Aktualności Ciekawostki

Piękna biblioteczka w wydrążonym pniu drzewa

Todd Her­bert Bol w 2009 roku wyko­rzy­stał drew­no ze sta­rych gara­żo­wych drzwi do zbu­do­wa­nia biblio­tecz­ki, wyglą­dem koja­rzą­cej się ze szko­łą. Usta­wio­na osta­tecz­nie na pali­ku kon­struk­cja była hoł­dem odda­nym zmar­łej mat­ce, nauczy­ciel­ce, a przede wszyst­kim miło­śnicz­ce ksią­żek. Wkrót­ce z ini­cja­ty­wy Tod­da H. Bola i Ric­ka Bro­ok­sa w regio­nie powsta­ło kil­ka kolej­nych podob­nych two­rów. Teraz, pra­wie dzie­sięć lat po zbu­do­wa­niu pierw­szej, na całym świe­cie jest ponad 75 tysię­cy takich biblio­te­czek ofi­cjal­nie wystę­pu­ją­cych pod logo­ty­pem orga­ni­za­cji Lit­tle Free Libra­ry.

Do ini­cja­ty­wy, któ­rej nad­rzęd­nym celem jest pro­pa­go­wa­nie czy­tel­nic­twa dołą­czyć może każ­dy. Wystar­czy chcieć. Biblio­tecz­kę moż­na skon­stru­ować same­mu lub moż­na zamó­wić goto­wą ze skle­pu orga­ni­za­cji. Następ­nym kro­kiem jest jej reje­stra­cja. I to wła­ści­wie tyle. Aktu­al­nie do sie­ci dołą­czo­nych jest ponad 75 tysię­cy biblio­te­czek w 88 kra­jach na świe­cie. Pol­ska póki co może poszczy­cić się tyl­ko jed­ną kon­struk­cją – ta znaj­du­je się w nad­gra­nicz­nej wsi Buk w woje­wódz­twie zachodniopomorskim.

Więk­szość biblio­te­czek opie­ra się na bar­dzo podob­nym pro­jek­cie: wbi­ty w zie­mię słu­pek wień­czy zada­szo­ny rega­lik z prze­szklo­ny­mi drzwicz­ka­mi chro­nią­cy­mi książ­ki przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Wia­do­mo że naj­waż­niej­sza w tym wszyst­kim jest zawar­tość, bo to o książ­ki się roz­cho­dzi, ale moż­na cza­sem natra­fić na praw­dzi­wie zja­wi­sko­we konstrukcje.

Jed­nym z cie­kaw­szych pomy­słów jest biblio­tecz­ka wbu­do­wa­na w wydrą­żo­ny pień. Sha­ra­lee Armi­ta­ge Howard posta­no­wił wyko­rzy­stać 110-let­nie mar­twe drze­wo, któ­re prze­zna­czo­ne było do wyko­pa­nia i spa­le­nia. Pień został wydrą­żo­ny i przy­kry­ty dachem. W jego wnę­trze Sha­ra­lee A. Howard wkom­po­no­wał kil­ka półek. Regał zamknął za drzwicz­ka­mi ozdo­bio­ny­mi wyko­na­ny­mi w drew­nie minia­tu­ra­mi ksią­żek. Uro­ku dopeł­nia nastro­jo­we oświe­tle­nie, tak zewnętrz­ne, jak i wewnętrz­ne. Biblio­tecz­ka znaj­du­je się w Coeur d’Alene w sta­nie Ida­ho w USA.

Todd Her­bert Bol, kon­struk­tor pierw­szej biblio­tecz­ki oraz współ­za­ło­ży­ciel orga­ni­za­cji Lit­tle Free Libra­ry zmarł w paź­dzier­ni­ku 2018 roku po bez­sku­tecz­nej wal­ce z rakiem. Prze­trwa­ła zaś jego idea zro­dzo­na z miło­ści do ksią­żek. Orga­ni­za­cja, któ­rej pier­wot­nym celem było posta­wie­nie 2510 biblio­te­czek, prze­bi­ła tę licz­bę 30-krotnie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: lit­tle free library/boredpanda

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy