Aktualności

Empik zamyka działalność księgarń Mole Mole

W 2017 sieć księ­garń Matras mia­ła już bar­dzo poważ­ne pro­ble­my, kolej­ne pla­ców­ki były maso­wo zamy­ka­ne. Na tej sytu­acji posta­no­wił wte­dy sko­rzy­stać Empik. Powsta­ją­cą próż­nię wypeł­nić mia­ły kame­ral­ne księ­gar­nie Mole Mole. Na prze­strze­ni pra­wie trzech lat pro­jekt urósł do nie­mal czter­dzie­stu wyspe­cja­li­zo­wa­nych skle­pów z książ­ka­mi. W ostat­ni cza­sie jed­nak zapa­dła decy­zja o zamknię­ciu dzia­łal­no­ści Mole Mole.

Pro­jekt zakła­dał utwo­rze­nie zupeł­nie nowe­go kon­cep­tu skle­pu dzia­ła­ją­ce­go w ramach Gru­py Empik. Powierzch­nia księ­garń według zało­żeń mia­ła nie prze­kra­czać dwu­stu metrów kwa­dra­to­wych, w asor­ty­men­cie dostęp­ne mia­ły być tyl­ko książ­ki i akce­so­ria do ich pako­wa­nia. Oczy­wi­ście rów­nież wystrój, kolo­ry­sty­ka i archi­tek­tu­ra mia­ły odróż­niać Mole Mole od Empiku.

Bar­dzo dobre wyni­ki sprze­da­ży w nowo otwie­ra­nych księ­gar­niach i przy­ja­zne reak­cje ze stro­ny klien­tów – wiel­bi­cie­li dobrej lite­ra­tu­ry, potwier­dza­ją, że Mole Mole z suk­ce­sem wpi­su­je się w księ­gar­ską mapę Pol­ski, mówi­ła w 2017 Ewa Szmidt-Bel­carz, pre­zes Gru­py Empik.

W maju 2017 otwo­rzo­ne zosta­ły pierw­sze dwie księ­gar­nie, w nie­dłu­gim cza­sie dołą­czy­ło do nich kil­ka kolej­nych. Do koń­ca 2017 dzia­ła­ło dwa­dzie­ścia pla­có­wek, Empik w tam­tym momen­cie chciał do koń­ca 2018 co naj­mniej podwo­ić ich licz­bę. Dziś, według ofi­cjal­nej stro­ny inter­ne­to­wej sie­ci księ­garń Mole Mole, ist­nie­je trzy­dzie­ści pięć pla­có­wek. Wkrót­ce jed­nak nie będzie już żadnej.

Z dniem 14 mar­ca zgod­nie z ogól­no­pol­skim roz­po­rzą­dze­niem zamknię­te zosta­ły gale­rie han­dlo­we, a wraz z nimi księ­gar­nie Mole Mole. Według komu­ni­ka­tu opu­bli­ko­wa­ne­go na stro­nie sie­ci tyl­ko jed­na księ­gar­nia od tam­te­go cza­su funk­cjo­no­wa­ła. Kil­ka dni temu Wir­tu­al­ny Wydaw­ca dotarł do infor­ma­cji, że Empik będzie zamy­kał projekt.

Pod­ję­li­śmy decy­zję o zamknię­ciu pro­jek­tu sie­ci księ­gar­ni sta­cjo­nar­nych Mole Mole. Mole Mole był pro­jek­tem roz­wi­ja­ją­cym się, ale w obec­nych realiach nie widzi­my poten­cja­łu do dal­sze­go pro­wa­dze­nia i roz­wo­ju tego for­ma­tu, sko­men­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le sieci.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: wyborcza/dlahandlu/wirtualnywydawca


Na Molom.pl znaj­dzie­cie pro­mo­cje na gadże­ty książ­ko­we oraz bez­płat­ną dosta­wę do pacz­ko­ma­tów! Szcze­gó­ły tutaj -> NIE LAM SIĘ!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy