Aktualności

Fundacja Olgi Tokarczuk przygotowuje program edukacyjny, zatytułowany Jak zdobyć nagrodę Nobla

W zeszłym roku Aka­de­mia Szwedz­ka przy­zna­ła Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry za 2018 Oldze Tokar­czuk, wska­zu­jąc na jej nie­zwy­kłą wyobraź­nię nar­ra­cyj­ną. Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się rocz­ni­ca wrę­cze­nia nagro­dy. Chcąc uczcić to wyda­rze­nie w odpo­wied­ni spo­sób Fun­da­cja Olgi Tokar­czuk we współ­pra­cy z Wro­cław­skim Domem Lite­ra­tu­ry i Mia­stem Wro­cła­wiem przy­go­to­wu­je spe­cjal­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny skie­ro­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i liceów.

Głów­ny­mi cela­mi pro­gra­mu Jak zdo­być nagro­dę Nobla jest pro­mo­wa­nie czy­ta­nia oraz prze­ka­za­nie cen­nych wska­zó­wek, jak naj­sku­tecz­niej obco­wać z lite­ra­tu­rą, by jak naj­wię­cej z niej wycią­gnąć. Na potrze­by ini­cja­ty­wy orga­ni­za­to­rzy opra­co­wa­li kil­ka sce­na­riu­szy lek­cji, któ­rych tema­tem jest Nagro­da Nobla oraz twór­czość Olgi Tokar­czuk. Spe­cjal­ne zaję­cia mają rów­nież przy­go­to­wać uczniów do wyda­rze­nia będą­ce­go sed­nem pierw­sze­go eta­pu pro­gra­mu, czy­li kon­kur­su literackiego.

Zada­niem uczniów szkół pod­sta­wo­wych będzie napi­sa­nie baj­ki, opo­wia­da­nia lub zary­su powie­ści. Kon­kur­so­wy tekst winien być inspi­ro­wa­ny pierw­szą książ­ką Olgi Tokar­czuk, któ­rą autor­ka zaczę­ła two­rzyć w wie­ku dwu­na­stu lat, opo­wia­da­ją­cej o wie­lo­dziet­nej rodzi­nie cza­ro­dzie­jów, któ­ra prze­pro­wa­dza się z miej­sca na miej­sce i nigdzie nie może zapu­ścić korze­ni. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi 10 grud­nia. Na lau­re­atów cze­ka­ją książ­ki z auto­gra­fem Noblist­ki i czyt­ni­ki e‑booków.

Zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do regu­la­mi­nu TUTAJ.

10 grud­nia wystar­tu­je też kon­kurs dla lice­ali­stów. Ich zada­niem będzie stwo­rze­nie naj­lep­szej mowy noblow­skiej. Szcze­gó­ły będą publi­ko­wa­ne w póź­niej­szym terminie.

W ramach pro­gra­mu Jak zdo­być nagro­dę Nobla pla­no­wa­ne jest rów­nież wyda­nie porad­ni­ka z dobry­mi prak­ty­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi. Na razie rów­nież jed­nak bra­ku­je bar­dziej kon­kret­nych informacji.

źró­dło: lite­ra­tu­ra wrocław/wirtualny wydawca

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy