Sprawdzasz tag

duży format

Aktualności

Felietony Szczepana Twardocha będą ukazywać się w Dużym Formacie

Szcze­pan Twar­doch to nie tyl­ko pisarz świet­nie sprze­da­ją­cych się i gło­śno komen­to­wa­nych przez kry­ty­ków powie­ści; to rów­nież publi­cy­sta, któ­re­go tek­sty nie­je­den raz wzbu­dza­ły licz­ne kon­tro­wer­sje. Gru­pa medial­na Ago­ra poin­for­mo­wa­ła, że autor gło­śnej Mor­fi­ny, Dra­cha i Kró­la został felie­to­ni­stą „Duże­go For­ma­tu”, coty­go­dnio­we­go maga­zy­nu repor­te­rów „Gaze­ty Wybor­czej”. Czy­taj dalej

-->