Aktualności

Literacki Nobel dla pieśniarza

Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry otrzy­mał Bob Dylan (uro­dzo­ny w 1941 roku jako Robert Allen Zim­mer­man). To jeden z naj­waż­niej­szych żyją­cych twór­ców muzycz­nych, autor pro­test son­gów czy utwo­rów zawie­ra­ją­cych komen­ta­rze spo­łecz­ne i filozoficzne.

Wcze­śniej nagro­dzo­ny został m.in. Gram­my, Osca­rem, Nagro­dą Pulit­ze­ra, Naro­do­wym Meda­lem Sztu­ki i Pre­zy­denc­kim Meda­lem Wol­no­ści. Kil­ka­krot­nie wymie­nia­ny był jako kan­dy­dat do Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla i jak widać, tym razem prze­wi­dy­wa­nia oka­za­ły się słusz­ne, mimo iż za tego­rocz­ne­go “pew­nia­ka” ucho­dził Ado­nis (wła­ści­wie: Ali Ahmad Said), pocho­dzą­cy z Syrii poeta, pro­mu­ją­cy wła­śnie swo­ją nową książ­kę “Islam i przemoc”.

Gra­tu­lu­je­my!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy