Aktualności

Akcja #CERVANTES2018 – doskonała okazja do poznania przygód don Kichota

Są boha­te­ro­wie książ­ko­wi, któ­rych wszy­scy zna­ją, ale praw­do­po­dob­nie więk­szość jedy­nie ze sły­sze­nia albo z frag­men­tu czy­ta­ne­go daw­no temu na zaję­ciach z języ­ka pol­skie­go. Nie­wąt­pli­wie taką posta­cią jest Don Kichot. Każ­dy sły­szał, że jeź­dził na wychu­dzo­nej szka­pie, towa­rzy­szył mu gier­mek San­cho Pan­sa i że wal­czył z wia­tra­ka­mi. I wła­ści­wie to tyle. Jeśli mie­li­ście ocho­tę kie­dyś poznać bli­żej słyn­ne­go błęd­ne­go ryce­rza, a zwy­kle było wam nie po dro­dze, to teraz może­cie przy­łą­czyć się do akcji #CERVANTES2018.

Lite­rac­kie wyzwa­nie powsta­ło z ini­cja­ty­wy bada­cza lite­ra­tu­ry roman­tycz­nej dzia­ła­ją­ce­go na Uni­wer­sy­te­cie Chi­ca­gow­skim – Pabla Mau­ret­te. Pomysł został zako­mu­ni­ko­wa­ny 21 maja, a akcja wystar­to­wa­ła 1 czerw­ca. Głów­nym jej zało­że­niem jest czy­ta­nie Don Kicho­ta (jed­naj z naj­le­piej sprze­da­ją­cej się ksią­żek na świe­cie) Cervan­te­sa, po jed­nym roz­dzia­le na dzień. Mimo że akcja roz­po­czę­ła się nie­mal mie­siąc temu, nadal moż­na do niej dołą­czyć i ukoń­czyć wyzwa­nie razem ze wszyst­ki­mi. Dzie­ło Cervan­te­sa liczy sobie 128 roz­dzia­łów, więc przed czy­tel­ni­ka­mi jesz­cze ponad trzy mie­sią­ce czy­ta­nia. Przy odro­bi­nie samo­za­par­cia moż­na jesz­cze nad­ro­bić zale­gło­ści z czerwca.

Twór­ca akcji zachę­ca do dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat lek­tu­ry w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wszel­kie komen­ta­rze powin­ny poja­wiać się pod hash­ta­giem #CERVANTES2018. Akcja skie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do użyt­kow­ni­ków Twit­te­ra. Do dziś zosta­ło napi­sa­nych ponad 240 twe­etów, a hasło obser­wu­je pra­wie 800 użyt­kow­ni­ków. Ponad­to ist­nie­je gru­pa na Face­bo­oku, a na Insta­gra­mie poja­wia­ją się licz­ne zdję­cia książ­ki, osób ją czy­ta­ją­cych i róż­nych powią­za­nych mate­ria­łów. No wła­śnie, bo nie trze­ba dzie­lić się tyl­ko recen­zja­mi czy gór­no­lot­ny­mi prze­my­śle­nia­mi. Mile widzia­ne są róż­ne­go rodza­ju cie­ka­wost­ki, ulu­bio­ne cyta­ty, fanar­ty, itd.

War­to wie­dzieć, że Don Kichot z racji dość leci­we­go wie­ku (mowa tym razem o utwo­rze, nie o samym boha­te­rze) zna­lazł się w dome­nie publicz­nej, co zna­czy tyle, że moż­na go czy­tać legal­nie za dar­mo. Ebo­ok może­cie pobrać na przy­kład z por­ta­lu wolnelektury.pl

To nie pierw­sza taka akcja. Pablo Mau­ret­te wcze­śniej w tym roku zaini­cjo­wał wyzwa­nie #DANTE2018. Boską Kome­dię czy­ta­ło oko­ło 5 tysię­cy osób z ponad 20 kra­jów. Wybór Don Kicho­ta to wynik gło­so­wa­nia, w któ­rym wzię­ło udział 13 tysię­cy osób!

To co, przy­łą­cza­cie się do akcji czy­ta­nia jed­ne­go z naj­waż­niej­szych dzieł lite­ra­tu­ry hiszpańskiej?

źró­dło: elsiglodedurango.com.mx

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Gra­fi­ka głów­na frag­ment obra­zu “Don Quixo­te“ autor­stwa Gusta­ve Doré, dome­na publiczna

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy