Aktualności

Wydawca ugiął się pod naporem krytyki. Książki Roalda Dahla będą dostępne w dwóch wersjach

Infor­ma­cja, że wydaw­nic­two Puf­fin w poro­zu­mie­niu ze spad­ko­bier­ca­mi Roal­da Dah­la przy­go­to­wa­ło inklu­zyw­ne wyda­nie jego kla­sycz­nych histo­rii, wywo­ła­ła obu­rze­nie na całym świe­cie. W efek­cie naci­sków zapo­wie­dzia­na zosta­ła seria The Roald Dahl Clas­sic Collection.

Wydaw­nic­two Puf­fin to naj­więk­szy na świe­cie wydaw­ca ksią­żek dla dzie­ci. Ma w swo­jej ofer­cie m.in. twór­czość Roal­da Dah­la – auto­ra kla­sycz­nych już opo­wie­ści dla dzie­ci, któ­re docze­ka­ły się licz­nych adap­ta­cji i ekra­ni­za­cji. Naj­słyn­niej­sze tek­sty Roal­da Dah­la to „Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy”, „Wiel­ko­mi­lud”, „Matyl­da”, „Wiedź­my”, „Fan­ta­stycz­ny pan Lis”, „Pań­stwo Głup­ta­ko­wie” czy „Jaku­bek i brzo­skwi­nia olbrzymka”.

Nie­daw­no sieć obie­gły infor­ma­cje o przy­go­to­wa­niu – wspól­nie z The Roald Dahl Sto­ry Com­pa­ny, czy­li orga­ni­za­cją dys­po­nu­ją­cą pra­wa­mi do twór­czo­ści pisa­rza – nowych, inklu­zyw­nych wydań. Zosta­ły z nich usu­nię­te styg­ma­ty­zu­ją­ce okre­śle­nia takie jak „sza­lo­ny” czy „gru­by”. Wię­cej o wpro­wa­dzo­nych zmia­nach prze­czy­ta­cie tutaj. 

Decy­zja spo­tka­ła się z gło­śnym sprze­ci­wem na całym świe­cie – wie­le osób uzna­ło, że to cen­zu­ra i nie­do­pusz­czal­na inge­ren­cja w tekst. Sal­man Rush­die orzekł, że spad­ko­bier­cy Roal­da Dah­la powin­ni się wsty­dzić, doszu­ki­wa­no się ana­lo­gii do „Roku 1984” George’a Orwel­la albo „451 stop­ni Fah­ren­he­ita” Raya Bradbury’ego. Wydaw­nic­two odnio­sło się do zarzu­tów i oznaj­mi­ło, że przy­wró­ci do ofer­ty też kla­sycz­ne wer­sje tekstów.

Puf­fin to wydaw­nic­two sta­no­wią­ce część gru­py wydaw­ni­czej Pen­gu­in Ran­dom House. W związ­ku z dys­ku­sją o inklu­zyw­nym wyda­niu ksią­żek Roal­da Dah­la, głos zaję­ła Fran­ce­sca Dow, czy­li dyrek­tor­ka zarzą­dza­ją­cy Pen­gu­in Ran­dom House Children’s.

W Puf­fin z dumą publi­ku­je­my histo­rie Roal­da Dah­la od ponad czter­dzie­stu lat, współ­pra­cu­jąc z Roald Dahl Sto­ry Com­pa­ny. Psot­ny duch tych ksią­żek i wyjąt­ko­wy geniusz auto­ra do opo­wia­da­nia histo­rii zachwy­ca­ją wyobraź­nię czy­tel­ni­ków i czy­tel­ni­czek róż­nych poko­leń. Przy­słu­chi­wa­li­śmy się deba­cie, któ­ra mia­ła miej­sce w zeszłym tygo­dniu i któ­ra potwier­dzi­ła nie­zwy­kłą moc ksią­żek Roal­da Dah­la oraz bar­dzo real­ne pyta­nia doty­czą­ce tego, w jaki spo­sób histo­rie z innej epo­ki mogą być aktu­al­ne dla każ­de­go nowe­go poko­le­nia – oświad­czy­ła. – Naszą rolą jako wydaw­cy ksią­żek dla dzie­ci jest dzie­le­nie się z nimi magią opo­wie­ści z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i tro­ską. Fan­ta­stycz­ne książ­ki Roal­da Dah­la są czę­sto pierw­szy­mi histo­ria­mi, któ­re małe dzie­ci czy­ta­ją samo­dziel­nie, a dba­nie o wyobraź­nię i szyb­ko roz­wi­ja­ją­ce się umy­sły mło­dych czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków to zarów­no przy­wi­lej, jak i odpowiedzialność.

Wydaw­nic­two pod­ję­ło decy­zję o wpro­wa­dze­niu na rynek serii The Roald Dahl Clas­sic Col­lec­tion (Kla­sycz­na Kolek­cja Roal­da Dah­la). Będzie to 17 ksią­żek w mięk­kiej opra­wie zawie­ra­ją­cych ory­gi­nal­ne tek­sty oraz mate­ria­ły archi­wal­ne powią­za­ne z każ­dą z nich. Seria ta uka­że się pod szyl­dem Pen­gu­in, czy­li wśród ksią­żek skie­ro­wa­nych do doro­słych odbior­czyń i odbiorców.

W serii Puf­fin nato­miast pozo­sta­ną książ­ki w wer­sji inklu­zyw­nej, jako przy­ja­zne i odpo­wied­nie dla dzie­ci tak­że jako ich pierw­sze samo­dziel­ne lektury.

Zda­je­my sobie spra­wę, jak waż­ne zacho­wa­nie jest w dru­ku kla­sycz­nych tek­stow Dah­la. Udo­stęp­nia­jąc zarów­no wer­sję Puf­fin, jak i Pen­giun, daje­my czy­tel­ni­kom i czy­tel­nicz­kom moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, w jaki spo­sób będą prze­ży­wać magicz­ne, cudow­ne histo­rie Roal­da Dah­la – wyja­śni­ła Fran­ce­sca Dow. Przy­wo­ła­ła też sło­wa same­go Roal­da Dah­la: „Jeśli moje książ­ki mogą pomóc dzie­ciom stać się czy­tel­ni­ka­mi, to czu­ję, że osią­gną­łem coś waż­ne­go”. – W Puf­fin będzie­my reali­zo­wać tę ambi­cję tak dłu­go, jak dłu­go będzie­my two­rzyć książ­ki – podkreśliła.


Rekla­ma

Ide­al­ne na każ­dą porę roku, skar­pet­ki dla czy­tel­ni­ków! Szu­kaj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy