Aktualności

Robert Małecki z Nagrodą Wielkiego Kalibru

W dniach 27 maja do 2 czerw­ca odby­wa­ła się we Wro­cła­wiu szes­na­sta edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu. Impre­za ofe­ro­wa­ła licz­ne atrak­cje zwią­za­ne z gatun­kiem, czy­tel­ni­cy mogli uzu­peł­nić biblio­tecz­ki książ­ka­mi na kier­ma­szu, a punk­tem kul­mi­na­cyj­nym była gala, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy lau­re­ata Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru oraz pisa­rzy uho­no­ro­wa­nych wyróż­nie­nia­mi towarzyszącymi.

Głów­ną nagro­dę w wyso­ko­ści 25 tysię­cy zło­tych sędzio­wie przy­zna­li Rober­to­wi Małec­kie­mu za powieść Ska­za. Kapi­tu­ła swo­ją decy­zję moty­wo­wa­ła tym, że uzna­ła książ­kę za dosko­na­le skon­stru­owa­ną socjal­ną opo­wieść o małym mie­ście, w któ­rej poru­szo­na zosta­ła tema­ty­ka nie­za­wi­nio­nej winy.

Hono­ro­wą Nagro­dą Wiel­kie­go Kali­bru obda­ro­wa­ny został fran­cu­ski pisarz Ber­nard Minier. To wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne jest nie­mal­że od same­go począt­ku ist­nie­nia festi­wa­lu pol­skim lub zagra­nicz­nym auto­rom za cało­kształt twór­czo­ści. Według orga­ni­za­to­rów Ber­nard Minier był prze­szczę­śli­wy, mogąc dołą­czyć do gro­na podzi­wia­nych przez nie­go auto­rów, jak Hen­ning Man­kell czy Jo Nes­bø, któ­rzy w poprzed­nich edy­cjach odbie­ra­li pamiąt­ko­wą statuetkę.

Od 2012 roku festi­wa­lo­wą tra­dy­cją jest wybór naj­lep­szej powie­ści kry­mi­nal­nej gło­sa­mi publicz­no­ści. Lau­re­atem Nagro­dy Czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kali­bru pod­czas szes­na­stej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu został Woj­ciech Chmie­larz dzię­ki Żmi­jo­wi­sku. Przy­zna­na zosta­ła rów­nież po raz czwar­ty Nagro­da Spe­cjal­na im. Jani­ny Para­dow­skiej, ufun­do­wa­na by upa­mięt­nić zmar­łą w 2016 roku wie­lo­let­nią prze­wod­ni­czą­cą kapi­tu­ły. Wyróż­nie­nie tra­fi­ło w ręce Igo­ra Brej­dy­gan­ta za powieść Rysa.

Nie mniej waż­ne były rów­nież nagro­dy przy­zna­ne uczest­ni­kom Kry­mi­nal­nych Warsz­ta­tów Lite­rac­kich, któ­rzy mie­li za zada­nie stwo­rzyć opo­wia­da­nie kry­mi­nal­ne z Wro­cła­wiem w tle. Naj­pięk­niej mia­sto poka­za­ły Anna Ber­na­czyk, Anna Kowal­ska i Kata­rzy­na Zielińska.

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim lau­re­atom i gorą­co zachę­ca­my do się­gnię­cia po nagro­dzo­ne powie­ści, jeśli jesz­cze ich nie znacie.

źró­dło: festiwal.portalkryminalny.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy