Sprawdzasz tag

Robert Małecki

Aktualności

Robert Małecki z Nagrodą Wielkiego Kalibru

W dniach 27 maja do 2 czerw­ca odby­wa­ła się we Wro­cła­wiu szes­na­sta edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu. Impre­za ofe­ro­wa­ła licz­ne atrak­cje zwią­za­ne z gatun­kiem, czy­tel­ni­cy mogli uzu­peł­nić biblio­tecz­ki książ­ka­mi na kier­ma­szu, a punk­tem kul­mi­na­cyj­nym była gala, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy lau­re­ata Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru oraz pisa­rzy uho­no­ro­wa­nych wyróż­nie­nia­mi towa­rzy­szą­cy­mi. Czy­taj dalej

-->