Sprawdzasz tag

śpiulkolot

Aktualności

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 został śpiulkolot

Koń­ca dobie­gła kolej­na edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski ple­bi­scy­tu na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku. Inter­nau­ci spi­sa­li się na medal, naj­pierw wysy­ła­jąc ponad 10 tysię­cy zgło­szeń, a póź­niej odda­jąc 68 tysię­cy gło­sów na wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez zło­żo­ny z eks­per­tów skład sędziow­ski fina­ło­we wyra­że­nia. Przed chwi­lą pozna­li­śmy sło­wa, któ­re zna­la­zły się na podium kon­kur­su. Czy­taj dalej

-->