Aktualności

Bestsellery Empiku 2022 przyznane! Weronika Anna Marczak pisarką roku, statuetki m.in. dla Tokarczuk i Mroza

Olga Tokar­czuk nagro­dzo­na w kate­go­rii lite­ra­tu­ry pięk­nej, a Remi­giusz Mróz – kry­mi­na­łów i thril­le­rów – to owoc tego­rocz­nej gali Best­sel­le­rów Empi­ku. Publi­ku­je­my peł­ną listę lau­re­atek i laureatów.

Best­sel­le­ry Empi­ku są nagro­dą dla naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek, fil­mów czy płyt. Nagro­da przy­zna­wa­na jest od 1999 roku, pier­wot­nie pod nazwą Asy Empi­ku; obec­ną nazwę nosi od 2008 roku. W tym roku w ple­bi­scy­cie padło ponad 50 milio­nów gło­sów. A gło­so­wać może każ­dy przez cały rok – kupu­jąc daną pozy­cję w salo­nach Empi­ku lub w apli­ka­cji czy słu­cha­jąc pod­ca­stu w Empik Go.

sce­na z: Wero­ni­ka Mar­czak, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

Kate­go­ria Pisarza/Pisarki Roku poja­wi­ła się na gali po raz pierw­szy. Zwy­cię­stwo odnio­sła Wero­ni­ka Anna Mar­czak, autor­ka skie­ro­wa­ne­go do mło­dzie­ży cyklu „Rodzi­na Monet” (Wydaw­nic­two You&YA). Zanim debiu­to­wa­ła na papie­rze, zosta­ła jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych twór­czyń pol­skie­go Wat­t­pa­da – „Rodzi­na Monet. Skarb” docze­ka­ła się 4 milio­nów odsłon, a anglo­ję­zycz­ne tłu­ma­cze­nie powie­ści – 6 milionów.

W kate­go­rii lite­ra­tu­ry pięk­nej sta­tu­et­kę ode­bra­ła Olga Tokar­czuk za „Empu­zjon” (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie). W kate­go­rii kry­mi­nał i thril­ler nagro­dzo­ny został Remi­giusz Mróz za „Pro­jekt Rie­se” (Wydaw­nic­two Filia).

Moi dro­dzy, przy­cho­dzę tutaj od sze­ściu lat i za każ­dym razem byłem nomi­no­wa­ny. Nie dosta­łem wcze­śniej tej nagro­dy, a za każ­dym razem mia­łem przy­go­to­wa­ną pło­mien­ną prze­mo­wę… Dzi­siaj nie. Dzię­ku­ję bar­dzo! – oznaj­mił wzru­szo­ny pisarz.

sce­na z: Remi­giusz Mróz, SK:, , fot. Pięt­ka Mieszko/AKPA

Zwy­cię­stwo w kate­go­rii young adult nale­ża­ło do P.S. Hery­tie­ry (Pizgacz) za „Start a Fire. Run­da pierw­sza” (BeYA/Editio Red) – to kolej­na autor­ka, któ­ra debiu­to­wa­ła i zasły­nę­ła na Wat­t­pa­dzie. W kate­go­rii lite­ra­tu­ry pol­skiej dla dzie­ci zwy­cię­żył duet twór­czy: Justy­na Bed­na­rek napi­sa­ła, a Daniel de Lato­ur zilu­stro­wał „Sekret­ną histo­rię ludz… skar­pe­tek” (Porad­nia K). Ostat­nią książ­ko­wą kate­go­rią była lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa – nagro­da tra­fi­ła do Col­le­en Hoover za „It Starts with Us” w prze­kła­dzie Alek­san­dry Żak (Wydaw­nic­two Otwarte).

Kolej­ne kate­go­rie, w któ­rych zosta­ły wrę­czo­ne Best­sel­le­ry Empi­ku, to film, muzy­ka oraz kul­tu­ra cyfro­wa. Ta ostat­nia wią­że się z kolej­ny­mi nagro­da­mi dla pisarzy.

sce­na z: Woj­tek Miło­szew­ski, SK:, , fot. Pięt­ka Mieszko/AKPA

Naj­lep­szym audio­bo­okiem oka­za­ła się „Czer­wo­na zie­mia” (Wydaw­nic­two W.A.B.) Mar­ci­na Mel­le­ra czy­ta­na przez Woj­cie­cha Mecwal­dow­skie­go, Woj­tek Miło­szew­ski i Zyg­munt Miło­szew­ski zwy­cię­ży­li w kate­go­rii super­pro­duk­cji audio dzię­ki „Mie­rzei” (Empik Go i Wydaw­nic­two W.A.B.), w któ­rej wystą­pi­li m.in. Mate­usz Damięc­ki, Karo­li­na Gor­czy­ca i Anna Smo­ło­wik, z kolei wśród pod­ca­stów kró­lo­wa­ła „Kry­mi­nal­na histo­ria kościo­ła” Artu­ra Nowa­ka i Sta­ni­sła­wa Obirka.

Chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim czy­tel­nicz­kom, czy­tel­ni­kom, słu­chacz­kom i słu­cha­czom, bo to dzię­ki wam. Ale naj­lep­sze jest to, że mogę powie­dzieć swo­im dzie­ciom: Gucio, mam tę samą nagro­dę, co Mata; Basia, mam tę samą nagro­dę co sanah. Dzię­ki! – cie­szył się Mar­cin Meller.

Best­sel­le­ry Empi­ku zosta­ły przy­zna­ne też w kate­go­rii Odkryć Empi­ku 2022. Nagro­da za odkry­cie lite­rac­kie tra­fi­ła do Ish­bel Sza­traw­skiej za „Żywot i śmierć pana Her­sha Lib­ki­na z Sacra­men­to w sta­nie Kali­for­nia” (Wydaw­nic­two Cyran­ka). Według jed­ne­go z juro­rów, Micha­ła Noga­sia, Ish­bel Sza­traw­ska „swo­ją opo­wie­ścią o pró­bie życia na wła­snych warun­kach udo­wod­ni­ła, że świet­nie napi­sa­ny dra­mat może zaist­nieć w lite­ra­tu­rze – być zauwa­żo­ny i doceniony”.

Tego­rocz­na gala Best­sel­le­rów Empi­ku odby­ła się 7 lute­go, a pro­wa­dził ją Mar­cin Prokop.


PEŁNA LISTA LAUREATÓW ORAZ NOMINOWANYCH:

KSIĄŻKA

Lite­ra­tu­ra pięk­na
„Empu­zjon”, Olga Tokar­czuk, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie
„Cho­łod”, Szcze­pan Twar­doch
„Gdzie jesteś, pięk­ny świe­cie”, Sal­ly Rooney, tłum. Jerzy Kozłow­ski
„Zanim wysty­gnie kawa”, Toshi­ka­zu Kawa­gu­chi, tłum. Joan­na Dżdża
‘Życie Vio­let­te”, Valérie Per­rin, tłum. Woj­ciech Gilewski


Kry­mi­nał i thril­ler
„Pro­jekt Rie­se”, Remi­giusz Mróz, Wydaw­nic­two Filia
„Bra­ku­ją­cy ele­ment”, Har­lan Coben, tłum. Mag­da­le­na Słysz
„Czer­wo­na zie­mia”, Mar­cin Mel­ler
„Men­ta­li­sta”, Camil­la Läck­berg, Hen­rik Fexeus, tłum. Inga Sawic­ka
„O włos”, Kata­rzy­na Bonda


Lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa
„It Starts with Us”, Col­le­en Hoover, tłum. Alek­san­dra Żak, Wydaw­nic­two Otwar­te
„Jed­no życze­nie”, Nicho­las Sparks, tłum. Anna Dobrzań­ska
„Siła kobiet”, Bar­ba­ra Wyso­czań­ska
„The Spa­nish Love Decep­tion”, Ele­na Armas, tłum. Matyl­da Bier­nac­ka
„The Love Hypo­the­sis”, Ali Hazel­wo­od, tłum. Filip Sporczyk


Lite­ra­tu­ra pol­ska dla dzie­ci
„Sekret­na histo­ria ludz… skar­pe­tek”, Justy­na Bed­na­rek, Daniel de Lato­ur, Porad­nia K
„Hydro­po­lis. Ucie­kaj”, Zyg­munt Miło­szew­ski
„Magicz­ne drze­wo. Geniusz”, Andrzej Malesz­ka
„Odwa­gi, Pin­ku! Książ­ka o odpor­no­ści…”, Urszu­la Młod­nic­ka, Agniesz­ka Wali­gó­ra
„TOPR. Tatrzań­ska przy­go­da Zosi i Fran­ka”, Beata Sabała-Zielińska

 

Young adult
„Start a Fire. Run­da pierw­sza”, P.S. Hery­tie­ra (Pizgacz), BeYA/Editio Red
„All of Your Flaws. Przy­po­mnij mi naszą prze­szłość”, Mar­ta Łabęc­ka
„Heart­stop­per 2”, Ali­ce Ose­man, tłum. Nata­lia Mętrak-Ruda
„Krew i popiół”, Jen­ni­fer L. Armen­tro­ut, tłum. Danu­ta Gór­ska
„Rodzi­na Monet. Skarb”, Wero­ni­ka Anna Marczak


PISARKA ROKU
Wero­ni­ka Anna Marczak

KULTURA CYFROWA

Audio­bo­ok
„Czer­wo­na zie­mia”, Mar­cin Mel­ler, czy­ta: Woj­ciech Mecwal­dow­ski, Wydaw­nic­two W.A.B.
„Gra złu­dzeń”, Kasia Magie­ra, czy­ta: Ane­ta Todor­czuk
„Małe zbrod­nie”, Mag­da­le­na Maj­cher, czy­ta: Ane­ta Todor­czuk
„Uko­cha­ne dziec­ko”, Romy Hau­smann, czy­ta: Mar­ty­na Szy­mań­ska
„Uśpio­na”, Ali­cja Sinic­ka, czy­ta: Anna Dereszowska

Super­pro­duk­cja audio
„Mie­rze­ja”, Woj­tek Miło­szew­ski i Zyg­munt Miło­szew­ski, Empik Go i Wydaw­nic­two W.A.B.
„Cho­łod”, Szcze­pan Twar­doch
„Niech to usły­szą”, Woj­ciech Chmie­larz, Jakub Ćwiek
„Pro­jekt Rie­se”, Remi­giusz Mróz
„Szum”, Mał­go­rza­ta Oli­wia Sobczak


Pod­cast
„Kry­mi­nal­na histo­ria kościo­ła”, Artur Nowak, Sta­ni­sław Obi­rek
„Dia­lo­gi Wagi­ny i Peni­sa”, Beata Bia­ły, Andrzej Gry­żew­ski, Jagna Kacza­now­ska
„Nego­cja­tor”, Krzysz­tof Bal­cer, Jolan­ta Gwar­dys
„Odwilż”, Justy­na Mazur, Mar­cin Mysz­ka
„Waria­ci u wła­dzy”, Witold Szabłowski


MUZYKA

Pop i rock
„Uczta”, sanah, Magic Records, Uni­ver­sal Music Pol­ska
„Harry’s House”, Har­ry Sty­les
„Lata Dwu­dzie­ste”, Dawid Pod­sia­dło
„Męskie Gra­nie 2022”, Róż­ni Wyko­naw­cy
„Never Ending Sor­ry”, Agniesz­ka Chylińska


Rap i hip-hop
„Hotel Maf­fi­ja 2”, SB Maf­fi­ja, SBM Label, e‑muzyka
„Dom dla zmy­ślo­nych przy­ja­ciół pana Mate­usza”, Szpa­ku
„Muzy­ka Komer­cyj­na”, Pezet
„Pret­ty Boy”, Whi­te 2115
„Produkt47”, OKI


Live
Mata Tour, Sold Out Agen­cja
Fest Festi­val
Jimek & Goście: Histo­ria pol­skie­go hip-hopu
SBM FFe­sti­val, vol. 6
Taco Hemin­gway 2020 2021 2022 Tour


ARTYSTA MUZYCZNY ROKU
Dawid Pod­sia­dło

FILM

Kino pol­skie
„Dziew­czy­ny z Duba­ju”, reż. Maria Sadow­ska, Kino Świat
„Miłość, sex & pan­de­mia”, reż. Patryk Vega
„Wese­לe (Wese­le)”, reż. Woj­tek Sma­rzow­ski
„Zupa nic”, reż. Kin­ga Dęb­ska
„Żeby nie było śla­dów”, reż. Jan P. Matuszyński


Kino fami­lij­ne
„Sing 2”, reż. Garth Jen­nings, Gala­pa­gos
„Minion­ki: Wej­ście Gru”, reż. Kyle Bal­da
„Nasze magicz­ne Encan­to”, reż. Howard Byron
„Skarb Miko­łaj­ka”, reż. Julien Rap­pe­ne­au
„To nie wypan­da”, reż. Domee Shi


ODKRYCIA EMPIKU 2022

Muzy­ka
„Zeszyt pierw­szy”, Jakub Sko­ru­pa, Uni­ver­sal Music Gro­up
„8”, Ofe­lia, War­ner Music Gro­up
„Nic się nie sta­ło”, 27.Fuckdemons
„Dziew­czy­na z tatu­ażem” i „Fal­start albo faul”, Daria ze Ślą­ska
„Za dobrze by zapo­mnieć” i „Bom­bo­nier­ki”, Frank Leen


Lite­ra­tu­ra
„Żywot i śmierć pana Her­sha Lib­ki­na z Sacra­men­to w sta­nie Kali­for­nia”, Ish­bel Sza­traw­ska, Wydaw­nic­two Cyran­ka
„Prze­cho­dząc przez próg, zagwiż­dżę”, Wik­to­ria Bie­żuń­ska
„Głu­sza”, Anna Goc
„Nie wszy­scy pój­dzie­my do raju”, Olga Gór­ska
„Paste­rze smo­ków. Rodzi­ce kon­tra świat”, Karo­li­na Lewestam


Film
„Chleb i sól”, reż. Damian Kocur, Kino Świat
„Pio­sen­ki o miło­ści”, reż. Tomasz Habow­ski
„Lom­bard”, reż. Łukasz Kowal­ski
„Słoń”, reż. Kamil Kraw­czyc­ki
„Matecz­nik” i „Zadra”, Grze­gorz Mołda

Źró­dło: na pod­sta­wie mate­ria­łu pra­so­we­go Best­sel­le­rów Empiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy