Aktualności

Zyta Rudzka z Nagrodą Literacką „Nike” za powieść Ten się śmieje, kto ma zęby

Jury Nagro­dy Lite­rac­kiej „Nike” doce­ni­ło w 2023 roku Zytę Rudz­ką i jej powieść „Ten się śmie­je, kto ma zęby”. Grze­gorz Pią­tek otrzy­mał Nagro­dę Nike Czy­tel­ni­ków za książ­kę „Gdy­nia obie­ca­na. Mia­sto, moder­nizm, moder­ni­za­cja 1920–1939”.

W gro­nie nomi­no­wa­nych do Lite­rac­kiej Nagro­dy „Nike” 2023 zna­la­zło się 20 ksią­żek, z któ­rych 7 zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło do ści­słe­go fina­łu. Tak przed­sta­wiał się skład fina­ło­wy:
• Wik­to­ria Bie­żuń­ska: „Prze­cho­dząc przez próg, zagwiż­dżę”, Cyran­ka
• Anna Bikont: „Cena. W poszu­ki­wa­niu żydow­skich dzie­ci po woj­nie”, Wydaw­nic­two Czar­ne
• Mate­usz Gór­niak: „Trash sto­ry”, Wydaw­nic­two Ha!art
• Grze­gorz Pią­tek: „Gdy­nia obie­ca­na. Mia­sto, moder­nizm, moder­ni­za­cja 1920–1939”, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Zyta Rudz­ka: „Ten się śmie­je, kto ma zęby”, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Piotr Som­mer: „Lata prak­ty­ki”, Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na i Cen­trum Ani­ma­cji Kul­tu­ry w Pozna­niu
• Ilo­na Wiśniew­ska: „Migot. Z krań­ca Gren­lan­dii”, Wydaw­nic­two Czarne

Tak nato­miast pre­zen­to­wa­ły się pozo­sta­łe nomi­na­cje:
• Andrzej Bień­kow­ski: „Trzy­ma­łem węża w gar­ści”, Pró­szyń­ski i S‑ka
• Kon­stan­ty Gebert: „Osta­tecz­ne roz­wią­za­nia. Ludo­bój­cy i ich dzie­ło”, Ago­ra
• Olga Gór­ska: „Nie wszy­scy pój­dzie­my do raju”, Drza­zgi
• Sabi­na Jaku­bow­ska: „Aku­szer­ki”, wyd. Rela­cja
• Jaro­sław Kur­ski: „Dzia­dy i dybu­ki. Opo­wieść dygre­syj­na”, wyd. Ago­ra
• Nata­lia Malek: „Obrę­cze”, Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na i Cen­trum Ani­ma­cji Kul­tu­ry w Pozna­niu
• Tomasz S. Mar­kiew­ka: „Nic się nie dzia­ło. Histo­ria życia mojej bab­ki”, Wydaw­nic­two Czar­ne
• Alek­san­dra Mły­nar­czyk-Gem­za: „Zapi­ski wariat­ki”, Znak
• Andrzej Muszyń­ski: „Dom ojców”, Wydaw­nic­two Czar­ne
• Patryk Pufel­ski: „Pawi­lon małych ssa­ków”, Karak­ter
• Kata­rzy­na Szau­liń­ska: „Czar­na ręka, zsia­dłe mle­ko”, Fil­try
• Wit Szo­stak: „Szcze­li­na­mi”, Power­graph
• Mał­go­rza­ta Żarów: „Zakli­na­nie węży w gorą­ce wie­czo­ry”, Wydaw­nic­two Czarne

Nagro­da Lite­rac­ka Nike była wzo­ro­wa­na na bry­tyj­skim Booke­rze i powsta­ła w 1997 roku z inspi­ra­cji Hen­ry­ki Boch­niarz. Celem nagro­dy jest pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem powie­ści. Fun­da­to­ra­mi Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike są „Gaze­ta Wybor­cza” i Fun­da­cja Ago­ry. Na nagro­dę skła­da­ją się sta­tu­et­ka przed­sta­wia­ją­ca mito­lo­gicz­ną Nike zapro­jek­to­wa­ną przez Gusta­wa Zemłę oraz nagro­dę finan­so­wą w wyso­ko­ści 100 tysię­cy złotych.

Tego­rocz­ną lau­re­at­kę Lite­rac­kiej Nagro­dy „Nike” pozna­li­śmy 1 paź­dzier­ni­ka w cza­sie gali zor­ga­ni­zo­wa­nej w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Była to już 27. edy­cja tej nagrody.

– Dziś nagra­dza­my Weryzm. Po waha­niu zapi­su­ję to wiel­ką lite­rą, choć słow­ni­ko­we zna­cze­nie, wska­zu­ją­ce na tech­ni­kę odwzo­ro­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści, dało­by dobry napęd inter­pre­ta­cji powie­ści Zyty Rudz­kiej – wszak jej posta­cie i ich śro­do­wi­sko, zda­ją się podob­ne do cze­goś zna­ne­go, sąsiedz­kie­go. Wystar­czy­ło­by wejść do miej­skie­go zaka­mar­ka, w poprzek dziel­ni­cy, by roz­po­znać sce­ne­rię. W pod­upa­dłych zakła­dach rze­mieśl­ni­czych cze­ka na nas Weryzm, ten pisa­ny wiel­ką lite­rą – moc­na, suwe­ren­na kobie­ta, bez cere­gie­li wyko­nu­ją­ca swój fach – strze­że­nie, cze­sa­nie, żegna­nie. Nagra­dza­jąc Zytę Rudz­ką za powieść „Ten się śmie­je, kto ma zęby” wyróż­nia­my istot­ną, anga­żu­ją­cą czy­tel­ni­czo pro­zę, fik­cję tak pory­wa­ją­cą, że odpo­wia­da na pyta­nia zada­wa­ne real­no­ści – mówi­ła prze­wod­ni­czą­ca jury Inga Iwa­siów w lau­da­cji na cześć Zyty Rudz­kiej, autor­ki powie­ści „Ten się śmie­je, kto ma zęby”.

W gro­nie juror­skim oprócz Ingi Iwa­siów zasia­da­li: Prze­my­sław Cza­pliń­ski, Justy­na Jawor­ska, Tade­usz Nyczek, Masza Potoc­ka, Krzysz­tof Siw­czyk, Maria Top­czew­ska oraz Maria Zmarz-Koczanowicz.

Od same­go począt­ku, oprócz Lite­rac­kiej Nagro­dy „Nike”, przy­zna­wa­na jest też Nike Czy­tel­ni­ków – wybo­ru doko­na­li czy­tel­ni­cy i czy­tel­nicz­ki „Gaze­ty Wybor­czej” oraz por­ta­lu Wyborcza.pl. W tym roku otrzy­mał ją Grze­gorz Pią­tek za książ­kę „Gdy­nia obie­ca­na. Mia­sto, moder­nizm, moder­ni­za­cja 1920–1939”.

Anna Tess Gołębiowska

zdję­cie mate­ria­ły prasowe

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy