Aktualności

Empik zamyka część salonów i stawia na sprzedaż internetową

Od 4 maja w życie ma wejść kolej­ny etap zno­sze­nia ogra­ni­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią COVID-19. Moż­li­wość wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści dosta­ły nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, pla­no­wa­ne jest tak­że otwar­cie skle­pów w gale­riach han­dlo­wych. Jeśli jed­nak myśle­li­ście, że to będzie świet­na oka­zja, żeby wybrać się do salo­nu Empi­ku, może cze­kać Was przy­kra nie­spo­dzian­ka. Ponad czter­dzie­ści skle­pów sie­ci zosta­nie zli­kwi­do­wa­nych.

Pan­de­mia i jej eko­no­micz­ne skut­ki nie omi­nę­ła rów­nież Empi­ku. Tak dłu­go­trwa­łe zamknię­cie gale­rii han­dlo­wych, a wraz z nimi salo­nów sie­ci, spra­wi­ło, że ich utrzy­my­wa­nie sta­ło się nie­ren­tow­ne. Zarząd fir­my nie wie­rzy rów­nież raczej, żeby wraz z otwar­ciem księ­garń poja­wi­ły się w nich nagle tłu­my, któ­re zre­kom­pen­so­wa­ły­by dotych­cza­so­we straty.

Zarząd Empi­ku pod­jął decy­zję o odstą­pie­niu od ponad 40 umów naj­mu w gale­riach han­dlo­wych. Ozna­cza to, że te loka­li­za­cje nie zosta­ną otwar­te 4 maja. Empik nie wyklu­cza dal­szych wypo­wie­dzeń umów w loka­li­za­cjach, w któ­rych przy obec­nych warun­kach naj­mu pro­wa­dze­nie ren­tow­nej dzia­łal­no­ści będzie trwa­le nie­moż­li­we. Obec­nie pro­wa­dzo­ne są nego­cja­cje w zakre­sie mody­fi­ka­cji warun­ków naj­mu, odzwier­cie­dla­ją­cych nową rze­czy­wi­stość eko­no­micz­ną, pisał w infor­ma­cji pra­so­wej rzecz­nik Empiku.

Wyni­ka z tego rów­nież, że jeśli Empi­ko­wi nie uda się wyne­go­cjo­wać lep­szych warun­ków, na tych czter­dzie­stu salo­nach może się nie skoń­czyć. Nie wia­do­mo, któ­re księ­gar­nie zosta­ną zli­kwi­do­wa­ne. Empik rów­nież nie poda­je, jaki to będzie mia­ło wpływ na reduk­cje eta­tów w fir­mie. Moż­na się jed­nak spo­dzie­wać, że set­ki pra­cow­ni­ków pozo­sta­ną na lodzie.

Decy­zja o zamknię­ciu kil­ku­dzie­się­ciu swo­ich salo­nów pod­par­ta zosta­ła tak­że bar­dzo moc­nym prze­ko­na­niem, że to sprze­daż inter­ne­to­wa zapew­nia naj­bar­dziej atrak­cyj­ną przy­szłość. Empik chce inwe­sto­wać przede wszyst­kim w swój sklep online.

Już teraz Empik notu­je trzy­cy­fro­we wzro­sty w sprze­da­ży onli­ne i digi­tal, któ­rej udział w 2019 zbli­żył się do 40% obro­tów, a w tym roku ocze­ki­wa­ny jest jego dal­szy zna­czą­cy wzrost. Fir­ma zapo­wia­da dal­sze inwe­sty­cje w tym obsza­rze, pisze Empik w ofi­cjal­nym komunikacie.

Przy­po­mi­na­my, że Empik w ostat­nim cza­sie pod­jął rów­nież decy­zję o zamknię­ciu inne­go pro­jek­tu. Trwa likwi­da­cja księ­garń Mole Mole. Wkrót­ce prze­sta­nie ist­nieć trzy­dzie­ści pięć pla­có­wek w całej Polsce.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Molom.pl – jedy­ny w swo­im rodza­ju sklep gdzie zaku­pi­cie zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, koszul­ki, tor­by oraz naj­waż­niej­sze skar­pet­ki czy­tel­ni­cze!  Ma dla Was pro­mo­cję na swo­je towa­ry. Kup 3 zakład­ki magne­tycz­ne zapłać mniej, kup książ­ki ponad 30% taniej, kup skar­pet­ki czy­tel­ni­cze w pakie­cie taniej. Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://molom.pl/kategoria-produktu/nie-lam-sie/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy