Sprawdzasz tag

covid-19

Aktualności

Wznawiają działalność kolejne salony Empiku

Z począt­kiem maja, w ramach zno­sze­nia kolej­nych ogra­ni­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, dzia­łal­ność wzno­wić mogły nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, otwar­te rów­nież zosta­ły skle­py w gale­riach han­dlo­wych. Wte­dy jed­nak Empik posta­no­wił znacz­ną część swo­ich salo­nów nie tyl­ko pozo­sta­wić zamknię­ty­mi, ale rów­nież odstą­pić od ponad czter­dzie­stu umów naj­mu, za powód poda­jąc nie­moż­li­wość pro­wa­dze­nia ren­tow­nej dzia­łal­no­ści przy obo­wią­zu­ją­cych wów­czas staw­kach. W koń­cu uda­ło się dojść do poro­zu­mień z wła­ści­cie­la­mi nie­któ­rych obiek­tów han­dlo­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rowling przeznaczy milion funtów dla potrzebujących w czasach pandemii

Pan­de­mia COVID-19 doty­ka w mniej­szym lub więk­szym stop­niu każ­de­go. Są oczy­wi­ście wśród nas ludzie, któ­rzy są bar­dziej nara­że­ni na skut­ki koro­na­wi­ru­sa, te bez­po­śred­nie, jak i te pośred­nie. Na szczę­ście ist­nie­ją też jed­nost­ki, któ­re są goto­we nieść pomoc, cho­ciaż­by finan­so­wą. J.K. Row­ling, autor­ka popu­lar­nej serii ksią­żek o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju Har­rym Pot­te­rze i powie­ści kry­mi­nal­nych o Cor­mo­ra­nie Strike’u (pisa­nych pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha) ogło­si­ła, że prze­ka­że milion fun­tów orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym poma­ga­ją­cym ludziom poszko­do­wa­nym w dobie aktu­al­ne­go kry­zy­su. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Po majówce biblioteki i niektóre księgarnie znów staną otworem

Od 20 kwiet­nia rząd stop­nio­wo zmniej­sza nało­żo­ne na Pola­ków w tro­sce o nasze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo w obli­czu świa­to­wej pan­de­mii COVID-19 restryk­cje. Pierw­szy etap zakoń­czył się pomyśl­nie, więc już 4 maja w życie wej­dą kolej­ne roz­luź­nie­nia obostrzeń. Po majów­ce dzia­łal­ność będą mogły wzno­wić nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, w tym biblio­te­ki. Otwar­te mają zostać rów­nież skle­py w gale­riach han­dlo­wych, czy­li tak­że usy­tu­owa­ne w nich księ­gar­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Twardoch i Orbitowski tworzą improwizowaną powieść w odcinkach

W pierw­szej poło­wie XIX wie­ku ogrom­ną popu­lar­ność zyska­ły powie­ści publi­ko­wa­ne frag­men­ta­mi w gaze­tach lub nada­wa­ne w odcin­kach w radiu. Dziś jest to zde­cy­do­wa­nie relikt prze­szło­ści, zupeł­nie nie­prak­ty­ko­wa­na for­ma wydaw­ni­cza. Pisa­niem powie­ści w odcin­kach zaj­mu­ją się co naj­wy­żej aspi­ru­ją­cy do mia­na pisa­rzy, dzie­lą­cy się ze świa­tem prób­ka­mi tek­stów na swo­ich blo­gach. A przy­naj­mniej tak wyglą­da­ła sytu­acja sprzed pan­de­mii COVID-19. Zda­je się, że powieść w odcin­kach wra­ca do łask. Czy­taj dalej

-->