Aktualności

Seriale Netfliksa skutecznie napędzają sprzedaż książek

Twór­cy fil­mów i seria­li chęt­nie szu­ka­ją inspi­ra­cji w dzie­łach lite­rac­kich, się­ga­ją przy tym zarów­no po utwo­ry współ­cze­sne, jak i te, któ­re zdą­ży­ły przez lata, a nawet wie­ki doro­bić się mia­na kul­to­wych. W efek­cie każ­de­go roku dosta­je­my dzie­siąt­ki mniej lub bar­dziej wier­nych adap­ta­cji ksią­żek róż­nych gatun­ków. Na tym wszyst­kim korzy­sta­ją rów­nież auto­rzy i wydaw­cy lite­rac­kich pier­wo­wzo­rów. Nie­rzad­ko dzię­ki adap­ta­cjom ich dzie­ła prze­ży­wa­ją dru­gą młodość.

W ostat­nim cza­sie dużą popu­lar­no­ścią cie­szył się zgłę­bia­ją­cy życie ary­sto­kra­cji w nie­co alter­na­tyw­nym XIX-wiecz­nym Lon­dy­nie serial Brid­ger­to­no­wie. Pro­duk­cja opar­ta zosta­ła o powieść Mój ksią­żę Julii Quinn, pierw­szy z dzie­wię­ciu tomów serii opo­wia­da­ją­cej o losach ary­sto­kra­tycz­nej rodzi­ny. Szum zwią­za­ny z seria­lem spra­wił, że czy­tel­ni­cy przy­po­mnie­li sobie o książ­kach współ­cze­snej Jane Austen, wyda­wa­nych ory­gi­nal­nie w latach 2000–2013.

W lutym książ­ki powią­za­ne z seria­mi Net­flix zdo­mi­no­wa­ły listę best­sel­le­rów „New York Time­sa”; ponad poło­wa z 10 naj­lep­szych tytu­łów na liście best­sel­le­rów to książ­ko­we pier­wo­wzo­ry hitów Net­flix – więk­szość to powie­ści z serii Julii Quinn o Brid­ger­to­nach, rapor­tu­je „Rynek Książki”.

Podob­nie spra­wa przed­sta­wia się z seria­lem Fire­fly Lane i powie­ścią Kri­stin Han­nah, na któ­rej został opar­ty. Od pre­mie­ry książ­ki minę­ło już trzy­na­ście lat i dopie­ro teraz tytuł poja­wił się w zesta­wie­niu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się publi­ka­cji. Trzy dni po pre­mie­rze seria­lu na Net­flix książ­ko­we Fire­fly Lane zna­la­zło się na pierw­szym miej­scu listy best­sel­le­rów „New York Timesa”.

Rynek Książ­ki” zauwa­ża rów­nież wzrost popu­lar­no­ści kla­sycz­ny­mi powie­ścia­mi Mau­ri­ce­’a Leblan­ca z Arsènem Lupi­nem w roli głów­nej. Pierw­sza książ­ka opo­wia­da­ją­ca o słyn­nym fran­cu­skim dżen­tel­me­nie-wła­my­wa­czu powsta­ła w 1907. Teraz po nie­daw­nej pre­mie­rze seria­lu Lupin zna­czą­co wzro­sło zain­te­re­so­wa­nie lite­rac­kim pier­wo­wzo­rem w Hisz­pa­nii, Wło­szech, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Korei.

Kolej­nym przy­kła­dem jest zna­ko­mi­ty serial Gam­bit kró­lo­wej, któ­re­go mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces spra­wił, że raczej mało zna­na powieść Wal­te­ra Tevi­sa po raz pierw­szy od wyda­nia w 1983 zago­ści­ła na liście „New York Time­sa” i pozo­sta­wa­ła tam w pierw­szej dzie­siąt­ce przez jede­na­ście tygodni.

źró­dło rynek ksiązki/ nyt

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy