Aktualności

Zmarł wybitny twórca komiksów Juan Giménez

Uro­dzo­ny w Argen­ty­nie Juan Giménez zyskał nie­ma­łą sła­wę na euro­pej­skim ryn­ku komik­so­wym. Rów­nież w Pol­sce cie­szył się popu­lar­no­ścią, zwłasz­cza dzię­ki komik­som wyda­wa­nym na łamach cza­so­pi­sma „Komiks – Fan­ta­sty­ka” i póź­niej serii Kasta Meta­ba­ro­nów. Naj­bliż­sza była mu tema­ty­ka wojen­na i scien­ce fic­tion, w swo­ich pra­cach ogrom­ną uwa­gę przy­kła­dał do deta­lu. Zmarł w wie­ku 76 lat z powo­du powi­kłań wywo­ła­nych koronawirusem.

Juan Giménez przy­szedł na świat w 1943 w argen­tyń­skiej Men­do­zie, stu­dio­wał na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Bar­ce­lo­nie. W pierw­szych swo­ich pra­cach inspi­ro­wał się komik­so­wy­mi arty­sta­mi Hugo Prat­tem i Fran­ci­sco Sola­no Lópe­zem. W latach 80. two­rzył dla kil­ku zna­nych euro­pej­skich maga­zy­nów, mię­dzy inny­mi dla fran­cu­skie­go Métal Hur­lant i wło­skie­go L’E­ter­nau­ta. Tam wła­śnie zaczął eks­pe­ry­men­to­wać z for­mą i tre­ścią, budu­jąc swój wła­sny nie­po­wta­rzal­ny, bar­dzo hiper­re­ali­stycz­ny styl. Szcze­gó­ło­wa nar­ra­cja, boga­te w deta­le obra­zy zapew­ni­ły na przy­kład jego serii Pik As mia­no komik­so­wej ency­klo­pe­dii II woj­ny światowej.

Naj­więk­szą sła­wę zyskał, pra­cu­jąc przy serii Kasta Meta­ba­ro­nów, któ­rą współ­two­rzył ze sce­na­rzy­stą Ale­jan­dro Jodo­row­skym. Dzie­je rodu Casta­ków, nie­po­ko­na­nych w całej galak­ty­ce wojow­ni­ków, wyda­wa­ne były w latach 1992 – 2004.

Argen­tyń­ska gaze­ta „La Nacion” poda­ła, że Juan Giménez od 22 mar­ca prze­by­wał pod opie­ką leka­rzy. Będąc w Hisz­pa­nii, zara­ził się wiru­sem COVID-19. Zmarł 2 kwietnia.

źró­dło: Hollywoodreporter
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy