Aktualności

Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz – miłość unosi się w powietrzu!

Remi­giusz Mróz jest bez wąt­pie­nia naj­płod­niej­szym pol­skim auto­rem – nikt inny w kra­ju nie wyda­je swo­ich powie­ści w takim tem­pie. Kata­rzy­nę Bon­dę moż­na nato­miast z czy­stym sumie­niem nazwać naj­po­pu­lar­niej­szą rodzi­mą pisar­ką kry­mi­na­łów naszych cza­sów. Od pew­ne­go cza­su tu i ówdzie poja­wia­ły się plot­ki o wspól­nym pro­jek­cie Bon­dy i Mro­za. Była­by to powieść, któ­rej na pew­no war­to było­by się przyj­rzeć bliżej.

Oka­zu­je się jed­nak, że tym razem plot­ki pozo­sta­ną tyl­ko plot­ka­mi i to w dodat­ku z rodza­ju tych już zde­men­to­wa­nych. Remi­giusz Mróz na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku w krót­kich sło­wach spro­sto­wał sytu­ację. O wspól­nej powie­ści nie ma mowy. Przy­naj­mniej na razie.

Aby for­mal­no­ściom sta­ło się zadość, jesz­cze to obie­ca­ne demen­ti: książ­ki żad­nej razem nie pisze­my. Kasia dziel­nie wal­czy ze swo­ją (jest na co cze­kać, gwa­ran­tu­ję!), ja zwy­cza­jo­wo się obi­jam i prokrastynuję.

Post poza zde­men­to­wa­niem plo­tek o wspól­nej książ­ce nie­sie jesz­cze jed­ną infor­ma­cję, wie­lu powie­dzia­ło­by, że iście sen­sa­cyj­ną. Remi­giusz Mróz zasu­ge­ro­wał, że inne plot­ki doty­czą­ce jego i Kata­rzy­ny Bon­dy mogą być praw­dzi­we. Wpi­so­wi na Face­bo­oku towa­rzy­szy bowiem wspól­ne zdję­cie twór­ców, któ­re moż­na by było rze­czy­wi­ście uznać za roman­tycz­ne oraz taki oto tekst:

Razem z Kata­rzy­na Bon­da pozdra­wia­my! 🙂 Dzię­ku­je­my za każ­de dobre sło­wo pod wspól­ny­mi zdję­cia­mi, każ­dy komen­tarz po wspól­nych spo­tka­niach i inne miłe akcen­ty (tudzież za shi­po­wa­nie, a jak­że!). Star­czy rzec, że wie­dzie­li­ście jesz­cze przed nami i dostrze­ga­li­ście wię­cej niż my.

Czyż­by więc Remi­giusz Mróz i Kata­rzy­na Bon­da byli parą? Jeśli tak, to życzy­my im jak najlepiej!

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło pro­fil Remi­giu­sza Mroza

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy