Aktualności

Najlepiej sprzedające się książki mijającej dekady

Ame­ry­kań­ska gru­pa NPD zaj­mu­je się bada­nia­mi ryn­ku. Swo­je ana­li­tycz­ne oko kie­ru­je mię­dzy inny­mi na sprze­daż ksią­żek w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Corocz­ne ana­li­zy są zna­ko­mi­tym źró­dłem infor­ma­cji o ame­ry­kań­skim ryn­ku księ­gar­skim, pozwa­la­ją zauwa­żać pew­ne ogól­ne tren­dy, wysnu­wać pro­gno­zy na przy­szłość. Przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia fir­ma zebra­ła dane z ostat­nich dzie­się­ciu lat i opu­bli­ko­wa­ła listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się tytu­łów minio­nej dekady.

Naj­wię­cej powo­dów do zado­wo­le­nia – nie­mal­że 35 milio­nów – ma E.L. James. To wła­śnie jej powie­ści skła­da­ją­ce się na ero­tycz­ny cykl opi­su­ją­cy pło­mien­ną rela­cję Ana­sta­sii Ste­ele z Chri­stia­nem Grey­em oka­za­ły się być tymi naj­le­piej sprze­da­ją­cy­mi się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Tak więc pierw­sze trzy miej­sca zesta­wie­nia zaj­mu­ją kolej­no Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya, Ciem­niej­sza stro­na Greya i Nowe obli­cze Greya. Zaraz za podium wylą­do­wa­ły Igrzy­ska śmier­ci Suzan­ne Col­lins, na pią­tej zaś pozy­cji upla­so­wa­ły się Słu­żą­ce Kath­ryn Stockett.

1. Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya, E.L. James, 15,2 mln egzemplarzy
2. Ciem­niej­sza stro­na Greya, E.L. James, 10,4 mln egzemplarzy
3. Nowe obli­cze Greya, E.L. James, 9,3 mln egzemplarzy
4. Igrzy­ska śmier­ci, Suzan­ne Col­lins, 8,7 mln egzemplarzy
5. Słu­żą­ce, Kath­ryn Stoc­kett, 8,7 mln egzemplarzy
6. Dziew­czy­na z pocią­gu, Pau­la Haw­kins, 8,2 mln egzemplarzy
7. Zagi­nio­na dziew­czy­na, Gil­lian Flynn, 8,1 mln egzemplarzy
8. Gwiazd naszych wina, John Gre­en, 8 mln egzemplarzy
9. Męż­czyź­ni, któ­rzy nie­na­wi­dzą kobiet, Stieg Lars­son, 7,9 mln egzemplarzy
10. Nie­zgod­na, Vero­ni­ca Roth, 6,6 mln egzemplarzy

Auto­rzy bada­nia zauwa­ża­ją, że więk­szość tych naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek powią­za­na jest z ich kino­wy­mi adap­ta­cja­mi. Moż­na więc wyka­zy­wać, jak ogrom­ny wpływ ma Hol­ly­wo­od czy ogól­nie prze­mysł fil­mo­wy na wzrost poten­cja­łu sprze­da­żo­we­go lite­rac­kich pierwowzorów.

Przy oka­zji bada­nia gru­pa zauwa­ży­ła jesz­cze dwie pra­wi­dło­wo­ści. Po pierw­sze, czy­tel­ni­cy coraz chęt­niej się­ga­ją po lite­ra­tu­rę fak­tu. Dzie­je się to oczy­wi­ście kosz­tem popu­lar­no­ści bele­try­sty­ki. Naj­więk­szym wolu­me­nem sprze­da­ży wśród ksią­żek infor­ma­tyw­nych cha­rak­te­ry­zu­ją się książ­ki kuchar­skie, porad­ni­ki moty­wa­cyj­ne i tytu­ły zwią­za­ne z polityką.

Po dru­gie, czy­tel­ni­cy mają ten­den­cję do wybie­ra­nia ksią­żek cień­szych, co zwią­za­ne może być z liczeb­no­ścią roz­ma­itych mediów zapew­nia­ją­cych roz­ryw­kę, któ­re każ­de­go dnia wal­czą o naszą uwa­gę. Jeśli weź­mie­my się za krót­szą książ­kę, będzie prze­cież wię­cej cza­su na obej­rze­nie nowe­go seria­lu na Net­flik­sie, zagra­nie w jakąś grę czy prze­słu­cha­nie naj­śwież­sze­go odcin­ka ulu­bio­ne­go podcastu.

źró­dło: npd

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy