Aktualności Ciekawostki

Badanie Biedronki poziomu czytelnictwa w Polsce potwierdza żenujący jego poziom, z drugiej strony daje nadzieję na lepsze jutro

Infor­mo­wa­li­śmy już, że ruszy­ła czwar­ta edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go przez wła­ści­cie­li sie­ci skle­pów Bie­dron­ka kon­kur­su na dzie­cię­cą książ­kę. Ini­cja­ty­wa wspie­ra przede wszyst­kim chcą­cych zade­biu­to­wać w tej kate­go­rii pisa­rzy oraz ilu­stra­to­rów – przy­po­mi­na­my, że auto­ro­wi zwy­cię­skie­go tek­stu zosta­nie przy­zna­na nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 100 tysię­cy zło­tych, tyle samo dosta­nie wyło­nio­ny przez jury ilu­stra­tor. Kon­kurs jest jed­no­cze­śnie pró­bą rato­wa­nia pozio­mu czy­tel­nic­twa w kra­ju. Dla­cze­go jed­nak idea krę­ci się wokół lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej? Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie Bie­dron­ki poka­zu­ją, że to w naj­młod­szych tkwi iskier­ka nadziei.

Bada­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez Insty­tut Maison&Partners 26–29 stycz­nia 2018 roku meto­dą CAWI, czy­li w for­mie elek­tro­nicz­nej ankie­ty. Jed­na czwar­ta respon­den­tów przy­zna­ła, że w minio­nym roku nie prze­czy­ta­ła żad­nej książ­ki, nato­miast pra­wie poło­wa bada­nej pró­by ani jed­nej książ­ki nie kupi­ła, co potwier­dza wyni­ki prze­pro­wa­dza­nych dotych­czas badań.

Cie­ka­we wnio­ski pły­ną z pytań doty­czą­cych pociech ankietowanych.

Ponad 53% bada­nych, mają­cych dzie­ci do 15. roku życia, uwa­ża, że pozwa­la­ją one ich pocie­chom lepiej i szyb­ciej się roz­wi­jać, a ponad 42% uwa­ża, że w więk­szym stop­niu niż inter­net wpły­wa­ją na edu­ka­cję. Ponad 14% przy­zna­je, że ich dzie­ci wolą książ­ki i audio­bo­oki od gier kom­pu­te­ro­wych lub fil­mów, a ponad 15% dekla­ru­je, że są one ulu­bio­ną roz­ryw­ką ich pod­opiecz­nych, czy­ta­my na stro­nie Biedronki.

Nie są to może naj­bar­dziej opty­mi­stycz­ne wyni­ki, ale war­to kuć żela­zo póki gorą­ce. Sko­ro dzie­cia­ki chcą czy­tać, cza­sa­mi nawet bar­dziej niż spę­dzać czas przed ekra­na­mi kom­pu­te­rów i tele­wi­zo­rów, to trze­ba im dostar­czać jak naj­lep­sze lek­tu­ry, by pod­trzy­my­wać w nich tę iskrę, doce­lo­wo zaś roz­nie­cić żar, by i w życiu doro­słym o książ­kach nie zapomniały.

Źró­dło Biedronka.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy