Aktualności

Literacka Nagroda Nobla wędruje w tym roku do Abdulrazaka Gurnaha

Jed­nym z naj­więk­szych hono­rów, jakich może doświad­czyć współ­cze­sny pisarz jest wyróż­nie­nie Lite­rac­ką Nagro­dą Nobla. Przy­zna­wa­na od 1901 roku tra­fi­ła już w ręce 117 osób, któ­rych dzie­ła przez pro­mi­nent­ną Aka­de­mię Szwedz­ką uzna­ne zosta­ły za naj­wy­bit­niej­sze spo­śród tych wpi­su­ją­cych się w ten­den­cje ide­ali­stycz­ne. Zło­żo­na z pisa­rzy, poetów i języ­ko­znaw­ców kapi­tu­ła zade­cy­do­wa­ła dziś, że w tym roku na lite­rac­kie­go Nobla zasłu­żył Abdul­ra­zak Gurnah.

Nie trud­no zauwa­żyć, że wśród lau­re­atów Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla domi­nu­ją pisa­rze i pisar­ki z kra­jów tak zwa­nej kul­tu­ry zacho­du, czy­li głów­nie z Ame­ry­ki Pół­noc­nej i Euro­py Zachod­niej. Bio­rąc pod uwa­gę ostat­nią dzie­siąt­kę wyróż­nio­nych nagro­dą, tyl­ko dwie oso­by pocho­dzą spo­za tej stre­fy: Mo Yan z Chin i Swia­tła­na Alek­si­je­wicz z Białorusi.

Od dłuż­sze­go cza­su mówi­ło się, że lau­re­atem tego­rocz­nej Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla będzie pisarz albo pisar­ka spo­za Ame­ry­ki Pół­noc­nej i Euro­py Zachod­niej. Wśród fawo­ry­tów wymie­nia­ło się mię­dzy inny­mi Haru­kie­go Mura­ka­mie­go z Japo­nii czy Ngu­gie­go wa Thion­g’o z Kenii.

Mats Malm, sekre­tarz Aka­de­mii Szwedz­kiej, o godzi­nie 13 ogło­sił nazwi­sko lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Po czę­ści zgod­nie z przy­pusz­cze­nia­mi, zło­ty medal według pro­jek­tu Eri­ka Lind­ber­ka, kali­gra­fo­wa­ny dyplom i czek na pra­wie milion euro kapi­tu­ła przy­zna­ła uro­dzo­ne­mu na Zan­zi­ba­rze, ale two­rzą­ce­mu w Euro­pie Abdul­ra­za­ko­wi Gur­na­ho­wi, któ­re­go twór­czość zda­je się być pomo­stem mię­dzy kulturami.

Aka­de­mia Szwedz­ka poda­ła, że tan­zań­ski pisarz zasłu­żył na nagro­dę dzię­ki „bez­kom­pro­mi­so­wej i peł­nej współ­czu­cia eks­plo­ra­cji skut­ków kolo­nia­li­zmu i losu uchodź­ców zagu­bio­nych w prze­pa­ści mię­dzy kul­tu­ra­mi i kontynentami”.

Abdul­ra­zak Gur­nah w wie­ku dwu­dzie­stu lat wyemi­gro­wał z Tan­za­nii do Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie pod­jął stu­dia. Tam też posta­no­wił osiąść na sta­łe. Wykła­da lite­ra­tu­rę. Na swo­im kon­cie ma licz­ne powie­ści, z któ­rych więk­szość poru­sza tema­ty­kę emi­gra­cji. W swo­jej pra­cy twór­czej bar­dzo moc­no opie­ra się na wła­snych przeżyciach.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy