Aktualności

Finał tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia został zdominowany przez kobiety

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia usta­no­wio­na zosta­ła w 2006 roku. Ini­cja­tor­ką kon­kur­su jest Elż­bie­ta Gwiaz­dow­ska, była dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej. Do 2013 nagro­dy przy­zna­wa­ne były w trzech kate­go­riach: pro­za, poezja i ese­isty­ka, póź­niej wpro­wa­dzo­no jesz­cze jed­ną – prze­kład na język pol­ski. W pią­tek 30 sierp­nia pod­czas uro­czy­stej gali kapi­tu­ła ogło­si­ła nazwi­ska tego­rocz­nych lau­re­atów, czy raczej laureatek.

Naj­wyż­sze wyróż­nie­nia czter­na­stej edy­cji Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia przy­pa­dły w udzia­le ese­ist­ce Oldze Dren­dzie za tekst Wyro­by. Pomy­sło­wość wokół nas, poet­ce Mał­go­rza­cie Leb­dzie za tomik Sny ucker­mär­ke­rów, pro­za­icz­ce Zycie Rudz­kiej za powieść Krót­ka wymia­na ognia i tłu­macz­ce Bogu­sła­wie Sochań­skiej za prze­kład Alfa­be­tu Inger Chri­sten­sen. Lau­re­at­ki otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki Kost­ki Lite­rac­kie oraz nagro­dy finan­so­we w wyso­ko­ści 50 tysię­cy zło­tych, któ­rych wyłącz­nym fun­da­to­rem jest Mia­sto Gdynia.

W tym roku do kon­kur­su zgło­szo­nych było w sumie 435 tytu­łów. Z tak licz­nej puli kapi­tu­ła wybra­ła dwa­dzie­ścio­ro nomi­no­wa­nych, po pięć dzieł w każ­dej kate­go­rii, któ­rych pozna­li­śmy pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Warszawie.

Nomi­no­wa­ni do nagrody

Wszyst­ko, co dia­lek­tycz­ne, a więc nie­oczy­wi­ste, deli­kat­ne i skłon­ne do dia­lo­gu, od lite­ra­tu­ry pocho­dzi. I może też dla­te­go lite­ra­tu­ra ma tak wiel­ką moc for­mu­ło­wa­nia, któ­rej nic nigdy nie zastą­pi. Żaden Twit­ter, żaden blog i żad­ne inter­ne­to­we forum, któ­re wbrew swo­jej nazwie nie przy­po­mi­na wca­le ateń­skiej ago­ry, a raczej spar­tań­ski plac walk, gdzie uczest­ni­cy ćwi­czą się w sztu­ce nie­roz­mo­wy i szyb­kie­go zada­wa­nia cio­sów, mówi­ła Aga­ta Bie­lik-Rob­son, prze­wod­ni­czą­ca kapituły.

Bar­dzo gorą­co gra­tu­lu­je­my lau­re­at­kom tego­rocz­nej edy­cji nagro­dy i życzy­my dal­szych sukcesów.

Autor­ka zdjęć: Anna Rezulak

Infor­ma­cja prasowa

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy