Aktualności

Premiera polskiego przekładu biografii księcia Harry’ego przyspieszona! Powód: ogromne zainteresowanie

Bry­tyj­ska rodzi­na kró­lew­ska od lat budzi zain­te­re­so­wa­nie na całym świe­cie. Ślub Harry’ego i Meghan Mar­kle obej­rza­ło 11,5 milio­na osób na całym świe­cie, nic więc dziw­ne­go, że auto­bio­gra­fia księ­cia też wzbu­dza ogrom­ne emo­cje. Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy zde­cy­do­wa­ło się przy­spie­szyć jej premierę.

Na tę wia­do­mość ze stro­ny Wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy cze­ka­ło wie­le osób:

Wie­my, że nie może­cie się docze­kać tej PREMIERY.
Wycho­dząc naprze­ciw proś­bom i pyta­niom o moż­li­wość wcze­śniej­sze­go poja­wie­nia się w księ­gar­niach w pol­skim prze­kła­dzie książ­ki TEN DRUGI infor­mu­je­my, że tak! Uda­ło się!”

Post o tej tre­ści uka­zał się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych ofi­cy­ny. Książ­ka „Spa­re” będą­ca wspo­mnie­nia­mi księ­cia Harry’ego uka­za­ła się 10 stycz­nia. Pol­ski prze­kład miał uka­zać się 8 stycz­nia, ale naci­ski miło­śni­czek i miło­śni­ków rodzi­ny kró­lew­skiej oka­za­ły się ogromne.

 

O wcze­śniej­szej o dwa tygo­dnie pre­mie­rze książ­ki Ten dru­gi księ­cia Har­ry­’e­go zade­cy­do­wa­ły potrze­ba ryn­ko­wa i wiel­ka pre­sja ze stro­ny czy­tel­ni­ków. Mając na uwa­dze, że jest to książ­ka zupeł­nie wyjąt­ko­wa, chcie­li­śmy sobie zosta­wić mar­gi­nes cza­su, aby wszyst­ko dopil­no­wać edy­tor­sko. Nad książ­ką pra­co­wa­ło pię­ciu tłu­ma­czy, bo tekst jest bar­dzo obszer­ny. Zro­bi­li to szyb­ciej, niż się spo­dzie­wa­li­śmy, dru­kar­nia też zdą­ży­ła wydru­ko­wać książ­kę z przy­spie­sze­niem, uzna­li­śmy więc, że nie będzie­my cze­kać z jej pre­mie­rą do mar­ca – zdra­dzi­ła w roz­mo­wie z „Gaze­tą Wybor­czą” Mag­da­le­na Śnie­ciń­ska z Wydaw­nic­twa Marginesy.

Dzię­ki temu wspo­mnie­nia Harry’ego uka­żą się po pol­sku już 22 lute­go. Za prze­kład odpo­wia­da­ją Miłosz Bie­drzyc­ki, Anna Dzierz­gow­ska, Jan Dzierz­gow­ski, Mariusz Gądek i Agniesz­ka Wyszogrodzka-Gaik.

Tytuł książ­ki odno­si się do anglo­ję­zycz­nej fra­zy „heir and spa­re”, czy­li „następ­ca i zapa­so­wy”. Tymi sło­wa­mi miał pod­su­mo­wać naro­dzi­ny ksią­żąt Wil­lia­ma i Harry’ego książ­kę Karol (obec­ny król Karol III), zwra­ca­jąc się do ich mat­ki, księż­nej Dia­ny. Har­ry przy­znał, że przez całe życie odczu­wał, że zarów­no część rodzi­ny kró­lew­skiej, jak i media, trak­to­wa­ły go jako „zapa­so­we­go”. To dla­te­go swo­je wspo­mnie­nia zaty­tu­ło­wał „Spa­re”, co pol­scy tłu­ma­cze odda­li jako „Ten drugi”.

 

We wspo­mnie­niach Har­ry roz­li­cza się z trud­ną prze­szło­ścią, m.in. opi­su­je, jak w cza­sie służ­by woj­sko­wej zabił 25 tali­bów oraz opo­wia­da o swo­ich rela­cjach z rodzi­ną kró­lew­ską. W cza­sie kłót­ni z Wil­lia­mem o mał­żeń­stwo z Meghan Mar­kle mia­ło dość do bój­ki mię­dzy brać­mi. Wil­liam, razem z ojcem ksią­żąt oraz jego dru­gą żoną Cami­lą Par­ker-Bow­les sprze­ci­wia­li się mał­żeń­stwu z nie­bia­łą roz­wód­ką z USA. Ksią­żę Karol nie chciał nawet, by Meghan mogła poże­gnać się z umie­ra­ją­cą kró­lo­wą Elż­bie­tą II.

Książ­ka oka­za­ła się hitem jesz­cze przed pre­mie­rą – w przed­sprze­da­ży sta­ła się hitem deka­dy, pierw­sze­go dnia sprze­da­nych zosta­ło 1,43 milio­na egzem­pla­rzy, a w cią­gu pierw­sze­go tygo­dnia – 3,2 milio­na. „Spa­re” tra­fi­ło do „Księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa” jako naj­szyb­ciej sprze­da­ją­ca się książ­ka non-fic­tion w histo­rii, a w ame­ry­kań­skim Ama­zo­nie utrzy­mu­je się na pierw­szym miej­scu tej kate­go­rii. Do tej pory „Spa­re” zosta­ło wyda­ne w 16 języ­kach. Według BBC Har­ry miał otrzy­mać aż 20 milio­nów dola­rów zalicz­ki. Czy to zna­czy, że w kolej­nych latach ksią­żę Sus­sex tra­fi na listy naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy i pisa­rek?

Poni­żej pre­zen­tu­je­my opis wydaw­ni­czy książki.

***

Wycze­ki­wa­na auto­bio­gra­fia Harry’ego, księ­cia Sussex.

Ten dru­gi” prze­no­si czy­tel­ni­ków z powro­tem do jed­ne­go z naj­bar­dziej przej­mu­ją­cych obra­zów XX wie­ku: dwóch mło­dych chłop­ców, dwo­je ksią­żąt idą­cych za trum­ną mat­ki. Świat patrzył w smut­ku – i prze­ra­że­niu. Kie­dy Dia­na, księż­na Walii, spo­czę­ła w gro­bie, miliar­dy ludzi zasta­na­wia­ły się, co ksią­żę­ta muszą myśleć i czuć – i jak poto­czy się ich życie.

Teraz Har­ry w koń­cu opo­wia­da swo­ją historię.

Ten dru­gi”, książ­ka peł­na suro­wej, nie­za­chwia­nej szcze­ro­ści, jest na wie­lu pozio­mach prze­ło­mo­wa dzię­ki prze­ni­kli­wo­ści, serii olśnień, samo­ana­li­zie i cięż­ko wywal­czo­nej mądro­ści na temat wiecz­nej mocy miło­ści, któ­ra trium­fu­je nad żalem.

Ksią­żę Har­ry pra­gnie wes­przeć bry­tyj­skie orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne daro­wi­zną pły­ną­cą z docho­du z publi­ka­cji książ­ki Ten dru­gi. Ksią­żę Sus­sex prze­ka­zał 1,5 milio­na dola­rów Sen­te­ba­le, orga­ni­za­cji, któ­rą zało­żył wraz z księ­ciem Seeiso jako hołd dla ich matek, któ­ra wspie­ra dzie­ci i mło­dzież w Leso­tho i Bot­swa­nie zara­żo­nych HIV/AIDS. Ksią­żę Har­ry prze­ka­że rów­nież daro­wi­znę na rzecz orga­ni­za­cji non-pro­fit Wel­l­Child w wyso­ko­ści 300 tysię­cy fun­tów. Wel­l­Child, któ­rej od pięt­na­stu lat udzie­la kró­lew­skie­go patro­na­tu, sta­ra się, by dzie­ci i mło­dzież z cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi otrzy­my­wa­ły opie­kę w domu zamiast w szpitalu.

Har­ry, ksią­żę Sus­sex, jest mężem, ojcem, dzia­ła­czem huma­ni­tar­nym i eko­lo­gicz­nym, wete­ra­nem wojen­nym i amba­sa­do­rem zdro­wia psy­chicz­ne­go. Miesz­ka w San­ta Bar­ba­ra w Kali­for­nii z rodzi­ną i trze­ma psami.


REKLAMA

Koszul­ki dla książ­ko­ho­li­ków? Znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy