy