Sprawdzasz tag

Juan Giménez

Aktualności

Zmarł wybitny twórca komiksów Juan Giménez

Uro­dzo­ny w Argen­ty­nie Juan Giménez zyskał nie­ma­łą sła­wę na euro­pej­skim ryn­ku komik­so­wym. Rów­nież w Pol­sce cie­szył się popu­lar­no­ścią, zwłasz­cza dzię­ki komik­som wyda­wa­nym na łamach cza­so­pi­sma „Komiks – Fan­ta­sty­ka” i póź­niej serii Kasta Meta­ba­ro­nów. Naj­bliż­sza była mu tema­ty­ka wojen­na i scien­ce fic­tion, w swo­ich pra­cach ogrom­ną uwa­gę przy­kła­dał do deta­lu. Zmarł w wie­ku 76 lat z powo­du powi­kłań wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem. Czy­taj dalej

-->