Aktualności

Fundacja Nowoczesna Polska po raz drugi zachęca uczniów szkół do promowania czytelnictwa

W poło­wie wrze­śnia wystar­tu­je dru­ga edy­cja kon­kur­su #coja­czy­tam, w ramach któ­re­go ucznio­wie mają przy­go­to­wy­wać i reali­zo­wać kam­pa­nie pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two w swo­ich krę­gach. Cho­dzi o to, żeby dotar­li do nie­czy­ta­ją­cych rówie­śni­ków i poka­za­li, że książ­ki wca­le nie muszą być przy­krym obowiązkiem.

Może­cie użyć róż­nych metod i spo­so­bów – mogą to być pod­ka­sty, memy i inne dzia­ła­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, fil­mi­ki zamiesz­cza­ne na Youtu­be lub opu­bli­ko­wa­ne w innych ser­wi­sach, pla­ka­ty, fla­sh­mo­by, przed­sta­wie­nia, ulot­ki, kon­kur­sy. Moż­li­wo­ści jest bar­dzo wie­le i ogra­ni­cza je tyl­ko Wasza wyobraź­nia. Macie inny pomysł na kam­pa­nię? Śmia­ło go reali­zuj­cie i zgło­ście do kon­kur­su, czy­ta­my na stro­nie inicjatywy.

W zaba­wie udział brać mogą 3–5 oso­bo­we gru­py uczniów w wie­ku do 19 lat, z któ­rych każ­da musi mieć opie­ku­na w oso­bie nauczy­cie­la lub biblio­te­ka­rza. Uczest­ni­cy kon­kur­su muszą pro­mo­wać kam­pa­nię w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych, w komu­ni­ka­cji uży­wać hash­ta­gów #coja­czy­tam i #wol­ne­lek­tu­ry i przez cały czas pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą doku­men­ta­cję w posta­ci na przy­kład zdjęć, opi­sów, lin­ków, fil­mów czy innych mate­ria­łów. Do zadań opie­ku­nów nale­ży zgło­sze­nie gru­py i prze­sła­nie kom­plet­nej rela­cji z reali­za­cji kam­pa­nii. Sędzio­wie będą roz­pa­try­wać zgło­sze­nia w dwóch gru­pach wie­ko­wych: 9–14 i 15–19 lat.

Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne będą od 16 wrze­śnia, koniec kon­kur­su wyzna­czo­ny został zaś na 16 listo­pa­da. Lau­re­aci otrzy­ma­ją nagro­dy rze­czo­we o łącz­nej war­to­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 7500 zł.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tu:
https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam2019/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy