Aktualności

Wznawiają działalność kolejne salony Empiku

Z począt­kiem maja, w ramach zno­sze­nia kolej­nych ogra­ni­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, dzia­łal­ność wzno­wić mogły nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, otwar­te rów­nież zosta­ły skle­py w gale­riach han­dlo­wych. Wte­dy jed­nak Empik posta­no­wił znacz­ną część swo­ich salo­nów nie tyl­ko pozo­sta­wić zamknię­ty­mi, ale rów­nież odstą­pić od ponad czter­dzie­stu umów naj­mu, za powód poda­jąc nie­moż­li­wość pro­wa­dze­nia ren­tow­nej dzia­łal­no­ści przy obo­wią­zu­ją­cych wów­czas staw­kach. W koń­cu uda­ło się dojść do poro­zu­mień z wła­ści­cie­la­mi nie­któ­rych obiek­tów handlowych.

Por­tal wirtualnywydawca.pl poda­je, że Empik zakoń­czył z powo­dze­niem nego­cja­cje z kil­ko­ma pod­mio­ta­mi. Roz­mo­wy trwa­ły wła­ści­wie nie­prze­rwa­nie od począt­ku maja. W ich efek­cie uda­ło się Empi­ko­wi wypra­co­wać odpo­wied­nie poro­zu­mie­nia w zakre­sie zmia­ny warun­ków naj­mu. Dzię­ki temu na mapę otwar­tych księ­gar­ni w Pol­sce wró­ci­ło dzie­więć salo­nów Empi­ku: Bia­ły­stok Gale­ria Juro­wiec­ka, War­sza­wa Plac Unii, Sopot Cen­trum Haf­f­ne­ra, Oła­wa Gale­ria Oław­ska, Raci­bórz Ryb­nic­ka, Tychy City Point, Wro­cław Fran­cu­ska, Gli­wi­ce Ryb­nic­ka i Łomianki.

Dosto­so­wa­nie warun­ków współ­pra­cy do nowej sytu­acji i do pro­gno­zo­wa­nych skut­ków pan­de­mii sta­ło się koniecz­no­ścią, aby zapew­nić poszcze­gól­nym obiek­tom han­dlo­wym per­spek­ty­wy na przy­szłość. Musi­my pamię­tać, że pew­ne loka­li­za­cje są znacz­nie bar­dziej dotknię­te kry­zy­sem niż inne, a poziom obro­tów i odwie­dzal­no­ści nie wró­ci w nich do pozio­mu sprzed pan­de­mii – nawet w per­spek­ty­wie kil­ku lat. To trud­ny czas dla nas wszyst­kich, zarów­no Najem­ców, jak i Wynaj­mu­ją­cych, dla­te­go cie­szy­my się z osią­gnię­te­go poro­zu­mie­nia, sko­men­to­wał Ceza­ry Kupiec, Dyrek­tor Ope­ra­cyj­ny Empiku.

źró­dło: wir­tu­al­ny wydawca

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy