Aktualności

Zagłosuj na Młodzieżowe Słowo Roku 2022!

Już tyl­ko do 8 listo­pa­da może­cie wysy­łać swo­je pro­po­zy­cje na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku. Wśród zwy­cięz­ców poprzed­nich edy­cji są m.in. dzban, iks de oraz śpiulkolot.

Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku to ple­bi­scyt orga­ni­zo­wa­ny przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim. Ple­bi­scyt ma popu­la­ry­zo­wać język pol­ski wśród mło­dzie­ży; powstał w 2016 roku we współ­pra­cy z pro­jek­tem Sło­wa klu­cze w ramach ini­cja­ty­wy Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry „Ojczy­sty – dodaj do ulubionych”.

Jesz­cze do 8 listo­pa­da 2022 moż­na nad­sy­łać pro­po­zy­cje słów-kan­dy­da­tów, a następ­nie od 15 do 30 listo­pa­da będzie moż­na gło­so­wać na zwy­cię­skie sło­wo spo­śród fina­ło­wej dwudziestki.

Jak infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy: „Ple­bi­scyt ma na celu wyło­nie­nie naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej popu­lar­nych wśród mło­dych ludzi słów, okre­śleń lub wyra­żeń. To dla nas oka­zja do zaba­wy języ­kiem pol­skim i reflek­sji nad cią­gły­mi zmia­na­mi, któ­re w nim zacho­dzą. Zale­ży nam, by ple­bi­scyt wywo­ły­wał pozy­tyw­ne emo­cje i prze­bie­gał w przy­ja­znej atmos­fe­rze oraz z zacho­wa­niem zasad dobre­go wycho­wa­nia. Przy­kła­da­my dużą wagę do tego, aby regu­ły wybo­ru zwy­cię­skie­go sło­wa były jak naj­bar­dziej spra­wie­dli­we i zro­zu­mia­łe dla wszyst­kich. Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku nie musi być nowe, slan­go­we ani naj­czę­ściej uży­wa­ne w danym roku”.

Zgła­szać swo­je pro­po­zy­cje może­cie tutaj. https://msr.pwn.pl/

W 2021 roku zwy­cię­skim sło­wem oka­zał się „śpiul­ko­lot”, dru­gie miej­sce zaję­ła „naura”, a trze­cie – „two­ja sta­ra”. W 2020 roku ple­bi­scy­tu nie roz­strzy­gnię­to – naj­wię­cej gło­sów odda­no na sło­wa pocho­dzą­ce od nazwi­ska „Sasin” (np. „sasi­nić”), co było sprzecz­ne z regu­la­mi­nem; wyróż­nie­nie otrzy­mał „toza­le­żyzm”. W 2019 roku na podium sta­nę­ły „alter­na­tyw­ka”, „jesie­nia­ra” i „elu­wi­na”. Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku 2018 został „dzban”, dru­gie miej­sce zajął „masny/masno”, a trze­cie – „prestiż/prestiżowy”. W 2017 roku nagro­dzo­ne zosta­ło sło­wo „XD”, a dalej na podium zna­la­zły się „sztos” i „dwu­dzio­nek”. Wresz­cie w pierw­szej edy­cji ple­bi­scy­tu, w 2016 roku, zwy­cię­żył „sztos”, dru­fie miej­sce tra­fi­ło do „ogarnąć/ogarniać się”, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ły się „beka” i „masa­kra”.


Jeste­ście Team Mic­kie­wicz czy Team Sło­wac­ki? Zde­cy­duj­cie sami! Wyjąt­ko­wa zakład­ka dostęp­na na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy